Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ THΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.)


Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι , 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους εργοδότες (ΣΕΕΠΕ) , η οποία είχε ξεκινήσει πολύ πριν την 
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που μεταξύ άλλων συμπεριελάμβανε και την κατάργηση της εισφοράς 
του 1%ο υπέρ του Ταμείου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τρίτη 3.6.2014 στα γραφεία του ΣΕΕΠΕ 
μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να εξευρεθεί οριστική λύση για την βιωσιμότητα του ΕΤΕΑΠΕΠ . 

Οι δύο πλευρές ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την απεικόνιση των αναλογιστικών μελετών – σεναρίων που 
παρουσιάστηκαν και είχαν ως βάση την μετατροπή της εισφοράς του 1%ο επί του τζίρου των 
εταιρειών, σε αύξηση της εργοδοτικής ασφαλιστικής εισφοράς, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα 
βιώσιμης λύσης για την λειτουργία του Ταμείου . 
Από την πλευρά μας , αναδείξαμε ότι η σημερινή εικόνα του Ταμείου είναι δομημένη πάνω σε υγιείς 
και διαφανείς διαδικασίες και τους καλέσαμε να ενώσουμε πλέον τις δυνάμεις μας , προκειμένου το 
Ταμείο να είναι βιώσιμο και να παραμείνει στην σημερινή του μορφή ως ΝΠΙΔ . 

Οι εργοδότες (ΣΕΕΠΕ) κατέθεσαν την δική τους πρόταση που είναι η εξής : 
Το σύνολο της εισφοράς που στην σημερινή του μορφή όσον αφορά τους ασφαλισμένους πριν το 1993 
είναι ποσοστό 5% και μετά το 1993 ποσοστό 3% με αντίστοιχες εισφορές από πλευρά των εργοδοτών , 
μετατρέπεται συνολικά σε ποσοστό 13,5% με τους εργοδότες να καταβάλλουν τη διαφορά . 

Από την πλευρά της ΠΟΕ έγινε σαφές ότι βάσει των μελετών μια τέτοια προσέγγιση δεν δημιουργεί 
συνθήκες βιωσιμότητας του Ταμείου -τόσο για τους σημερινούς συνταξιούχους όσο και για τους 
εργαζόμενους - και τονίστηκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αύξηση του ποσοστού των 
ασφαλιστικών εισφορών 13,5% αλλά και η δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων τόσο σε επίπεδο 
κατώτατων αμοιβών όσο και διατήρησης ενεργού πληθυσμού στον κλάδο της εμπορίας . 

Ο διάλογος θα συνεχιστεί και η ΠΟΕ θα σας ενημερώνει για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης.

ΠΗΓΗ: poedxb.gr

ΕΛΠΕ:Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Μετάβαση στην κεντρική σελίδα


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1219  που ελήφθη κατά τη  συνεδρίασή του της 5.6.2014, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί  στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 30η  Ιουνίου 2014,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 38ης εταιρικής χρήσεως  (1.1.2013 – 31.12.2013) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων  των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων  και των ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2013. 
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2013.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση  της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2013 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2014.  - Έγκριση υπογραφής  σύμβασης εντολής μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου Δ.Σ. και ανανέωσης της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου.  
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Τροποποίηση των άρθρων 11 παρ.2, 3 και 4, 18 παρ.2 και 26 παρ.6 και 9 του Καταστατικού της εταιρείας.
8. Τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του κ.ν. 2190/1920.

Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α’ του Κ.Ν. 2190/20 , ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα :

Α.  Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος.  Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.  Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.  Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2014, δηλαδή κατά την έναρξη της 25.6.2014 (ημερομηνία καταγραφής). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β.  Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.  Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών,  ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.  Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.  Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.  Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου.  Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος :

α)  είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν.

β)  είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

δ)  είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής.
Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.helpe.gr) στο διαδίκτυο το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας στη Διεύθυνση Χειμάρρας 8α, Μαρούσι (υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλίτση) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικά στο fax. : 210-6302986, 210-6302987 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  GKallitsi@helpe.gr, ή ir@helpe.gr,  τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής  Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.  Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία στο τηλέφωνο : 210-6302979, 210-6302980. 

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

Γ.  Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων.
1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.  Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση της απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.  Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.  Τέτοια απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Δ.  Διαθέσιμα έγγραφα.
Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χειμάρρας 8α, Μαρούσι).

