Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΓΣΕΕ: Πώς αμείβονται οι αργίες των εορτών

ΓΣΕΕ: Πώς αμείβονται οι αργίες των εορτών
Τι προβλέπεται για επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν και τι για εκείνες που δεν θα λειτουργήσουν 

Η ΓΣΕΕ, για να αποφευχθούν αυθαίρετες παρερμηνείες σχετικά με τις αργίες και την αμοιβή των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για τις αργίες Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά την περίοδο των εορτών έχουν καθορισθεί με το νόμο ημέρες υποχρεωτικής αργίας και ημέρες κατ' έθιμο αργίας.

Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας είναι η ημέρα των Χριστουγέννων (25η Δεκεμβρίου) κατά την οποία απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές. 

Έτσι ισχύουν τα εξής:

1) Επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν
Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

2) Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν
Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν αν αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό: α) προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομίσθιού τους και το οφειλόμενο κατά τη συγκεκριμένη ημέρα μισθό τους ίσο με τόσα ωρομίσθια όσα είναι και οι ώρες απασχόλησης εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας και λειτουργούν εκτάκτως και β) μόνο προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν αν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας 

γ) Όσοι από τους ημερομίσθιους δεν προσέλθουν στην εργασία τους αν γνωρίζουν ότι η επιχείρηση λειτουργεί δεν θα λάβουν την αμοιβή της ημέρας αυτής. 

Ως κατ' έθιμο αργίες είναι η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη), η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη 2014), τα Θεοφάνια (6Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα ) και αμείβονται ως εξής: 

Οι παραπάνω εορτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες και συνεπώς είναι εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα εκτός αν έχουν καθιερωθεί ως εξαιρέσιμες αργίες με ειδικά διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις κτλ. Έτσι επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών. Στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές, αν μεν είναι ημερομίσθιοι οφείλεται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση, αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό καμιά αμοιβή, πέρα του κανονικού μισθού τους.

Σημειώνεται ιδιαίτερα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο εάν δεν απασχοληθούν τις ημέρες αυτές, έστω και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εργαζόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ www.kepea.gr ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 8202100 & 210 8202174.

 ΠΗΓΗ:protothema.gr

Αποδείξεις ίσες με το 10% του εισοδήματός θα συλλέγουν μισθωτοί-συνταξιούχοι


Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που προβλέπει πως μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει το 2014 να συλλέξουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 10% του φορολογητέου εισοδήματός τους, αντί του 25% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Το ανώτατο ποσό απαιτούμενων αποδείξεων παραμένει στις 10.500 ευρώ, ενώ αν οι αποδείξεις υπολείπονται των απαιτούμενων επιβάλλεται στην διαφορά φόρος 22%.

Για παράδειγμα, μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικού ύψους 3.000 ευρώ. Στην περίπτωση που συλλέξει λιγότερες αποδείξεις, για παράδειγμα 2.000 ευρώ, τότε στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αποδείξεων που απαιτούνται και αυτών που συγκεντρώθηκαν, δηλαδή στο ποσό των 1.000 ευρώ, θα επιβληθεί «ποινή» 22%. Θα πληρώσει έξτρα φόρο 220 ευρώ.

Η τροπολογία προβλέπει την έκδοση υπουργικής αποφάσεως για το είδος των αποδείξεων που θα συλλέγουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Ο ρόλος του μάνατζμεντ των ΕΛΠΕ για να τα δώσουν κοψοχρονιά


