Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Μπλόκο στα “μπλοκάκια” από 1.1.2014

 Μπλόκο στα “μπλοκάκια” από 1.1.2014
Πριν από αρκετούς μήνες παρουσιάσαμε τον τρόπο φορολόγησης των επιτηδευματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν τη δυνατότατα να φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων , τα «μπλοκάκια», όπως έχουν γίνει γνωστό στους δημοσιογράφους.

Επανερχόμαστε σήμερα μιας και από την προηγούμενή μας παρουσίαση  έχουν επέλθει αλλαγές , στους όρους που πρέπει να πληρούν οι φορολογούμενοι για να θεωρηθούν μισθωτοί.

Πιιο συγκεκριμένα στον Ν.4172/13  (άρθρο 12, παράγραφο 1, περίπτωση (στ)) έγιναν δυο προσθήκες.

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.(1)  Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.
 Η πρώτη αφορά  την απαλοιφή της υποχρέωσης ο φορολογούμενος να έχει δαπάνες μικρότερες των 9.500 ευρώ και η δεύτερη να έχει ως έδρα την κύρια κατοικία του και προστέθηκαν με το νόμο 4254/7.4.2014.     
Αναλυτικά οι αλλαγές και τα προβλήματα που επιφέρουν
Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου ήλθε με τον νόμο 4110/2013 και αφορούσε τα εισοδήματα του 2013, που φορολογήθηκαν φέτος το οικονομικό έτος 2014.
Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, για τα εισοδήματα του 2013,  ήταν οι ακόλουθες και ισχύουν εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά:
α) Να έχουν έγγραφη σύμβαση µε τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και  
β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
Παράδειγμα 1:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ             4.184 ευρώ.

Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 2.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)

Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα

Α. εργοδότης       5.000
Β. εργοδότης       3.000
Σύνολο:                                             8.000
Ασφαλιστικές εισφορές                 4.184

Φορολογητέο εισόδημα               3.816

Παράδειγμα 2:
Ο παραπάνω φορολογούμενος είναι και μισθωτός σε μία εταιρία και έχει ετήσιο εισόδημα 14.300 ευρώ.
Άρα το φορολογητέο εισόδημα του θα ανέλθει σε:

Από μισθωτές:                                                                14.300
Από επιχειρηματική δραστηριότητα:                           3.816
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος                          18.116

Παράδειγμα 3:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ      4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους  8.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)

Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης       15.000
Β. εργοδότης         3.000
Σύνολο:                                             18.000
Ασφαλιστικές εισφορές                  4.184

Φορολογητέο εισόδημα                   13.816

Παράδειγμα 4:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 και 13.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΕΕ      4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους  10.424 ευρώ .(τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης       15.000
Β. εργοδότης        13.000
Σύνολο:                                             28.000
Ασφαλιστικές εισφορές                  4.184

Φορολογητέο εισόδημα                   23.816

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του 4172/2013  (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις), για τα εισοδήματα από 1.1.2014 ισχύουν τα κατωτέρω:
«1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) …………
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.  Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

Παρατήρηση 1.
Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες , παραμένουν, όσο αφορά τους εργοδότες , οι ίδιες:
 στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες….

Παρατήρηση 2.
Μπαίνει σαν πρώτο εμπόδιο, το ύψος των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία:
«…..και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.  ……»
Άρα αποκλείονται από τον χαρακτηρισμό του «μισθωτού» , όσοι έχουν την εμπορική δραστηριότητα, από την μια , και από την άλλη όσοι δεν έχουν  έδρα το σπίτι τους. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί φορολογούμενοι που φέτος φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, φέτος δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ευεργέτημα του νόμου , μιας και έχουν ως έδρα την επιχείρηση ή το πανεπιστήμιο που εργάζονται και δεν μπορούν να την μεταφέρουν στην κύρια κατοικία τους γιατί είναι ενοικιαζόμενο  το σπίτι τους και δεν τους το επιτρέπει ο ιδιοκτήτης. Είναι κατανοητό ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν και όσοι έχουν έδρα το σπίτι των γονιών τους.

Παρατήρηση 3.
Μπαίνει σαν δεύτερο εμπόδιο εμπόδιο, να μην έχεις εισοδήματα από τις παρακάτω πηγές:
«….Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.»
Δηλαδή να μην έχεις εισόδημα από:
«α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,»

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι από τα παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω , ο φορολογούμενος στο παράδειγμα 2, δεν μπορεί να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων για όλο του το εισόδημα, αλλά θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών για τα έσοδα από τον μισθό του και με 26% για τα εισοδήματα από το ελεύθερο επάγγελμα.
Δεκάδες φορολογούμενοι λοιπόν , που στην ουσία έχουν σχέση μισθωτής εργασίας με την επιχείρηση, θα βρεθούν να  φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ.

*Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Τι startrek και μαλακίες...


ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ - Η αντίσταση είναι μάταιη (BORG) 
Wonder Jlaw 3

ΠΗΓΗ:sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr

Χαμηλή βαθμολογία απ' το Ελεγκτικό Συνέδριο στην "ενεργειακή μετάβαση" της Μέρκελ, αλλά τη σώζουν οι ...Κινέζοι!