Ε.  Διαθέσιμες πληροφορίες.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helpe.gr).

Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να. 210-6302979, 210-6302980–Fax. 210-6302986, 210-6302987)  θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.
                                            
                                                                                                          Μαρούσι 5.6.2014
                                                                                       Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                                                                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΠΗΓΗ:hellenic-petroleum.gr

Μόσχα:Αναρμόδια η Κομισιόν για να «παγώσει» την κατασκευή του South Stream


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επαρκείς αρμοδιότητες για να «φρενάρει» την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι και η παράκαμψη της «προβληματικής» Ουκρανίας κατά τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αυτό δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην ΕΕ Βλαντίμιρ Τσιζόφ, ο οποίος πρόσθεσε:
«Αλλά το θέμα δεν είναι καν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει βάσιμους λόγους να πράξει κάτι τέτοιο. Για να αποκτήσει θα πρέπει να αποδειχθεί η ύπαρξη παραβιάσεων. Κανείς δεν κατήργησε το δικαίωμα της αθωότητας (έως την απόδειξη του αντιθέτου δικαστικώς) για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό της Βουλγαρίας».

«Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και ποιες ακριβώς ήταν οι προτάσεις της ρωσο-βουλγαρικής κοινοπραξίας, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι όλα ήταν ελεγμένα από νομική άποψη και πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό σχέδιο», είπε σε δηλώσεις του προς Ρώσους δημοσιογράφους ο γνωστός Ρώσος διπλωμάτης, που γνωρίζει καλά ελληνικά και έχει συστηματικά ασχοληθεί με θέματα της Ελλάδας, καθώς και με την υπόθεση της νότιας διακλάδωσης του South Stream, η οποία θα πρέπει να διέλθει μέσω της χώρας μας.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο την Τρίτη, όταν έγινε γνωστό ότι η ΕΕ απέστειλε επίσημο αίτημα στη Βουλγαρία να διακόψει την υλοποίηση του σχεδίου του «Νοτίου Ρεύματος», διότι η Κομισιόν υποπτεύθηκε ότι η βουλγαρική πλευρά αντιμετώπισε προνομιακά τη ρωσική συμμετοχή στο διαγωνισμό κατασκευής του έργου.

Αργότερα την ίδια μέρα ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας Ντραγκομίρ Στόινεφ δήλωσε ότι η Βουλγαρία διαθέτει το δικαίωμα να εξηγήσει της θέση της και να έχει έναν ισότιμο διάλογο με τις Βρυξέλλες.Η βουλγάρικη κυβέρνηση ανακήρυξε στις 27 Μαΐου νικητή του διαγωνισμού για την κατασκευή του αγωγού το βουλγαρορωσικό κονσόρτσιουμ «Στροϊτρανσγκάζ», στο οποίο συμμετέχει η ρωσική εταιρεία Stroytransgaz, η οποία υπάγεται στον όμιλο του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Γκενάντι Τίμτσενκο, που θεωρείται προσωπικός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει ενταχθεί στις πρόσφατες λίστες των δυτικών κυρώσεων με αμερικανική πρωτοβουλία.

Την επομένη κιόλας ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο προειδοποίησε τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Πλάμεν Ορεσάρσκι ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιδράσει στις παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανόνων κατά τη λειτουργία του αγωγού South Stream». Στις 29 Μαΐου ο επικεφαλής της Γκαζπρόμ Μίλερ βρέθηκε στην Αθήνα, όπου επανήλθε στην επικαιρότητα το θέμα της νότιας διακλάδωσης.

ΠΗΓΗ:defencenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΕΔΑ


Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που βιώνει ο πληθυσμός της περιοχής μας τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να δημιουργήσει προϋποθέσεις οργάνωσης για την  ανακούφιση κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ΕΚΕ-ΔΑ  δημιούργησε μια ακόμη Επιτροπή, αυτή της Γραμματείας Γυναικών, την οποία και θα εντάξει στην Ισότητα Γυναικών της ΓΣΕΕ.

Μέσα απ’αυτήν την προσπάθεια η συσταθείσα Γραμματεία με συντονιστή το ΕΚΕ-ΔΑ ευελπιστεί να αφουγκραστεί και να κινηθεί στην κατεύθυνση της επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την Γυναίκα.

Όπως ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες ενότητες: Γυναίκα – Εργασία, Γυναίκα – Ανεργία, Γυναίκα – Οικογένεια, Γυναίκα – Προσφορά.

Στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν από την Γραμματεία Γυναικών αποφασίστηκε ως πρώτη δράση να οργανώσει μέσα από τα Σωματεία της Δύναμής μας, αλλά και μέσα από την ίδια την κοινωνία μια προσφορά Αγάπης και Αλληλεγγύης προς το γνωστό σε όλους μας αναγνωρισμένο σωματείο την «ΦΩΛΙΑ».

Μετά από την επαφή που υπήρξε με τους αρμόδιους της Φωλιάς, που φιλοξενεί 160 παιδιά ηλικίας 6-18 ετών, αποτυπώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη για τρόφιμα, φάρμακα σχολικά είδη, ρουχισμό  ( δηλ. Φακές, φασόλια, ρύζι, μακαρόνια, γάλα, αλέυρι, ντοματάκι κοσέρβα, , Depon, Postan, αντιφθειρικά, γάζες, ιώδιο, οξυζενέ, σχολικά βοήθηματα, παραμύθια).

Με την ανακοίνωσή μας αυτή ζητάμε από τα Σωματεία Δύναμης του ΕΚΕ-ΔΑ, αλλά και από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να συγκεντρώσει ότι από τα παραπάνω δύναται και να επικοινωνήσει με το Εργατικό Κέντρο στα τηλέφωνα 2105546321 & 2105546237 έως τις  15 Ιουλίου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την όποια προσφορά γίνει. 


ΠΗΓΗ:ekeda.gr

ΓΣΕΕ: Να σεβαστεί επιτέλους η Κυβέρνηση το Σύνταγμα και τις δικαστικές αποφάσεις


Η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζόμενους να μετέχουν στο Συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ αύριο Πέμπτη 5 Ιούνη στις 6 μ.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και στην πορεία διαμαρτυρίας που θα ακολουθήσει στο Υπουργείο Οικονομικών στην Καραγεώργη Σερβίας.
Η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει τον αντιδημοκρατικό της κατήφορο, να σεβαστεί το Σύνταγμα και τις δικαστικές αποφάσεις και να επαναπροσλάβει άμεσα τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να δέχονται πολυμέτωπη επίθεση με την Κυβέρνηση να τους αντιμετωπίζει ως αριθμούς και όχι ως ανθρώπους.
Με αυτή την τακτική και πρακτική στέλνει στον Καιάδα εκτός από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους, με δόλιες μεθόδους αξιολόγησης και διαθεσιμοτήτων που στόχο έχουν την απόλυση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων του δημοσίου.
Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει με κάθε μέσο και τρόπο τον αγώνα για να μπει οριστικό τέλος στις ανάλγητες πολιτικές που εξαθλιώνουν την κοινωνία και που επιχειρούν να στρέψουν τη μια ομάδα εργαζομένων ενάντια στην άλλη.

ΠΗΓΗ:gsee.gr

Καύσιμα στα νησιά με δικά της τάνκερ θα μεταφέρει η ΔΕΗ, τι προβλέπει το νέο της καταστατικό


Καύσιμα στα νησιά με δικά της τάνκερ για την τροφοδοσία των ντιζελοκίνητων ηλεκτροπαραγωγικών της μονάδων θα μεταφέρει από εδώ και στο εξής η ΔΕΗ.
Πρόκειται για μια από τις πολλές προωθούμενες αλλαγές στο καταστατικό λειτουργίας της επιχείρησης που θα τεθούν προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου.
Το πρώτο τάνκερ θα μισθωθεί εντός των ημερών, και με την κίνηση αυτή η επιχείρηση αποσκοπεί στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, αφού σήμερα το ντίζελ της το μεταφέρει ο ίδιος ο πωλητής του καυσίμου με δικά του σκάφη, και αμείβεται με το μίλι.
Ωστόσο, στο νέο καταστατικό δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΗ για «εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων που ανήκουν σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων».
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα στέλνει το σκάφος σε όλους τους προορισμούς που αυτή επιθυμεί, θα επιβαρύνεται μόνο με το καύσιμο χρήσης, και όταν το καράβι «κάθεται», θα μπορεί να το υπενοικιάζει.
Αν και κύκλοι της επιχείρησης υποστηρίζουν ότι το μέτρο αφορά μόνο τη μεταφορά ντίζελ για τις μονάδες της στα νησιά, εντούτοις στελέχη της αγοράς δεν αποκλείουν μελλοντικά η ΔΕΗ να εισέλθει και στην μεταφορά LNG, όπου έχουν ήδη κάνει άλλοι ηλεκτροπαραγωγοί με μονάδες φυσικού αερίου.
Διαχείριση απορριμμάτων, εταιρείες ειδικού σκοπού
Με άλλες αλλαγές στο καταστατικό της, η ΔΕΗ καλύπτεται νομικά για τις νέες δραστηριότητες που έχει ήδη ξεκινήσει.
Η εταιρεία συμμετέχει για παράδειγμα μαζί με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στους διαγωνισμούς για τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής, ενώ έχει συστήσει μεικτή εταιρεία με την Damco του ομίλου Κοπελούζου για τη δημιουργία αλυσίδας καταστημάτων franchise με σκοπό την πώληση ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στη ΔΕΗ για «μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα». Παρέχεται επίσης η δυνατότητα «της συμμετοχής της σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, καθώς και της ίδρυσης ή συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών ειδικού σκοπού».
Άλλες αλλαγές στο καταστατικό της επιχείρησης, αφορούν στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, στην πώληση πρώτων υλών, καθώς και στην έγκριση της παροχής εγγυήσεων που έδωσε τον Απρίλιο για ομολογιακά δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες (ΑΔΜΗΕ 337 εκατ. ευρώ) κ.ά.
Στη γενική συνέλευση θα προταθεί και η κατάργηση της ειδικής γενικής συνέλευσης που εκλέγει τα δύο μέλη του Δ.Σ., τα οποία εκπροσωπούν τους μετόχους μειοψηφίας καθώς μετά τη μεταβίβαση του 17% των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ, το ελληνικό δημόσιο με 34% δεν συνιστά «μέτοχο πλειοψηφίας».


ΠΗΓΗ:energypress.gr

ΔΕΠΑ: Μέρισμα 48,5 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο – ΕΛΠΕ


Μείωση του κύκλου εργασιών αλλά αύξηση της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους κατέγραψε η ΔΕΠΑ σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία. 

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.553.479.207 ευρώ έναντι 1.881.504.623 ευρώ το 2012, με τα λειτουργικά αποτελέσματα να είναι 154.862.604 ευρώ (αντί 145.067.163 ευρώ) και τα καθαρά κέρδη 146.701.254 ευρώ (από 133.400.264 ευρώ).

Σημειώνεται ότι οι συνολικές πωλήσεις της ΔΕΠΑ συμπεριλαμβανομένης της εξισορρόπησης ανήλθαν σε 42,6 εκατ. MWh  μειωμένες κατά 6% σε σχέση με το 2012. Η μεταβολή των πωλήσεων του 2013 σε σύγκριση με το 2012, ανά κύριο τομέα διαμορφώθηκε ως εξής: ηλεκτροπαραγωγή -2%, βιομηχανία -1,6%, ΕΠΑ -14%, συμπαραγωγή -26% και -2% στην κατηγορία εμπορικοί καταναλωτές. 

Ως προς τις Εταιρείες Παροχής Αερίου, σημειώθηκε μεταβολή των καταναλώσεων σε σύγκριση με το 2012 ως εξής: ΕΠΑ Αττικής -13%, ΕΠΑ Θεσσαλίας -18%, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης -14%. 

Σημειώνεται ότι από τις θυγατρικές εταιρείες τα καθαρά κέρδη της ΕΠΑ Αττικής διαμορφώθηκαν στα 14,236 εκατ. ευρώ (από 20,743 εκατ. ευρώ), της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης στα 11,132 εκατ. ευρώ (από 12,446 εκατ. ευρώ) και της ΕΠΑ Θεσσαλίας στα 5,260 εκατ. ευρώ (από 6,493 εκατ. ευρώ).

Σημαντική μείωση συγκριτικά με το 2012 εμφανίζουν οι εμπορικές απαιτήσεις (387,972 εκατ. ευρώ (από 634,676 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας στις 28 Μαΐου, προτείνεται προς τη Γ.Σ. η διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη µετά φόρων του 2013 ύψους 48.526.078,81 ευρώ (4,31 ευρώ ανά µετοχή προς τους μετόχους που είναι 65% Δημόσιο και 35% Ελληνικά Πετρέλαια). Η πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Χ. Φλουδόπουλος


ΠHΓΗ.capital.gr