Ο ρόλος του μάνατζμεντ των ΕΛΠΕ για να τα δώσουν κοψοχρονιά


ΕΛΠΕ: Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών του Ομίλου ΕΛΠΕ, όπως αυτό υιοθετήθηκε από τη ΓΣ με σχετική απόφαση της την 25/5/2005 και τροποποιήθηκε από το ΔΣ της 3/12/2013, τα στελέχη της Εταιρίας που είναι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας, καλούνται από 1 Νοεμβρίου 2013 έως 13 Ιανουαρίου 2014 να δηλώσουν στη Διοίκηση της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα, την πρόθεση τους να ασκήσουν μέρος η το σύνολο των δικαιωμάτων τους.
Όπως αναφέρουν τα ΕΛΠΕ το δικαίωμα άσκησης για την περίοδο αφορά σε δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν το 2009, και αφορά σε 1.704.716 νέες Κοινές Ανώνυμες μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων.
Μετά την άσκηση από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις ως άνω δηλώσεις και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 666.284.703,30 Ευρώ, διαιρούμενο σε 305.635.182 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεμία. Με βάση το Πρόγραμμα η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών έχει ορισθεί σε 7,62 Ευρώ ανά μετοχή.
Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.

 ΠΗΓΗ:energypress.gr

Χάνουν το ΕΚΑΣ 65.000 συνταξιούχοι. ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ & 22.000 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ!


Από την πρωτοχρονιά κόβεται το ΕΚΑΣ σε όλους τους δικαιούχους που είναι κάτω των 65 ετών, καθώς αλλάζει το ηλικιακό όριο. 

Ειδικότερα σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου υπάρχει διάταξη όπου προβλέπει ότι "από την 1/1/2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 (Α’, 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΑΣ, καταβάλλεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας"
Θα χορηγείται πλέον μόνο στους συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας. 

Η περικοπή αφορά περίπου 65.000 συνταξιούχους που θα δουν τη σύνταξη τους να μειώνεται για ακόμη μια φορά. 

Μεταξύ των συνταξιούχων που θα δουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται δραματικά είναι και τουλάχιστον 22.000 άτομα με αναπηρία. 

Στα παιδιά τα οποία λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους θα συνεχίζει να καταβάλλεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχου. 

Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν να αντιμετωπίσουν τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 2,66 δισ. ευρώ που προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. 

Οι δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη περιορίζονται στα 13,27 δισ. ευρώ, από 15,93 δισ. ευρώ που ανέρχονται φέτος. 

Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων, καθώς και την κοινωνική προστασία και μειώνονται κατά 2,66 δισ. ευρώ (ή κατά 16,7%) σε σχέση με το 2013.

 ΠΗΓΗ: defencenet.gr

EYXEΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΕΔΑ


Ευχόμαστε ολόψυχα οι φετινές χριστουγεννιάτικες εορτές πάνω από όλα να είναι ανθρώπινες.

Να φέρουν στήριξη και αλληλεγγύη σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες στιγμές!!!

Ελπίζουμε το 2014 να είναι ένας χρόνος καλότυχος.

Να μας εμπνεύσει με αγωνιστική διάθεση και αντοχή, με ευθύνη και συνέπεια , ώστε να οδηγήσουμε ξανά σε ημέρες ευημερίας την πατρίδα μας και το λαό της.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Φωτογραφική διάταξη για ελληνική τράπεζα στο νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς!

Vouli_2_4609
Ποια τράπεζα είπαμε ότι αγόρασε υποκαταστήματα εξωχώριων τραπεζών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Και μάλιστα όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά η εξαγορά έγινε «στο πλαίσιο απόφασης εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μέλους, στην οποία έχουν την έδρα τους τα πιστωτικά ιδρύματα».

Όλα αυτά, όταν υπάρχει θέμα για τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών αυτών: τα ενεργητικά στοιχεία να είναι περισσότερα από τα παθητικά.

Η μεταβίβαση, σύμφωνα με τη «φωτογραφική» διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς, θα γίνεται με ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο.

«Η σύμβαση μεταβίβασης που καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, αποτελεί το νόμιμο τίτλο κτήσης των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης».

H διάταξη στο άρθρο 10: 
 PEIRAIOS

 ΠΗΓΗ:olympia.gr

ΕΥΧΕΣ ΣΚΕΕΠ


"Αλλαγή της συνθήκης εάν θέλετε περισσότερη Ευρώπη"

eca86bd9d543141c7ab001
Η Angela Merkel χθες το πρωί προχώρησε στην πρώτη ομιλία της αναφορικά με την Ευρώπη, αφότου ανέλαβε την ηγεσία του νέου γερμανικού Grand Coalition. Δεν ήταν μια «ευρωπαϊκή ομιλία» per se, αλλά μάλλον η συνηθισμένη της ενημέρωση προς τη Bundestag πριν από την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, αν και αναμφισβήτητα είχε περισσότερο νόημα καθώς ήταν η πρώτη της υπό το νέο συνασπισμό.

Δύο βασικά σημεία ξεχωρίζουν:
Πρώτον, θέλει να συμφωνηθεί μια «τραπεζική ένωση» στην ευρωζώνη –και πιθανώς να λειτουργεί κιόλας- κάποια στιγμή στη διάρκεια του 2014. Ωστόσο, όπως σίγουρα προκύπτει και από τις εξελίξεις, αυτή (η τραπεζική ένωση) θα είναι μια πολύ πιο μέτρια, πολύ «γερμανικής εκδοχής» ένωση. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από τη Δευτέρα το βράδυ, όταν κατέληξαν σε συμφωνία οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης. Επομένως, αν είστε ένας παραδοσιακός αγγλό-σάξονας οικονομολόγος και αναμένετε μια μεγάλη, κοινή στήριξη, μην κρατάτε και την ανάσα σας. Θα είναι χαοτικό.

Δεύτερον, για άλλη μία φορά άφησε υπονοούμενα για αλλαγή της συνθήκης της ΕΕ. Είναι ενδιαφέρον ότι η Merkel δεν παρατάει την ιδέα. Δήλωσε ότι «εκείνοι που θέλουν περισσότερη Ευρώπη, πρέπει επίσης να προετοιμαστούν να ρυθμίσουν εκ νέου τις αρμοδιότητες. Έχουμε μια κατάσταση στην Ευρώπη όπου ο καθένας λέει: μορούμε να κάνουμε τα πάντα για να εξελιχθούμε, αλλά το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε είναι οι συνθήκες. Δε νομίζω ότι θα αναπτύξουμε μια Ευρώπη που λειτουργεί με αυτό τον τρόπο».

Τρίτον, η Merkel για άλλη μία φορά πίεση για τη λεγόμενη «μεταρρύθμιση των συμβάσεων», υποστηρίζοντας «είναι αναγκαίο να εξασφαλίσουμε πως οι απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προωθούνται. Πρέπει να υπάρχουν συμβατικές συμφωνίες. Θα συζητήσουμε αυτές τις συμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για πολλοστή φορά. Περιμένω να δούμε κάποια πρόοδο».

Μετάφραση: εάν θέλετε να εγγυηθούμε το ευρώ, χρειαζόμαστε εποπτικές εξουσίες τύπου «θα σας δούμε στο δικαστήριο», που θα στηρίζονται σταθερά από νόμο. Αυτό σημαίνει, αλλαγή της συνθήκης της ΕΕ.


ΠΗΓΗ.capital.gr

Δείτε πως απάντησαν στην ίδια ερώτηση σε βουλευτη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ


Δείτε πως απάντησαν στην ίδια ερώτηση σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εδω

και σε βουλευτή της ΝΔ εδω 

ΠΗΓΗ:papaioannou-giannis.net/

Κέρδη 1% για το αργό


Σε ανοδικό έδαφος ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Πέμπτης το αργό σε κλίμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της οικονομίας μετά την απόφαση της Federal Reserve χθες να ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης της έκτακτης νομισματικής στήριξης που προσφέρει στην οικονομία. 

Το συμβόλαιο του αργού παραδόσεως Ιανουαρίου κέρδισε 97 cents ή 1% τερματίζοντας τις συναλλαγές στα 98,77 δολ. το βαρέλι στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Το συμβόλαιο έληξε με την ολοκλήρωση των σημερινών συναλλαγών. 

Το συμβόλαιο του Φεβρουαρίου κέρδισε 98 cents ή 1% κλείνοντας στα 99,04 δολ. το βαρέλι. 


ΠΗΓΗ.capital.gr