Ασυντόνιστα, βεβιασμένα, αποσπασματικά, πανάκριβα, εν μέρει περιττά. Είναι μερικοί απ' τους χαρακτηρισμούς που περιλαμβάνονται σε Έκθεση του Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Bundesrechnungshof) της Γερμανίας για την περίφημη Energiewende, την ενεργειακή πολιτική της Μέρκελ, τη μετάβαση σε οικονομία "χαμηλού άνθρακα" βασισμένη σε ΑΠΕ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Suddeutsche Zeitung, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι μέχρι σήμερα η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε σοβαρή επισκόπηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής μετάβασης. Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ετήσια επιβάρυνση στον προϋπολογισμό ανέρχεται σε ...
διψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένας απ' τους λόγους είναι ότι δεν υπάρχει σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα τα Ομοσπονδιακά Υπουργεία να παίρνουν μέτρα τα οποία είναι ασυντόνιστα, αντιφατικά και κάποιες φορές περιττά. Σύμφωνα με την Έκθεση, τέσσερα διαφορετικά Υπουργεία συντάσσουν ξεχωριστές αναφορές για την Energiewende, προκειμένου να προωθήσουν και να υλοποιήσουν την κυβερητική στρατηγική. Αυτό δείχνει ότι τόσο τα Υπουργεία όσο και ολόκληρη η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση παρουσιάζουν έλλειμα συνοχής και συντονισμού, για μέτρα τα οποία αυτοί ξεκίνησαν.

Ο Υπουργός Οικονομίας & Ενέργειας, ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, αντέδρασε λέγοντας ότι η Έκθεση αφορά την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών-Φιλελεύθερων Δημοκρατών και η νέα κυβέρνηση έχει πλέον αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα συντονισμού. Επιπλέον, η Έκθεση υπερεκτιμά τα κόστη και παραβλέπει την ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και οικολογική διάσταση.

Ο Γκάμπριελ έχει φυσικά δίκιο: η "ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και οικολογική διάσταση", αυτή που δεν καταλαβαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, επειδή είναι δικαστές κι όχι πολιτικοί, είναι ότι η Energiewende μπορεί να μην αντιμετωπίζει το ενεργειακό πρόβλημα της Γερμανίας, αντιμετωπίζει όμως το πρόβλημα της απασχόλησης και του εμπορικού ισοζυγίου: χάρη στις προηγμένες τεχνολογικές της δυνατότητες και την ευκολία χρηματοδότησης, η Γερμανία έστησε την προηγούμενη δεκαετία ένα νέο βιομηχανικό κλάδο, στα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά. Πολλοί θαύμασαν τότε την ικανότητα των Γερμανών να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά όσοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτή η ικανότητα βασίζεται στο τεχνολογικό υπόβαθρο και στην ικανότητα χρηματοδότησης, το μόνο που κατάφεραν να κάνουν ήταν να αντιγράψουν το Νόμο EEG, για την κατά προτεραιότητα απορρόφηση του ηλεκτρισμού από το νέο βιομηχανικό κλάδο. Η δημιουργία υποδομών και βιομηχανικής κουλτούρας είναι δύσκολη υπόθεση, θέλει βάθος χρόνου και συνέπεια πολιτικής, αντίθετα η "μαϊμουδιά", -ο μιμητισμός- και η ανέξοδη ρητορική για "πρασινάδες" είναι πολύ πιο εύκολα όταν ελέγχεις τα δελτία των 8.

Δεδομένου ότι η αγορά ηλεκτρισμού της Γερμανίας είναι πολύ μεγάλη, γύρω στις 620-640TWh τα τελευταία χρόνια, είχε στην αρχή τη δυνατότητα να απορροφήσει εύκολα την ενέργεια των συστημάτων αυτών. Ωστόσο, μόλις άρχισαν να αυξάνονται οι εγκαταστάσεις των αιολικών, φάνηκαν τα προβλήματα του ανεπαρκούς σχεδιασμού: η τυχαία και απρογραμμάτιστη έγχυση ενέργειας στο δίκτυο όταν άρχιζε να φυσάει ή, ακόμα χειρότερα, η τυχαία και απρογραμμάτιστη απόσυρση ενέργειας από το δίκτυο όταν σταματούσε να φυσάει, έφεραν την ανάγκη για νέα δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης, καθώς και την ανάγκη για εκτεταμένα συστήματα "στρεφόμενης εφεδρείας", πρακτικά δηλαδή την ανάγκη διατήρησης θερμικών σταθμών σε λειτουργία για να αυξομειώνουν την παραγωγή τους ανάλογα με το πώς αυξομειώνεται η παραγωγή αιολικών και φωτοβολταϊκών. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν πολύ νωρίς και καταγράφηκαν στο Wind Report 2005 της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας, της ΕΟΝ, που κατέγραψε επίσης τη νέα ανάγκη, να υπάρχουν πλέον εξαιρετικά αξιόπιστες προβλέψεις της ακριβούς έντασης των ανέμων τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Η "στρεφόμενη εφεδρεία" γίνεται εύκολα με μονάδες φυσικού αερίου, είναι όμως ακριβή υπόθεση. Οι πολυμήχανοι Γερμανοί βρήκαν και σ' αυτό τη λύση: τα νέα τους λιγνιτικά εργοστάσια μπορούν να ανεβοκατεβάζουν φορτία με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό, παρακολουθώντας τις αυξομειώσεις της στοχαστικότητας αιολικών και φωτοβολταϊκών. Θα έχει βέβαια ενδιαφέρον να δούμε και πόση θα είναι η διάρκεια ζωής αυτών των νέων εργοστασίων, αλλά αυτό θα αρχίσει να φαίνεται μόνο μετά από μια εικοσαετία, όταν θα έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά οι λέβητες, κλπ, απ' τις αυξομειώσεις θερμοκρασιών.

Όταν άρχισε ο κορεσμός του Γερμανικού δικτύου κι επειδή δεν υπήρχαν επαρκή δίκτυα μεταφοράς της αιολικής ενέργειας του Βορρά προς το βιομηχανικό Νότο, το ρεύμα άρχισε να φεύγει προς τις γειτονικές χώρες, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, προς όπου έβρισκε χαμηλότερη αντίσταση. Η Γερμανία χρειαζόταν επειγόντως διασυνδέσεις δικτύων για να εξάγει το αιολικό της πρόβλημα και ανακάλυψε το ενιαίο ευρωπαϊκό super-grid, τα "έργα κοινού ενδιαφέροντος", την ενιαία αγορά ενέργειας, όλα με σκοπό να χρηματοδοτηθούν από όλη την Ευρώπη, προκειμένου η Γερμανία να εκμεταλλευθεί τη στρατηγική της θέση στο κέντρο της ηπείρου, να πουλάει ηλεκτρισμό κι εξοπλισμό προς όλες τις κατευθύνσεις και να διαιωνίζει την οικονομική επικυριαρχία της.

Το ίδιο έκανε και με τα φωτοβολταϊκά: έστησε μια τεράστια βιομηχανία κι εμπνεύστηκε το φαραωνικό σχέδιο "Desertec", για εγκατάσταση γερμανικών φωτοβολταϊκών στη Σαχάρα και μεταφορά της ενέργειας με δίκτυα στην Ευρώπη. Όταν τα νούμερα δεν έβγαιναν κι άρχισαν να το ξανασκέφτονται, συνέπεσε η Ελληνική χρεοκοπία, βρέθηκαν και οι ντόπιοι πρόθυμοι και πανάσχετοι πολιτικοί, το "Desertec" μετονομάστηκε σε "Ήλιος" και μεταφέρθηκε άκριτα απ' τη Σαχάρα στην Ελλάδα. Σε μικρογραφία βέβαια, αλλά σημασία είχε να συνεχίσει να δουλεύει και να εξάγει η Γερμανική βιομηχανία. Πώς θα μεταφέρονταν το ρεύμα μέχρι τη Γερμανία, αφού δεν υπήρχαν δίκτυα; Οι πολιτικοί, όταν είναι πρόθυμοι, πάντα βρίσκουν λύσεις: θα γινόταν "στατιστική" εξαγωγή και το ρεύμα θα καταναλωνόταν στην Ελλάδα! 12.000MW ηλιακού ρεύματος θα έψηναν το μεσημέρι το Ελληνικό δίκτυο και το βράδυ δεν θα υπήρχε ρεύμα! Πέρα απ' τα τεχνικά προβλήματα, της μεταφοράς του ρεύματος στη Γερμανία, το σχέδιο κόλλησε και στο οικονομικό: η τιμή που πλήρωναν οι Γερμανοί για ηλιακή ενέργεια στη Γερμανία ήταν πολύ χαμηλότερη απ' τις εξωφρενικές ταρίφες που είχαν θεσπίσει στην Ελλάδα οι θιασώτες της "πράσινης" ανάπτυξης. Είδατε ποτέ το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο να σχολιάσει τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις μεταφοράς πλούτου προς συγκεκριμένες τσέπες; Είδαμε όμως την άνοιξη 57 βουλευτές (55 ΝΔ+2 Πασοκ) να συνασπίζονται ενάντια στη μείωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά.

Το σχέδιο "Ήλιος" κατέρρευσε, όπως και το "Desertec", και μαζί τους κατέρρευσε και η Γερμανική ηλιακή βιομηχανία, που είχε ν' αντιμετωπίσει τον κινέζικο ανταγωνισμό. Αρκετές βιομηχανίες χρεοκόπησαν κι έκλεισαν στο τέλος 2011-αρχές 2012, κάποιες άλλες παρέμειναν "φυτοζοώντας". Αλλά οι Γερμανοί, μεθοδικοί όπως πάντα, ξέρουν να βρίσκουν και λύσεις και επενδυτές: τώρα πουλούν τις εταιρείες φωτοβολταϊκών στους Κινέζους, για να διασώσουν τις "πράσινες" θέσεις εργασίας. 

Το Δεκέμβριο 2013 η SAG Solarstrom AG είχε υποβάλλει αίτηση χρεοκοπίας, αλλά τώρα συμφώνησε να εξαγοράσει το ενεργητικό της η Suntech Deutschland GmbH, θυγατρική της Shunfeng Photovoltaic International, αντί 65 εκατ. ευρώ. Η Solarstrom ιδρύθηκε το 1998 και το 2012 είχε τζίρο 188,6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) 8,9 εκατ. ευρώ. Τώρα οι θέσεις εργασίας διασώζονται, τα έργα που είχε θα συνεχιστούν και οι πιστωτές θα πάρουν πίσω περί το 50% των χρημάτων τους. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, θα αποσυρθεί και ό,τι υπόλοιπο μένει θα ρευστοποιηθεί, ως μέρος της διαδικασίας χρεοκοπίας, με χασούρα για τους μετόχους. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους Κινέζους, αναμένεται σύντομα να δημοσιευθεί και ο ισολογισμός του 2013.


ΠΗΓΗ:greeklignite.blogspot.gr

Σκαφος σεισμικων ερευνων στην Μηλο. Εχει σχεση με τον σεισμο ναι η οχι ;


Ειχα ξαναρωτησει για την Κεφαλονια… απαντηση δεν πηρα.
Εβαλα Χ”νικολαου να ρωτησει και ρωτησε τον Μανιατη ο οποιος ΠΑΓΩΣΕ στο ακουσμα της ερωτησης…και δεν απαντησε.

Τελικα οι ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ η ΟΧΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ;

Δημητρης Καμμενος


ΠΗΓΗ:olympia.gr

ΙΝΕ - ΓΣΕΕ: Σε 20 χρόνια θα επιστρέψει η οικονομία σε επίπεδα ανεργίας του 2009

ΙΝΕ - ΓΣΕΕ: Σε 20 χρόνια θα επιστρέψει η οικονομία σε επίπεδα ανεργίας του 2009
Τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος αναδεικνύει η ετήσια μελέτη του ΙΝΕ - ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία.

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει για να επιστρέψει, η ελληνική οικονομία σε επίπεδα ανεργίας του έτους 2009 (9,5%, 450.000 άτομα) και να δημιουργήσει το ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας που χάθηκαν την περίοδο 2009 - 2013 ακόμη και με το αισιόδοξο σενάριο ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ 3,5% - 4%, θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 χρόνια.

Η μελέτη, η οποία θα παρουσιαστεί την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνει ότι για να πληρωθούν οι συντάξεις και οι υποχρεώσεις το 2016 θα πρέπει να δοθούν επιπλέον 950 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 το επιπρόσθετο ποσό θα ανέλθει στα 1,4 δισ. ευρώ και το 2018 στα 2,5 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται, οι περικοπές των συντάξεων, οι μειώσεις του εφάπαξ και οι ανορθολογικές ενοποιήσεις των Ταμείων σε συνθήκες σημαντικής μείωσης της κρατικής επιχορήγησης, αύξησης της ανεργίας και του αριθμού των νέων συνταξιούχων, μείωσαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων από 26 δισ. ευρώ το 2009 σε 4,5 δισ. ευρώ το 2013, με αποτέλεσμα το οριακό έτος εξέλιξης για το ασφαλιστικό, δηλαδή το έτος κρίσης, να μετατεθεί μόνο κατά δύο χρόνια, από το 2014 στο 2016.

Η έρευνα εκτιμά ότι περίπου 850.000 εργαζόμενοι καθυστερούν να πάρουν το μισθό τους από έναν έως 12 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος πραγματικός μισθός στο ιδιωτικό τομέα είναι 750 με 800 ευρώ μεικτά, από 1.100 που ήταν στην αρχή της κρίσης, καταγράφοντας μείωση κατά μέσο όρο 23%.

Τέλος, το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ σημειώνει πως η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών ανά μισθωτό κατά την πενταετία 2010-2014 μειώθηκε κατά 23%, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2014 να επιστρέψει στα επίπεδα του 1995, ενώ  οι μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές (ακαθάριστος μισθός και εισφορές εργοδότη) σε ευρώ στη χώρα μας ανά απασχολούμενο κατά το 2014 είναι μικρότερες από αυτές της Σλοβενίας και της Κύπρου και ανέρχονται σε 21.930 ευρώ έναντι 35.000 ευρώ στην Ισπανία, 39.000 ευρώ στη Γερμανία, 49.000 ευρώ στη Γαλλία και 45.000 ευρώ στην Ιρλανδία.

ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Δείτε πόσο κοστίζει η βενζίνη ανά λίτρο στο Ντουμπάι

Δείτε πόσο κοστίζει η βενζίνη ανά λίτρο στο Ντουμπάι
Το κόστος των καυσίμων στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλό και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στους φόρους που αγγίζουν σχεδόν τα 2/3 της τελικής τιμής. Το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει στο Ντουμπάι, όπου οι ιδιοκτήτες των οχημάτων απλά.. γεμίζουν το ντεπόζιτο χωρίς να νοιάζονται πόσο θα πληρώσουν στο τέλος.

Όπως θα δείτε από τις σχετικές φωτογραφίες που είναι τραβηγμένες 31 Αυγούστου, για να γεμίσει ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου το ντεπόζιτο θα πληρώσει λίγο - πολύ, 20 ευρώ!!!

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κοστίζει σχεδόν 36 λεπτά το λίτρο όταν στην Ελλάδα φτάνει τα 1.70, δηλαδή πέντε φορές πιο πάνω... Τέτοια εικόνα δεν θα δούμε ποτέ στην χώρα μας καθώς δεν προβλέπεται ούτε στην περίπτωση που βρούμε στο υπέδαφος πετρέλαιο!!!

* το ένα Ντιρχάμ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ισοδυναμεί με 0.21 του ευρώ


Στο 1.72 ντίρχαμ κοστίζει το λίτρο ή αλλιώς ευρωπαικά, μόλις 0.36...


Με τέτοια τιμή απλά γεμίζεις και δεν σε νοιάζει...

Ακόμα και αυτοκίνητο με άφθονα κυβικά να έχεις δεν επηρεάζεσαι με το κόστος της βενζίνης αν κυκλοφορείς στο Ντουμπάι...

ΠΗΓΗ:zougla.gr

Δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ μετά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης


Το Συμβούλιο αυτό όπως γνωρίζετε θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά και το θετικό που εκπέμπει είναι ότι οι πόροι που υπολογίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας μπορούμε να πούμε ότι κατά ένα σημαντικό τρόπο μπορούν να μαζευτούν.
Αυτό μένει να αποδειχθεί γιατί σήμερα που θα συζητούντο στρατηγικά ζητήματα για την καταπολέμηση της ανεργίας είχαμε την πρόκληση με ένα προεδρικό διάταγμα νύχτα να απελευθερώνονται οι απολύσεις των οδηγών των ΚΤΕΛ. 
Το έθεσα στον Πρωθυπουργό και είπε ότι θα το δει, δεν ήταν γνώστης αυτής της συγκεκριμένης διάταξης. 
Τώρα για τα γενικά ζητήματα. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι να ενισχυθούν τα προγράμματα, η υλοποίηση και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων που αφορούν το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς με την παρουσία των κοινωνικών φορέων, των εργοδοτών και των εργαζομένων. 
Είναι κάτι που μπορεί να δώσει και ποιότητα και έλεγχο στα προγράμματα για την ανεργία. Όπως γνωρίζετε όλα τα προγράμματα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ανακουφίζουν τον άνεργο, να δημιουργούν κοινωνικά αμορτισέρ αλλά δεν καταπολεμούν την ανεργία. 
Ερώτηση δημοσιογράφου: Αυτό σημαίνει απευθείας αξιοποίηση των πόρων από τους κοινωνικούς εταίρους;
Ζητήσαμε να είμαστε οι τελικοί δικαιούχοι των πόρων του ΕΣΠΑ κι από ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΑΝΕΚ. Δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει και ότι θα γίνει και η νομοθετική ρύθμιση. 
Ερώτηση δημοσιογράφου: Τέθηκε θέμα γενικευμένης απελευθέρωσης των απολύσεων;
Δεν ετέθη τέτοιο ζήτημα. Αυτό που ετέθη είναι να υπάρχουν και προγράμματα για την επαπειλούμενη ανεργία, κάτι που δεν έχει αντιμετωπιστεί, ανοιχτά προγράμματα που μπορούμε να σώσουμε εργαζόμενους και θέσεις εργασίας όταν εγκαίρως πριν περάσουν στην ανεργία γίνει η παρέμβαση, όπως επίσης να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μακροχρονίως ανέργων που μπορούν να εργαστούν και πρέπει να εργαστούν χωρίς να χάνουν κάποια πλεονεκτήματα που έχουν σε εποχικές εργασίες. Θέσαμε και το θέμα της ρύθμισης των δανείων της Εργατικής Κατοικίας γιατί είναι αδιανόητο να ρυθμίζονται όλα τα δάνεια και οι δανειολήπτες εργαζόμενοι μέσω της Εργατικής Κατοικίας να μη μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Είπαν ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί, είναι ήδη έτοιμη η διάταξη και θα προωθηθεί στη Βουλή.
Πρότεινα επίσης – χωρίς όμως να αναληφθεί επ΄αυτού κυβερνητική δέσμευση – το όποιο πλεονέκτημα παραχθεί αυτή τη χρονιά να διανεμηθεί, όχι όπως διανεμήθηκε φέτος, αλλά να χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα Εργοδότη Ύστατης Προσφυγής δηλ. για θεσμοθετημένη διαδικασία κοινωφελούς εργασίας με ασφαλιστικά δικαιώματα. 

ΠΗΓΗ:gsee.gr

Ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού φ.α. Ρωσίας-Κίνας που θα φέρει το χειμώνα στην ΕΕ


Παρουσία του Ρώσου πρόεδρου Β.Πούτιν έγιναν τα εγκαίνια της κατασκευής του νέου αγωγού φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Κίνα που ως απώτερο σκοπό έχει να μείνει η ΕΕ στο χειμώνας της και την παρέατους από το Τέξας. 

Το έργο πρόκειται να αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας με την Ασία, την ώρα που οι σχέσεις της με τη Δύση είναι στο χειρότερο σημείο τους εδώ και καιρό.

«Ξεκινάμε το μεγαλύτερο σχέδιο κατασκευής στον κόσμο. Δεν θα υπάρξει κάποιο πιο σημαντικό στο άμεσο μέλλον», υπογράμμισε ο Πούτιν στη διάρκεια μιας τελετής στην Γιακουτία στην ανατολική Σιβηρία.

Ο αγωγός φυσικού αερίου «Δύναμη της Σιβηρίας», συνολικού μήκους 4.000 χιλιομέτρων που θα μπορεί να μεταφέρει 61 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου, θα συνδέσει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της ανατολικής Σιβηρίας με το ήδη υπάρχον δίκτυο και θα το επεκτείνει προς την Άπω Ανατολή έως το Χαμπαρόφσκ και το Βλαδιβοστόκ.

Το κόστος της κατασκευής του, όπως και των άλλων υποδομών που συνδέονται με τον αγωγό, εκτιμάται στα 55 δισ. δολάρια (41,8 δισ. ευρώ).

Ο αγωγός αυτός θα επιτρέψει κυρίως στη Μόσχα να τηρήσει το συμβόλαιο που υπέγραψε τον Μάιο με το Πεκίνο, έπειτα από 10 χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων, βάσει του οποίου η Ρωσία θα παραδώσει για πρώτη φορά φυσικό αέριο στην Κίνα μέσω αγωγού.

Το συμβόλαιο αυτό εκτιμάται ότι θα αποφέρει στη Ρωσία 400 δισ. δολάρια (περίπου 300 δισεκ. ευρώ) τα επόμενα 30 χρόνια και προβλέπει την παροχή 38 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από το 2018.

Η κατασκευή του κινεζικού τμήματος του αγωγού αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2015, διευκρίνισε ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Ζανγκ Γκαολί στη διάρκεια της σημερινής τελετής.

ΠΗΓΗ:defencenet.gr


Για την τύχη των πετρελαϊκών τους αποθεμάτων στις κάλπες οι Σκωτσέζοι


Πέραν της ανεξαρτητοποίησης της χώρας τους, οι Σκωτσέζοι θα αναγκαστούν τις 18 Σεπτεμβρίου να αποφασίσουν και για την τύχη των πετρελαϊκών αποθεμάτων στη Βόρεια Θάλασσα, αξίας 1,5 τρισ. λιρών.
Οι Σκωτσέζοι καλούνται να επιλέξουν όχι μόνον αν θέλουν να παραμείνουν ή όχι στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και για το μέλλον των πετρελαϊκών τους αποθεμάτων στη Β. θάλασσα, η οποία βρίσκεται στην επικράτεια της Σκωτίας.
Σημειωτέον, μέσω των υδρογονανθράκων στη Βρετανία απασχολούνται περί τα 450.000 άτομα.
Για τους υπέρμαχους της ανεξαρτητοποίησης, η αξία των πετρελαϊκών αποθεμάτων στην επικράτεια της χώρας θα μπορούσε να βοηθήσει στην οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια των Σκωτσέζων.

ΠΗΓΗ:energypress.gr

ΔΕΘ 2014 : ΓΑΛΑΖΟΠΡΑΣΙΝΟ SUCCESS STORY ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ & ΛΙΤΟΤΗΤΑ


Οποιος ζει σε αυτήν τη χώρα γνωρίζει από πρώτο χέρι πλέον όλη την αλήθεια . Όπου κι αν σταθείς , όπου γυρίσεις το βλέμμα σου η Ελλάδα σε πληγώνει . Η οικονομία συνεχίζει να συρρικνώνεται παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ύφεση από το 2008, με το ΑΕΠ να έχει μειωθεί κατά 25% σε σχέση με το έτος έναρξης της κρίσης. Παρά τις μεγάλες θυσίες των Ελλήνων, το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ έχει αυξηθεί από το 120% στο 175% .

Πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης έχουν χαθεί μετά τον Οκτώβριο του 2008 και το 

ποσοστό ανεργίας πλησιάζει το 30% . Δημόσια και Ιδιωτική κατανάλωση έχουν συρρικνωθεί 
δραματικά . Με μείωση των μισθών τουλάχιστον κατά 35% στα μνημονιακά χρόνια και την 
υπερφορολόγηση, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έπεσε στα επίπεδα του 1980. 

Η Οικονομική θεωρία της «επεκτατικής λιτότητας» μέσω της εσωτερικής υποτίμησης σε 

συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας - για την επίτευξη «στόχων» που έχουν τεθεί από τα μνημόνια, όπως ξεπέρασμα ύφεσης, μείωση ανεργίας κλπ. - είναι η λάθος συνταγή που αποδεδειγμένα πλέον έχει αποτύχει παταγωδώς .

Η κοινωνία των δύο τρίτων που ευαγγελιζόταν πριν από 35 χρόνια η πρωθιέρεια του 

νεοφιλελευθερισμού Μάργκαρετ Θάτσερ, έγινε πλέον και τυπικά πραγματικότητα για την Ελλάδα . Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν πέρυσι κάτω από το όριο της ανήλθε σε 34,6% ή σε 3.795.100 άτομα ξεπερνώντας το συμβολικό όριο εκείνο του ενός τρίτου του πληθυσμού. 

Το εργασιακό τοπίο, με άλλοθι την κρίση, διαμορφώνεται με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές 

αμοιβές και τις ευέλικτες και πολλαπλών ταχυτήτων εργασιακές σχέσεις . Στον εργασιακό 
μεσαίωνα που βιώνουμε παραμένουν σταθερές και αδιαπραγμάτευτες οι θέσεις της Ομοσπονδίας μας για :
· Πλήρη και σταθερή απασχόληση, ιδιαίτερα δε για τον κλάδο μας η μονιμοποίηση του 
εργολαβικού προσωπικού που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες .
· Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους εργασίας . Το όποιο μισθολογικό κόστος δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από τις ανθρώπινες ζωές ( Σαν σήμερα συμπληρώνονται 22 χρόνια από το τραγικό ατύχημα στην ΠΕΤΡΟΛΑ). Ελλείψεις σε οργανογράμματα , ιδιαίτερα σε παραγωγικούς τομείς , δημιουργούν αφενός μεν εντατικοποίηση αφετέρου δε επισφαλείς συνθήκες εργασίας .
 Η αναγκαιότητα άμεσων προσλήψεων για την κάλυψη των θέσεων αυτών είναι επιβεβλημένη .

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι ,


Η Ομοσπονδία , τα σωματεία και όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου μας δίνουμε το δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 6 το απόγευμα (άγαλμα Βενιζέλου) και ενωμένοι παλεύουμε για :

· Την ανατροπή των αντικοινωνικών, αντεργατικών και αντιδημοκρατικών επιταγών των μνημονίων 
· Την αποτροπή του ξεπουλήματος του Δημόσιου πλούτου, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και την αποβιομηχανοποίηση της χώρας 
· Την προστασία των εργαζομένων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα από τις απολύσεις με 
κατοχύρωση της πλήρους και σταθερής εργασίας 
· Την επαναφορά του Εργατικού Δικαίου στην προ μνημονίων εποχή 
· Το οριστικό τέλος του αυταρχισμού και της κατάλυσης κάθε έννοιας Δημοκρατίας 
· Τη μείωση τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών 
· Το Κράτος Δικαίου με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις

Όραμα μας είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας βάσει ενός συγκεκριμένου 

και κοστολογημένου σχεδίου εξόδου από την κρίση και όχι η εφαρμογή των ιδεών της σχολής 
του Σικάγο, με την μετατροπή της Ελλάδας σε απέραντη Ειδική Οικονομική Ζώνη .

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ .ΠΗΓΗ::
poenergias.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ


Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 Όσοι ασχολούμαστε με το συνδικαλισμό από θέσεις ευθύνης, αρεσκόμαστε να τονίζουμε σε 
κάθε ευκαιρία πως η υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης, αποτελεί την κορυφαία έκφραση κάθε 
συνδικάτου. Πέρα όμως και πριν από αυτό οφείλουμε να διαφυλάσσουμε ενότητα, ευπρέπεια στο 
λόγο και τις πράξεις, σεβασμό σε θεσμούς και αξίες. 
 Μέσα στον κυκεώνα των επιδιώξεων του εργοδότη που γίνεται όλο και πιο πιεστικός, 
συνεπικουρούμενος από το κλίμα που τρόικα και δοτές κυβερνήσεις έχουν επιβάλλει στη χώρα, 
αποτελεί παραλογισμό το να ακούγονται ή να αφήνονται να εννοηθούν λέξεις και σκέψεις περί 
διάσπασης, διαχωρισμού βορρά – νότου και γενικότερα απαξίωσης των θεσμών του Σωματείου μας. 
 Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τυπικότητα ή κενό γράμμα κάθε κουβέντα που αφορά το 
αραγές μέτωπο όλων των εργαζομένων. Ας μην ξεχνάμε πως η διάσπαση της ενότητάς μας, 
αποτελούσε, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο στόχο κάθε διοικούντα και κάθε 
εργοδότη. 
 Όποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί πως η λειτουργία ενός συνδικάτου δεν περιορίζεται σε μια 
ΕΣΣΕ κάθε ένα, δύο ή τρία χρόνια, αλλά αποτελεί μια διαρκή πάλη προς υπεράσπιση όλων των 
δικαιωμάτων μας, πλανάται πλάνην οικτρά. 
 Όλα τα συνδικάτα πλέον, μαζί και το δικό μας, συγκρούονται καθημερινά με το σκληρό 
πυρήνα των μνημονίων και του καπιταλιστικού μορφώματος που μας έχει επιβληθεί. Παρεμβάσεις 
καθημερινές όπως για τα οργανογράμματα, για την αξιοκρατία, για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, για τις αποδοχές. Μάχες κερδίζονται και χάνονται, αλλά το μόνο που μας εξασφαλίζει την 
τελική νίκη είναι η ενότητα και η ηθική. 
 Η εφαρμογή «διευθυντικών δικαιωμάτων» και πάσης φύσεως νομικίστικων λογικών, ιδιαίτερα 
για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων και αφορούν 
ελλειπή στελέχωση, παράγουν συνεχή 12ωρα και καταπονούν τους συναδέλφους. Και όλα αυτά χωρίς 
να ληφθεί σοβαρά υπόψη η γνώμη κανενός απ΄ όσους αφορούν και φυσικά καθιστά υπεύθυνους 
ηθικά και νομικά, αυτούς που τα σχεδιάζουν και τα εφαρμόζουν. 
 Η επανεξέταση εκ μέρους της διοίκησης του συνόλου των αλλαγών που θέλει να επιβάλλει, 
αποτελεί αναγκαιότητα αλλά ταυτόχρονα και διέξοδο από την εσωστρέφεια που καλλιεργείται 
συνεχώς, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων αλλά κυρίως σε επίπεδο διοίκησης. Αριθμοί και άνθρωποι δεν 
είναι έννοιες ταυτόσημες και η τελική επιλογή του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα ενός ομίλου 
αποτελεί την πλέον κρίσιμη παρακαταθήκη, εφόσον υπάρχει όραμα και προοπτική για το μέλλον.
 Καλούμε λοιπόν όλες τις παρατάξεις να επαναδιατυπώσουμε από κοινού τους όρους 
λειτουργίας του συνδικάτου μας, μένοντας πιστοί στις απαρέγκλιτες αρχές μας και σεβόμενοι πάντα 
θεσμούς και δημοκρατικές διαδικασίες. 
Όλα αυτά όμως ωχριούν μπροστά στη θύμηση της σημερινής ημέρας. 1η
 Σεπτέμβρη του 
1992 έγραφε το ημερολόγιο όταν 15 συνάδελφοί μας έχασαν τη ζωή τους στην Ελευσίνα αλλά και 
άλλοι 24 σημαδεύτηκαν σωματικά και ψυχικά για το υπόλοιπο του βίου τους. 
 22 χρόνια μετά, παραμένουν στη σκέψη μας καθώς κάθε μας προσπάθεια ενίσχυσης και 
εδραίωσης της ασφάλειας στους χώρους εργασίας μας, πρωτίστως τιμά τη μνήμη τους. 
 Πρωταρχική υποχρέωση όλων μας παραμένει η ασφάλεια. Πολύτιμη παρακαταθήκη για εμάς 
και τις οικογένειές μας. 
                                                           1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1992 
                                                                    ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΕΠ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η 1η του Σεπτέµβρη του 1992 έχει ανεξίτηλα χαραχθεί στις µνήµες όλων µας. Ακόµα και αν έχουν περάσει 22 ολόκληρα χρόνια από εκείνη την αποφράδα ηµέρα, έχουµε υποχρέωση να θυµόµαστε, να σεβόµαστε και να τιµούµε τη µνήµη των 15 συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους και των 24 συναδέλφων που τραυµατίστηκαν. 

Αποτελεί τη µέγιστη θλιβερή υπενθύµιση προς καθέναν από εµάς τους εργαζόµενους σε µια βαριά χηµική βιοµηχανία συνεχούς πυράς, πως καταθέτουµε καθηµερινά την ψυχή µας, την υγεία µας, την ίδια µας τη ζωή. 
Αποτελεί επίσης ύψιστη προτεραιότητα η διασφάλιση, µε κάθε τρόπο και µέσο, των συνθηκών ασφάλειας στην εργασία µας, έτσι ώστε να µην αναγκαστούµε να ξαναζήσουµε στιγµές και γεγονότα όπως αυτό της 1ης Σεπτεµβρίου του 1992. 
Πέρα από αριθµούς και λογιστικές πράξεις, πέρα από κέρδη και µακροοικονοµικούς σχεδιασµούς, αυτό που πραγµατικά µετράει είναι οι ζωές, οι άνθρωποι, το µέλλον µας. 

                                            ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙΠΗΓΗ
:pseep.gr

Εφιάλτης έγιναν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Νορβηγία

Εφιάλτης έγιναν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Νορβηγία
Τον μπελά τους έχουν βρει οι Νορβηγοί με την ραγδαία άνοδο στις πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Οι συναρμόδιοι υπουργοί της χώρας ψάχνουν να βρουν λύση σε μία σειρά από προβλήματα που πηγάζουν από το γεγονός ότι στην πλούσια σε πετρέλαιο Νορβηγία, όλο και περισσότεροι πολίτες, αποφασίζουν να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

"Έχει γίνει πρόβλημα", λέει ο Erik Haugstad, οδηγός λεωφορείου στο Όσλο, όπου μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων "μποτιλιάρονται" στις λεωφορειογραμμές, όπου και νόμιμα μπορούν να κυκλοφορήσουν.

Επίσης τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και αστικά διόδια, αφού κυκλοφορούν με μπαταρίες, ενώ πάνω απ 'όλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως αυτά τα αυτοκίνητα απαλλάσσονται από τους υψηλούς φόρους πωλήσεων της Νορβηγίας και του ΦΠΑ.

Η Νορβηγία στην προσπάθειά της να δώσει κίνητρα για την περικοπή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία αντιπροσωπεύει το 10% των συνολικών εκπομπών στη σκανδιναβική χώρα, οδήγησε σε άλλο αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι Νορβηγοί αγόρασαν μαζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι αυτή την στιγμή κυκλοφορούν στο Όσλο 32.000 από αυτά, με την Νορβηγία να είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα επί του πληθυσμού.

"Είμαι οδηγός λεωφορείου και αυτό που θέλω είναι να μεταφέρω τους επιβάτες όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Έσι δεν θέλω να παραμείνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις λεωφορειοδρόμους και να τα βρίσκω μπροστά μου", λέει ο Haugstad.

"Αυτές οι καθυστερήσεις έχουν κόστος στην κοινωνία. Εκατοντάδες επιβάτες καθυστερούν στην κίνηση για να ευνοηθούν μερικές δεκάδες οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων", σημειώνει.

Έτσι οι Νορβηγοί μπαίνουν σ' έναν φαύλο κύκλο, αφού μη θέλοντας να καθυστερούν με τα ΜΜΜ, αγοράζουν και αυτοί με την σειρά τους ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και το πρόβλημα γίνεται χειρότερο.

Πάντως για την ώρα οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται. Από την Nissan έως την Tesla, η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει φτάσει το 13%.

Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου κοστίζει 79.000 ευρώ ενώ λόγω της δημοτικότητας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων (αφού θα παραμείνουν τα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου έως και το 2017) αναμένεται να φτάσουν τις 50.000.

Από τις φορολογικές ελαφρύνσεις το κράτος θα χάσει περί τα 500 εκατ. Ευρώ, με την πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Erna Solberg, να λέει: "δεν μπορώ να υποσχεθώ στους οδηγούς ότι θα συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις φοροελαφρύνσεις για τα προνόμια για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στο μέλλον".

ΠΗΓΗ:newmoney.gr