Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Εκ περιτροπής σύστημα απασχόλησης και χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης στον εργαζόμενο

Από το ergasiaka-gr.net
Mε το άρθρο 3 του Π.Δ/τος. 76/2005 (ΦΕΚ Α’ 117) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 5 του Π.Δ/τος 88/99, ορίζεται ότι, στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει κατ`αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες προστίθενται οι έντεκα (11) συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης του άρθρου 3 του Π.Δ. 88/99.

Σύμφωνα και με την νομολογία των Δικαστηρίων, η έννοια της εβδομαδιαίας ανάπαυσης υφίσταται μόνον κατά την..
περίπτωση ύπαρξης σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ως εκ τούτου η χορήγηση ημέρας αναπληρωματικής ανάπαυσης προϋποθέτει τη συνεχή απασχόληση του εργαζομένου καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδος. (Μ.Π.Α. 2039/2009).

Επίσης, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, μικρότερου αριθμού ημερών από αυτόν της πλήρους απασχόλησης (δηλ. πενθήμερο ή εξαήμερο), η οποία θα περιλαμβάνει την ημέρα της Κυριακής, κατά σταθερό τρόπο και χωρίς να απαιτείται η χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης για την παρεχόμενη εργασία κατά την εκάστοτε ημέρα αυτή της Κυριακής.
Σε κάθε περίπτωση, όπως ρητά αναφέρει το άρθρο 2 του Ν.Δ. 3755/1957 (Φ.Ε.Κ. Α΄182), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή, δικαιούνται και την προβλεπόμενη, βάσει των αριθμ. 8900/46 και 25825/51 Κοινών Αποφάσεις των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, πρόσθετη αμοιβή η οποία ανέρχεται στο 75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου.
(Υπ. Εργασίας 15290/297/27-04-2015)

Μανώλης Αμαργιωτάκης 
Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου