Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Μέσω τράπεζας όλες οι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ - Φόρος στις συναλλαγές με μετρητά

Μέσω τράπεζας όλες οι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ - Φόρος στις συναλλαγές με μετρητά
Μπορεί το μέτρο να προβλέπεται από την νομοθεσία και να έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2014, ωστόσο η εγκύκλιος που δίνει όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις αναρτήθηκε στη Διαύγεια μόλις πριν από λίγη ώρα. Έτσι, το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου αυτής της χώρας –περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επιτηδευματίες και επιχειρήσεις- αντιλαμβάνονται ότι αν δεν ακολουθήσουν τους νέους κανόνες, κινδυνεύουν να πληρώσουν περισσότερους φόρους. Και αυτό συμβαίνει πολύ απλά διότι οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 500 ευρώ γίνεται χωρίς να περάσει από το τραπεζικό σύστημα (δηλαδή οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 500 ευρώ εξοφλείται με μετρητά), δεν θα αναγνωρίζεται ως επαγγελματική δαπάνη με αποτέλεσμα τα φορολογητέα κέρδη να φουσκώνουν και επί της δαπάνης να επιβάλλεται φόρος τουλάχιστον 26% (μπορεί και 33% αν μιλάμε για επαγγελματίες με κέρδη άνω των 50.000 ευρώ).

δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας
άνω των €500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Η μη εξόφληση των ως άνω δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν συνιστά, από μόνη της, εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή
Εξαιρούνται από την υποχρεωτική εξόφληση μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, οι ακόλουθες συναλλαγές:
α. Mισθούς, ημερομίσθια προσωπικού, απολαβές διευθυντών ή μελών του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, έκτακτες αμοιβές προσωπικού, αμοιβές καταβαλλόμενες σε υπαλλήλους πέραν των συμβατικών ή νομίμων, πάγια μηνιαία αποζημίωση η οποία συνιστά συγκεκαλλυμένη επαύξηση μισθού, που χορηγούνται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, καθόσον οι ανωτέρω δαπάνες δεν αφορούν στη λήψη υπηρεσιών αλλά στην παροχή μισθωτής εργασίας.
β. Μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου (εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή, σχετ. άρθρο 39 ν.4172/2013).
γ. Τόκους και συναφή έξοδα, καθόσον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσίας
Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.
Εξόφληση μέσω τραπεζικού συστήματος με βάση την εγκύκλιο σημαίνει:
- Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),
-        Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,
-        Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,
-        Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και καταβάλλονται σε μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, προκειμένου η δαπάνη να αναγνωρισθεί φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ή πουλάει τα αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού (απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών εκτός
τραπεζικού συστήματος) σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου του ΚΦΑΣ και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο».
Απάντηση δίνεται και στο ερώτημα τι γίνεται με τις συναλλαγές που παραδίδονται και πληρώνονται μέσω εταιρειών courier:
«Σε περίπτωση αγοράς εμπορευμάτων με τη μέθοδο της αντικαταβολής-υπηρεσίες courier, όπου η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (μεταφορέας - «εισπράκτορας για λογαριασμό τρίτων») αναλαμβάνει τη μεταφορά αντικειμένων, ταχυδρομικών δεμάτων, κ.λπ. με ταυτόχρονη εξόφληση, κατά την παράδοσή τους, της αξίας της αγοράς αυτών από τους λήπτες των αγαθών χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και στη συνέχεια καταθέτει στον εντολέα του τα εισπραττόμενα ποσά όχι κατά όνομα πελάτη, πράγμα πρακτικά αδύνατο λόγω του αριθμού των εξυπηρετούμενων πελατών, αλλά στο σύνολό τους, προκειμένου οι συναλλασσόμενοι πελάτες κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης να εκπέσουν τα ποσά των δαπανών αυτών και δεδομένου ότι οι συναλλαγές αυτές δεν εμφανίζονται ονομαστικά κατά δαπανηθέν ποσό, η εταιρεία ταχυμεταφορών εκδίδει, κατά το χρόνο είσπραξης των μετρητών ή παραλαβής των αξιόγραφων, το προβλεπόμενο από τον ΚΦΑΣ στοιχείο είσπραξης, στο σώμα του οποίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του πελάτη (ΑΦΜ, επωνυμία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με την υποχρέωση να καταθέσει συνολικά τα ποσά εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση του παραστατικού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Στο τέλος του έτους η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει εκκαθάριση με τα δαπανηθέντα ποσά ανά
πελάτη, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, αναγράφοντας και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού που έγινε η κατάθεση».


ΠΗΓΗ:fpress.gr

ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο κινείται πτωτικά και διαμορφώνεται στις 99,3 (από 102 μονάδες τον Αύγουστο), επιστρέφοντας ουσιαστικά στα επίπεδα του Μαΐου, όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ στην έκθεσή του για τον προηγούμενο μήνα.
Παρά την υποχώρηση αυτή, ο δείκτης το 2014 εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τα προηγούμενα έτη, γεγονός που υποδηλώνει σταθεροποίηση προσδοκιών και συνάδει µε την αποκλιμάκωση της ύφεσης, που αποτυπώνεται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Η μείωση πάντως του Σεπτεμβρίου οφείλεται στην επιδείνωση που σημειώνεται στις προσδοκίες σε όλους τους επιμέρους τομείς, µε εντονότερη εκείνη στο Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές και ηπιότερη αυτή στις Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία.
Έντονη αποδυνάμωση όμως καταγράφεται και από την πλευρά της ζήτησης, µε την καταναλωτική εμπιστοσύνη να υποχωρεί στη δυσμενέστερη επίδοση του τελευταίου εξαμήνου. Όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο δελτίο, η εξασθένηση των προσδοκιών τον Σεπτέμβριο ήταν αναμενόµενη και συνδέεται και µε τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου που επηρέασε θετικά μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες.
Αναλυτικότερα:
- στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής και οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης αποδυναμώνονται, αν και ο δείκτης των εκτιμημένων αποθεμάτων υποδηλώνει μεγαλύτερη ρευστοποίηση.
- στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους υποχωρούν ήπια, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, αλλά και, εντονότερα, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση.
- στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται, όπως και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, µε το δείκτη των αποθεμάτων να κινείται ανοδικά.
- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων δεν μεταβάλλονται, ενώ ο δείκτης πρόβλεψης για την απασχόληση επιδεινώνεται αισθητά τον Σεπτέμβριο.
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο υποχωρούν ήπια, ενώ οι προθέσεις για αποταμίευση βελτιώνονται ελαφρά, όπως συµβαίνει και µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας


ΠΗΓΗ:energypress.gr

ANAKOINΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΥΑΕ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο,το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29/09/2014,στα Κεντρικά Γραφεία στο Μαρούσι, αποφασίστηκε ομόφωνα η αναπλήρωση των θέσεων  μελών των ΕΥΑΕ τακτικών και αναπληρωματικών μέχρι τις επόμενες εκλογές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,λόγω αποχώρησης των  συναδέλφων και μη ύπαρξης αναπληρωματικών μελών, συγκερκιμμένα:
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
·         Πρόεδρος: ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
·         Γραμματέας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
·         Πρόεδρος : ΤΖΗΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
·         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΡΗΤΗ (ΩΣ ΕΙΧΕ)
·         Πρόεδρος : ΚΟΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
·         Γραμματέας :  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Συντονιστής των επιτροπών ΕΥΑΕ: ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΣυνεχίζεται η ζημιογόνος πορεία των ΕΛΠΕ!


Στα 117 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές των Ελληνικών Πετρελαίων το 2013 αφού αφαιρεθούν οι επιπτώσεις από την εξέλιξη των διεθνών τιμών των καυσίμων, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα είναι ζημιές ύψους 269 εκατ. ευρώ. Τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα καταδεικνύουν και την αδυναμία της διοίκησης της εταιρείας, υπό την προεδρία του Γιάννη Παπαθανασίου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη  Κωστόπουλο, να εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές διαχείρισης για το μηδενισμό των ζημιών. Μάλιστα πολλάκις έχει κατηγορηθεί για κακές επιλογές στην πολιτική του, με βάσει τα αποτελέσματα που δεν…. πετυχαίνει σε οικονομικό επίπεδο.

Έτσι, επί διοίκησης Παπαθανασίου - Κωστόπουλου τα κέρδη EBITDA, Δ΄ Τριμήνου, έφτασαν τα 45εκ. (-43% έναντι Δ’ Τριμ. 2012!). Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το 2013 ανήλθαν στα 178εκ. ευρώ (-60% σε σχέση με το 2012 που ήταν 444 εκ.!). Αρνητική επίδραση στα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα είχε και το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, που επηρεάζει όλες τις Ελληνικές εταιρείες. Οι πωλήσεις των ΕΛ.ΠΕ., το 2013, ανήλθαν σε 9,67 δις ευρώ, (-8% σε σχέση με το 2012 που ήταν 10,47 δις), ενώ, κατεγράφησαν ζημιές 269 εκ. (το 2012 είχαν καταγραφεί κέρδη 86 εκ!.). Στα Συγκρίσιμα Καθαρά υπήρξαν ζημιές 117 εκ. (το 2012 ήταν κέρδη 232 εκ.). Τα EBITDA το περασμένο έτος ήταν 29 εκ. (-90% σε σχέση με το 2012, που είχαν φθάσει τα 298 εκ. ευρώ).

Υπογραμμίζεται, βεβαίως, η ανάκαμψη Ελληνικής αγοράς καυσίμων στο Δ’ τρίμηνο και η αύξηση ζήτησης μετά από 18 συνεχόμενα τρίμηνα πτωτικής πορείας, αλλά και η αποτυχία της διοίκησης των ΕΛΠΕ να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία. 

Υπενθυμίζεται, εξ άλλου, ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη η σύμβαση (SPA) για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ, από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το ΤΑΙΠΕΔ, στην κρατική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν SOCAR, αντί 400 εκ. ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το 35% που κατέχει εμμέσως στον ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στα 212 εκ ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο «γλίτωσε» τα χειρότερα η διοίκηση  των ΕΛΠΕ...ΠΗΓΗ:http://press-gr.blogspot.gr/

ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ.............


Η κατάσταση με τον ηλεκτρισμό στη Βρετανία θα φέρει μερική επανεθνικοποίηση της ενέργειας;


Το 1973 η 1η πετρελαϊκή κρίση, με τον πόλεμο Αράβων-Ισραήλ, συντάραξε τις δυτικές οικονομίες. Η Ιρανική επανάσταση το 1979 έφερε τη 2η πετρελαϊκή κρίση και τους δυτικούς σε κατάσταση σοκ γα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ακριβώς τότε, το 1979, η Θάτσερ έγινε πρωθυπουργός της Βρετανίας, διέλυσε τον τομέα των ανθρακωρυχείων και προχώρησε σε εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων υποδομών.

Πολύ σύντομα κατάλαβαν οι Βρετανοί ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι πανάκεια: το φιάσκο της πλήρους ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων το 1993, ανάγκασε τους Βρετανούς ...
το 2002 στη μερική επανεθνικοποίηση των υποδομών στην κρατική εταιρεία Network Rail. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, κάποιοι Βρετανοί έχασαν τη ζωή τους σε πολύνεκρα δυστυχήματα που προκλήθηκαν απ' τις κακοσυντηρημένες ράγες. Είναι γνωστό ότι η κερδοσκοπία του κεφαλαίου έχει μονίμως ανθρώπινα θύματα. Γι' αυτό τώρα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των Εργατικών το ζήτημα της επανεθνικοποίησης των τρένων.

Στον ηλεκτρισμό ήδη ακούγονται φωνές για επενδύσεις που δεν γίνονται, για συνεχείς αυξήσεις των τιμολογίων, για διαμόρφωση ανεξέλεγκτου καρτέλ των μεγάλων εταιρειών που γδέρνει τους καταναλωτές. 

Οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος την προηγούμενη τριετία έτρεχαν με ρυθμό 8 φορές πιο γρήγορα απ' τις αυξήσεις των μισθών, φέρνοντας πολλά νοικοκυριά σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας.

Στη Βρετανία άρχισαν να ανησυχούν για το πολύ χαμηλό επίπεδο εφεδρείας και την ευστάθεια του συστήματος και να θυμούνται τις μεγάλες διακοπές ρεύματος της δεκαετίας του 1970, όταν η σύγκρουση της Θάτσερ με τους ανθρακωρύχους συγκλόνιζε όλη την Ευρώπη.

Πριν λίγες μέρες ο εθνικός διαχειριστής δικτύου National Grid πρόσφερε 10.000 στερλίνες/MW στις ενεργοβόρες βιομηχανίες που θα ήταν διατεθειμένες να αποσυνδεθούν απ' το δίκτυο τις ώρες αιχμής, προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα επάρκειας στο δικτυο.

Ο Dieter Helm, καθηγητής ενεργειακής πολιτικής στην Οξφόρδη, είπε ότι επί 20 χρόνια βίωναν μια ουτοπία ενεργειακής ασφάλειας κι ουσιαστικά κάθονται πάνω στις υποδομές της δεκαετίας του 1970! Μα καλά, δεν έχει βάλει ατελείωτες ανεμογεννήτριες η Βρετανία; Δεν είναι παγκόσμιος ηγέτης στα -πανάκριβα- υπεράκτια αιολικά; Αυτά για τα οποία διαπίστωσαν ξαφνικά τώρα με τρόμο ότι παρήγαγαν το 2ο τρίμηνο 2014 22% λιγότερο από πέρυσι, επειδή φυσάει λιγότερο;

Μπορεί να έβαλαν πολλά αιολικά, αλλά την πραγματική ενέργεια τη δίνουν οι θερμικές μονάδες. Τρόμος απλώθηκε πάνω απ' τη Βρετανία όταν η EDF έκλεισε δυο πυρηνικά εργοστάσια (Hartlpool και Heysham 1) για έλεγχο θεμάτων ασφαλείας κι ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει την επανέναρξη λειτουργίας τους, ανάλογα με τα ευρήματα των ελέγχων, μεταξύ τέλους Οκτωβρίου και τέλους Δεκεμβρίου. Τα δυο πυρηνικά δίνουν το 4% του ηλεκτρισμού της Βρετανίας στην υψηλή ζήτηση του χειμώνα: πόσα αιολικά μπορούν να το κάνουν αυτό; Η απάντηση στο ερώτημα είναι "κανένα", τα αιολικά έχουν αξιοπιστία ισχύος 10% κατά το δικό μας ΑΔΜΗΕ, κανείς δεν μπορεί να βασίσει την ηλεκτροδότηση μιας χώρας σε αιολικά.

Τώρα λοιπόν έχει έλθει η ώρα να ανανεωθούν οι υποδομές της δεκαετίας του 1970, αυτές που είχε κάνει  ο δημόσιος τομέας και ιδιωτικοποιήθηκαν. Οι ιδιώτες δουλεύουν με διαφορετικά κριτήρια απ' το δημόσιο σε αποδόσεις κεφαλαίων, σε χρόνους απόσβεσης και σε προτεραιότητες θεμάτων συντήρησης και το νέο πυρηνικό που ετοιμάζουν στο Hinkley Point υπόσχεται διπλασιασμό της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τα επόμενα 60 χρόνια, απ' τα ήδη υψηλά διαμορφωμένα επίπεδα τιμών, αυτά που ήδη έχουν γίνει ανυπόφορα για τα νοικοκυριά. Τα πυρηνικά είναι ακριβή υπόθεση και το κόστος κεφαλαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μήπως λοιπόν, όπως έγινε στις σιδηροδρομικές υποδομές το 2002, δούμε σύντομα μια μερική επανεθνικοποίηση του τομέα της ενέργειας στη Βρετανία; Προκειμένου να μείνουν τα φώτα αναμμένα;


ΠΗΓΗ:greeklignite.blogspot.gr

Ο Ομιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Health & Safety Awards

Ο Ομιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Health & Safety Awards
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτηκε με τρία πρώτα βραβεία (GOLD) στον διαγωνισμό των Health & Safety Awards για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στo νευραλγικό θέμα της Υγιεινής & Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
Ο Ομιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Health & Safety Awards 
Η σχετική εκδήλωση διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Boussias Communications και το περιοδικό Plant Management, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και την υποστήριξη του ΕΛΙΝΥΑΕ και του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.
Τα τρία πρώτα βραβεία αφορούσαν τις κατηγορίες Πετρέλαιο & Πετροχημικά, Πρωτοβουλίες Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης, και Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας, μετά από υποβολή αντίστοιχων προτάσεων από την Δ/νση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι οποίες αξιολογήθηκαν online από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής (Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, Κρατικών Φορέων και του Ιδιωτικού Επιχειρηματικού Τομέα).
Ακόμη, σε ειδική τελετή που διοργάνωσε ο ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος) στο Ευγενίδειο Ίδρυμα και παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μανιάτη, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτηκε για άλλη μια φορά με το 3ο βραβείο στην κατηγορία Οργάνωσης και διοίκησης για τα περιβαλλοντικά θέματα.
Η διάκριση αυτή αφορούσε την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ως μέρος της υλοποίησης της στρατηγικής του για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Ειδικότερα, η διάκριση στηρίχθηκε στα κύρια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της οργάνωσης και διοίκησης του Ομίλου για τα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η διαρκής μέτρηση και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η δημοσιοποίηση αυτών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων και η ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων, η συνεπακόλουθη αποδοχή και η αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες.
Στην Επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν εκπρόσωποι Κρατικών φορέων, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Ιδιωτικού Επιχειρηματικού Τομέα με γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος).


ΠΗΓΗ:ethnos.gr

Δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου-Τα συμπεράσματα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) δεν επιδέχονται παρερμηνείες και στρεβλώσεις


«Τα συμπεράσματα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) δεν επιδέχονται παρερμηνείες και στρεβλώσεις»
Όποιος διαβάσει το τελικό ανακοινωθέν του ILO με τα συμπεράσματα της τριμερούς συνάντησης (επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο) οδηγείται αβίαστα και ασφαλώς στα εξής:
 ΟΧΙ στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων
 ΟΧΙ στην ανταπεργία των εργοδοτών
 ΝΑΙ στο σύστημα σταθερής και απρόσκοπτης απόδοσης των εισφορών προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ….ούτε αστερίσκοι, ούτε υποσημειώσεις.
Είναι λυπηρό ότι ορισμένα μέσα «αναμάσησαν» κυβερνητικά επιχειρήματα -αν όχι προπαγάνδα - κατά των συνδικάτων και των συνδικαλιστών.
Για όποιον αντιλαμβάνεται τη δύσκολη και κρίσιμη φάση της χώρας και του λαού της, είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι δεν είναι δυνατόν να κυριαρχείται ο δημόσιος διάλογος για περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης.
Άλλωστε ο Ελληνικός λαός ταλαιπωρείται από τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος και όχι απ’ αυτές των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αλήθεια ποιο είναι το πρωτεύον; H ατιμωρησία και ο «Nόμος Περί Ευθύνης Yπουργών» ή η διαφάνεια στα συνδικάτα για τα οποία «κόπτεται» η Εκτελεστική Εξουσία»; (δηλαδή οι Υπουργοί).

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ILO
Συμπεράσματα της Ελληνικής Τριμερούς Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου.
Συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από τους Έλληνες Κοινωνικούς Εταίρους και το Υπουργείο Εργασίας στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου, η οποία συντονίσθηκε από το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου.
n Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που διέπουν τις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα, η συγκριτική μελέτη του Γραφείου και η σχετική αξιολόγηση των νέων διαδικασιών κατέληξε πως το ισχύον νομικό πλαίσιο σε αυτό το πεδίο εναρμονίζεται με τα κοινοτικά και διεθνή εργασιακά στάνταρντς. Η πλευρά των Εργοδοτών υπογράμμισε τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων στην περίπτωση αναδιάρθρωσης και/ή συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ η πλευρά των Εργαζόμενων τόνισε την ανάγκη για σεβασμό των δικαιωμάτων ενημέρωσης και διαβούλευσης.
Οι κοινωνικοί εταίροι επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στις τριμερείς διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), όπως τροποποιήθηκε προσφάτως. Πρότειναν στην κυβέρνηση μέτρα για την θεσμική ενίσχυση και ενδυνάμωση του ΑΣΕ και συμφώνησαν πως το Γραφείο θα μπορούσε να βοηθήσει ως προς την παρακολούθηση της λειτουργίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
n ανταπεργία εργοδοτών -«λόκ-άουτ». Όλα τα μέρη αναγνώρισαν πως δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία. Στη βάση της συγκριτικής μελέτης που παρουσιάστηκε, και αναφορικά με την τεχνική διάσταση του θέματος, διαπιστώθηκε πως οι εργοδότες που λειτουργούν με καλή πίστη, διαθέτουν κατάλληλα και επαρκή νομοθετημένα μέσα που διασφαλίζουν την προστασία τους βάσει των σχετικών διατάξεων του αστικού κώδικα, δικαστικού ελέγχου, κλπ.
n «συλλογική/συνδικαλιστική δράση»: η συγκριτική μελέτη κατέδειξε πως η εθνική νομοθεσία για την προστασία της λειτουργίαw των συνδικάτων συνάδει με τους κανόνες και την πρακτική της Ε.Ε. Η πλευρά των εργαζόμενων υπογράμμισε τον ιστορικό και εμβληματικό χαρακτήρα του νόμου 1264/1982, ο οποίος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ορόσημο για τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα.
Οι εργοδότες ανέφεραν πως από την έναρξη ισχύος του νόμου 1264/1982, έχουν υπάρξει τομείς που χρήζουν βελτίωσης, καθώς επίσης και πρακτικές που αλλοιώνουν και στρεβλώνουν το νόμο.
Επίσης, τα μέρη συμφώνησαν πως ένα σταθερό και απρόσκοπτο σύστημα απόδοσης των εισφορών των εργαζομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία των συνδικάτων.
Οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν περαιτέρω να ξεκινήσουν συνομιλίες προκειμένου να προσδιορίσουν εν δυνάμει θέματα και σημεία προς συζήτηση, με τη στήριξη του ILO.


ΠΗΓΗ:gsee.gr

Στην Αθήνα στελέχη των Exxon Mobil, Shell και άλλων 15 πετρελαϊκών για τους υδρογονάνθρακες

Στην Αθήνα στελέχη των Exxon Mobil, Shell και άλλων 15 πετρελαϊκών για τους υδρογονάνθρακες
Τριάντα στελέχη και δεκαεπτά διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες από Ρωσία έως Καναδά και Ηνωμένα Εμιράτα βρίσκονται στην Αθήνα για να συμμετέχουν στην έκθεση του συνεδρίου «Balkans & Adriatic Oil & Gas Summit» για τους υδρογονάνθρακες.

Ανάμεσα στα ονόματα η αμερικανική Exxon Mobil, η Shell, η Edison, Anadarco,  Marathon Oil, Statoil και Gazprom. Να σημειωθεί ότι ειδικά από τις  Exxon Mobil και Shell η εκπροσώπηση έγινε από υψηλόβαθμα στελέχη.

Η εποχή δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοσιευθεί στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η προκήρυξη του διαγωνισμού για έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Τον Οκτώβριο του 2015 αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους, αφού μεσολαβήσει η υποβολή των προσφορών (υπολογίζεται τον Απρίλιο του 2015) και η αξιολόγησή τους ως τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Μέχρι τώρα, περίπου 25 επιχειρήσεις έχουν ζητήσει πρόσβαση στα πέντε data rooms για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα σε Ιόνιο και Κρήτη αλλά και στη Δ. Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το κόστος των σεισμικών για κάθε μπλοκ αγγίζει τα 750.000 ευρώ και στα 70.000 ευρώ κοστίζουν τα σεισμικά για τις χερσαίες περιοχές.

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανάφερε για μία ακόμη φορά το ενδιαφέρον ενεργειακών εταιρειών αναφορικά με τον διαγωνισμό, ο οποίος παρουσίασε τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα που υλοποιούνται στη χώρα μας (αγωγός ΤΑΡ, αναβάθμιση του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, προοπτική κατασκευής νέου σταθμού ΥΦΑ στη Β. Ελλάδα).

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι ως το τέλος του έτους θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου (IGB), ο οποίος έχει την υποστήριξη των δύο κυβερνήσεων και προβλέπεται να λειτουργεί το 2016.


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Τη Δημιουργία «Πράσινης Τράπεζας» Προτείνει το ΙΕΝΕ


Πρόταση για τη δημιουργία Πράσινης Τράπεζας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα καταθέτει το ΙΕΝΕ. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, μιλώντας χθες το βράδυ στην εκδήλωση Back to Business, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη της ανασυγκρότησης του ενεργειακού τομέα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, με επάρκεια, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Η πορεία προς το μέλλον για τον ενεργειακό τομέα μπορεί να συντελεσθεί μόνον με νέες επενδύσεις, νέες ιδέες και τεχνολογίες.
«Η επιχειρηματική κοινότητα», τόνισε ο κ. Χατζηβασιλειάδης, «χρειάζεται κεφάλαια με προσιτό κόστος. Η ιδέα της Πράσινης Τράπεζας, που ήδη αναπτύσσεται στις ΗΠΑ, μπορεί να αποτελέσει λύση για να συμβάλει στις νέες επενδύσεις».
Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα και της αγοράς, κατά τον ίδιο, περνά μέσα από δυσκολίες, αλλά και πολλές προκλήσεις, για μακρά περίοδο. Τη δική του συμβολή στην όλη προσπάθεια έχει το ΙΕΝΕ, το οποίο μέσα από μελέτες, αναλύσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις, προωθεί τα ενεργειακά θέματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας, παράλληλα, το ρόλο του στη Ν.Α. Ευρώπη. Και θα συνεχίσει, όπως τόνισε ο κ. Χατζηβασιλειάδης, να βρίσκεται συμπαραστάτης στις προσπάθειες της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας, για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στην ενέργεια.
Τις δράσεις του ΙΕΝΕ παρουσίασε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΙΕΝΕ Κωστής Σταμπολής. Όπως ανακοίνωσε, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία ενός περιφερειακού εμπορικού κόμβου φυσικού αερίου ( gas price hub) και σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα. Η μελέτη έγινε με τη συνεργασία της ΔΕΠΑ, του ΔΕΣΦΑ, του ΛΑΓΗΕ, της ΕΧΑΕ και της εταιρίας Gastrade, του ομίλου Κοπελούζου.
Για πρώτη φορά, εξάλλου, το ΙΕΝΕ οργανώνει Fund Drive, με στόχο τη στήριξη των projects του Ινστιτούτου για τα επόμενα δύο χρόνια. Ειδικότερα, σκοπός του Fund Drive είναι, να υποστηρίξει ερευνητικές και μελετητικές εργασίες που βρίσκονται είτε σε εξέλιξη, είτε σχεδιάζονται, με κορυφαίο έργο την έκδοση, το 2015, που αφορά τις προοπτικές του ενεργειακού τομέα στη Ν.Α. Ευρώπη (South East Europe Energy Outlook), να συμβάλει στην καθιέρωση ετήσιων Βραβείων από το ΙΕΝΕ για καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματικά σχήματα στην ίδια περιοχή, να στηρίξει την εκπαίδευση με κύκλους μαθημάτων πάνω σε ενεργειακά θέματα, να ενισχύσει τη δημιουργία Γραφείου Εργασίας, προσανατολισμένου σε θέσεις εργασίας στον ενεργειακό τομέα και να αναπτύξει προγράμματα για την ενεργειακή αποδοτικότητα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
Στις επόμενες δράσεις του ΙΕΝΕ, ως τα τέλη του έτους, συμπεριλαμβάνονται, η συνάντηση εργασίας στις 10 Οκτωβρίου, στο Ζάγκρεμπ, σε συνεργασία με το κρατικό Ινστιτούτο Ερευνών της Κροατίας, Institute Hrvoje Pozar, με θέμα, “ Croatia and the SE European Energy Bridge”, και στις 11-12 Νοεμβρίου το ετήσιο εθνικό συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2014», που θα πραγματοποιηθεί στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.


ΠΗΓΗ:energia.gr

ANAKOINΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

 
           Για το Πρακτικό Συμφωνίας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

            Στο ΔΣ στις 27/09/2014 συζητήθηκε το Πρακτικό Συμφωνίας για του ηλεκτρολόγους βάρδιας σε ΒΕΑ – ΒΕΕ με το οποίο η εταιρία καταργεί τις θέσεις από τη βάρδια με την προοπτική να κοπούν οι θέσεις των οργάνων και μηχανικών βάρδιας.
            Το πρακτικό αυτό προβλέπει τη μείωση των θέσεων στη βάρδια, μείωση στο μισθό των συναδέλφων, και αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις. Αυτό το πετυχαίνει καθώς από 2 ηλεκτρολόγους βάρδιας παραμένει ένας. Η διαφορά από το μισθό της βάρδιας χαρακτηρίζεται ως προσωπική διαφορά. Δεν είναι αύξηση στο μισθό, αλλά «κουτάκι» το οποίο δεν θα ακολουθεί τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων, δεν αυξάνει το ωρομίσθιο και δεν υπολογίζεται στις υπερωρίες. Ουσιαστικά η εταιρία δίνει κάποια ανταλλάγματα για να γίνει αποδεκτή η μείωση των θέσεων, καθώς η Σύμβαση ορίζει τι ακριβώς γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις μετακίνησης συναδέλφων από βάρδια σε πρωινούς. Ταυτόχρονα, αλλάζει τη σχέση εργασίας για τους συναδέλφους της συντήρησης, τοποθετώντας τους σε κατάσταση ετοιμότητας “on call”.  Πρόκειται για ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας ανασφαλείς συνθήκες λειτουργίας των μονάδων, καθώς είναι αδύνατη η άμεση επέμβασή τους. Την ίδια στιγμή εντατικοποιείται η εργασία και περιορίζεται η προσωπική και οικογενειακή ζωή των συναδέλφων.
            Για όλα αυτά έχει ευθύνη η πλειοψηφία του Σωματείου, καθώς ενέκρινε το Πρακτικό. Με την τακτική της να μην οργανώνει αγώνες για την προάσπιση των θέσεων εργασίας, και με το πρόσχημα της ισχύος του διευθυντικού δικαιώματος, ουσιαστικά αποδέχεται την πρακτική της εταιρίας.

             Για την καταγγελία του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου

Είναι παντελώς απαράδεκτη η στάση της διοίκησης των ΕΛΠΕ, καθώς από τις 30 Ιούνη είχε σταλεί το εξώδικο καταγγελίας του συμβολαίου από την Groupama και στις 5 Ιούλη ενημέρωναν από κοινού με το σωματείο για τη δυνατότητα μερικής εξαγοράς…

Η γενική μας θέση για τα θέματα ασφάλισης, παραμένει ότι τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων (που σήμερα είναι στα ΕΛΠΕ και αύριο σε κάποια άλλη εταιρεία, ή άνεργοι), καθώς
και των οικογενειών τους, μπορεί να καλύψει μόνο ένας αποκλειστικός Δημόσιος Ενιαίος Φορέας Ασφάλισης, όπου οι εργοδότες δεν θα εισφοροδιαφεύγουν και το κράτος θα εγγυάται συγκεκριμένες συντάξεις και παροχές.
 Η θέση αυτή, δεν έχει καμία σχέση με τον σημερινό ρόλο του κράτους στην ασφάλιση:
     -      Δηλαδή  την  καταλήστευση   και   το   κούρεμα   των   αποθεματικών   για εξυπηρέτηση των
            δανειστών και χρηματοδότηση των ντόπιων τραπεζών
     -      Και  την θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων προς τις εταιρείες  και  τους  εργαζόμενους,
            ώστε να «συμφέρουν» τα ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα

Σήμερα, η καταγγελία του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου από την Groupama, επιβεβαιώνει ότι το κυνήγι για μεγαλύτερα κέρδη έρχεται πάντα σε αντίθεση με τα συμφέροντα των εργαζομένων και την πραγματική κάλυψη των αναγκών τους.
Η Groupama, και κάθε άλλη ασφαλιστική εταιρία, δεν μαζεύει τις εισφορές των εργαζομένων για «ιερό σκοπό» αλλά επενδύει τα κεφάλαια και καρπώνεται κέρδος. Εν μέσω της διεθνούς κρίσης,
τα περιθώρια κέρδους μειώθηκαν σημαντικά και γι’ αυτό το λόγο υπαναχωρεί αυτή τη στιγμή  από το ασφαλιστήριο (πιθανόν για να αντιπροτείνει ένα πολύ χαμηλότερο εγγυημένο επιτόκιο).
Παράλληλα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ στην προσπάθεια του για παραπάνω μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, ήδη με την ΕΣΣΕ 2014 – 2016 είχε απαλλαγεί από την καταβολή εισφορών στο Ασφαλιστήριο για τα έτη 2014 και 2015 συνδέοντας την με τα EBITDA.

Στο ΔΣ του Σωματείου, παρά τη γενικότερη πολιτική διαφωνία μας με την υποκατάσταση της Κοινωνικής Ασφάλισης από ιδιωτικά ασφαλιστήρια προγράμματα, υπερψηφίσαμε την εισήγηση του Προεδρείου, με το σκεπτικό της διασφάλισης των χρημάτων των εργαζομένων, που αποτελούν μέρος της αμοιβής μας, του μισθού μας.

Αντίθετα, στην αναφορά για διερεύνηση ίδρυσης «επαγγελματικού ταμείου», δηλώσαμε την κάθετη διαφωνία μας. Αυτές οι συζητήσεις ρίχνουν νερό στο μύλο της κυβέρνησης που επιδιώκει την πλήρη κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης και αντιμετωπίζει τον τομέα της ασφάλισης σαν πεδίο κερδοφορίας για ιδιωτικούς ασφαλιστικούς ομίλους. Η κυβέρνηση, αφού πρώτα έχει λεηλατήσει τα ασφαλιστικά ταμεία, προωθεί την ανάπτυξη τέτοιων επαγγελματικών ταμείων ως αντιστάθμισμα, αφού όμως πρώτα έχει με νόμο απαλλάξει εργοδότες και κράτος από την υποχρέωση εισφοράς στα επαγγελματικά ταμεία…

            Για την παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης

            Καταγγέλλουμε την εταιρία για την παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης συναδέλφων. Η συνδικαλιστική δράση αποτελεί νόμιμο δικαίωμα των εργαζομένων και υποχρέωση του εργοδότη για τη διευκόλυνση αυτής. Ο συσχετισμός της αξιολόγησης της εργασίας συναδέλφου με τη συνδικαλιστική του δράση και ιδιότητα αποτελεί περισσότερο ένα μήνυμα της εργοδοσίας προς τους εργαζόμενους στη λογική του νόμου και της τάξης, στη λογική του διευθυντικού δικαιώματος.

            Σαν παράταξη δεν θα δείξουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Καλούμε τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση για να εμποδίσουν με την οργάνωση και τον αγώνα τους την νέα αντεργατική επίθεση της εταιρίας. 

ANAKOINΩΣΗ ΣΚΕΕΠ

                                               
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ζήσαμε πλέον εν έτει 2014 πράξεις "Ζαγοριανάκου" που μεγαλούργησε κατά την επταετή διακυβέρνηση των Συνταγματαρχών.

Ο Νόμος θεωρώντας τον θεσμό της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας απαραίτητο λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας των θεμάτων που επεξεργάζεται στους χώρους εργασίας, τον κατατάσσει σε ξεχωριστή λειτουργία από τα Σωματεία, με ξεχωριστές εκλογές μέσα από ένα ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ και ορίζει για τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων, απευθείας συζήτηση και διαβούλευση με τον Εργοδότη, σε περιοδική βάση.

Πριν λίγο καιρό – συγκεκριμένα τον Μάιο – πραγματοποιήθηκε αυτή η εκλογική διαδικασία σε όλες τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, όπου για την ΕΥΑΕ ΒΕΕ οι εργαζόμενοι επέλεξαν 4 συναδέλφους από τους οποίους όπως είθισται ο πρώτος σε ψήφους ανέλαβε τον ρόλο του Συντονιστή.
Το έργο της Επιτροπής σε αυτούς τους μήνες ήταν παραγωγικό, αντιμετώπισε χρόνια θέματα, έδωσε λύσεις και προγραμμάτιζε μία διαρκή αντιμετώπιση των θεμάτων που άπτονται στην αρμοδιότητα του Οργάνου.

Έγινε όμως εν τέλει το "τραγικό λάθος" από τον Συντονιστή της Επιτροπής ΥΑΕ ΒΕΕ!!!! να απαντήσει με ανακοίνωση στις 23.07.14, στην ωμή παρέμβαση του "επιτελάρχη" των ΕΛΠΕ και Προέδρου του ΠΣΕΕΠ που τον κατηγόρησε δημόσια ψευδώς σε Γενική Συνέλευση.

Έκτοτε ο "επιτελάρχης" όπου και όποτε αναφερόταν σε αυτό το θέμα έλεγε ".. εγώ αυτόν θα τον ξηλώσω.. " όπως και έγινε αφού τα εκτελεστικά του όργανα στην Επιτροπή που υποστηρίχτηκαν από την παράταξη του έκαναν το χρέος τους. Άσκησαν μομφή κατά της λειτουργίας του Συντονιστή ΕΑΥΕ ΒΕΕ και με σύμμαχο την στάση του στηριχθέντος από το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ως "Πόντιου Πιλάτου" που ψήφισε λευκό στην μομφή, εκκαθάρισαν απ΄ τη θέση του Συντονιστή τον έως σήμερα συνάδελφο που την κατείχε και ανέλαβε ο εκλεκτός του "επιτελάρχη".

Τα ερωτήματα πολλά και αμείλικτα :

·         Τι στο έως σήμερα έργο της νέας  ΕΥΑΕ ΒΕΕ δεν ήταν σωστό ;
·         Τι έκανε ο "εκλεκτός" που ανέλαβε τώρα όταν ήταν συντονιστής στην προηγούμενη ΕΥΑΕ ; ποιος ήταν ο ρόλος του στο θέμα της U32 που τελικά όλοι γνωρίζουν την εξέλιξη αυτού του θέματος ;
·         Που οδηγούνται οι εργαζόμενοι ;
·         Αυτές οι πρακτικές του "αποφασίζομεν και διατάσσομεν" θα είναι ανεκτές πλέον από τους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ ;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Απαντήστε στα ερωτήματα και αποφασίστε για το αύριο όλων μας όταν έρθει η ώρα και δώστε ένα ΤΕΛΟΣ στην σήψη και παρακμή.


ΣΚΕΕΠ