Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Μείωση της τιμής αργού, το διάστημα 2014-2016, βλέπει η ΕΚΤ


Μείωση τιμών τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Μπρεντ να υπολογίζεται στα 107,2 δολ/βαρέλι έναντι 108,8 δολάρια/βαρέλι το 2013, στα 102,2 δολ/βαρέλι το 2015 και στα 98,2 δολάρια/βαρέλι το 2016.
Πτώση των τιμών του πετρελαίου για το 2014 και τα επόμενα δύο έτη, με αρνητικό αντίκτυπο στον πληθωρισμό της ίδιας περιόδου προβλέπεται, σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις για την Ευρωζώνη, όπως περιέχονται στο μηνιαίο δελτίο, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2014. Οι τεχνικές υποθέσεις του προσωπικού του ευρωσυστήματος, που ετοίμασε τις προβλέψεις, αναφέρουν σχετικά με τις τιμές των εμπορευμάτων, ότι η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Μπρεντ υπολογίζεται να μειωθεί από 108,8 δολάρια/βαρέλι το 2013 σε 107,2 δολ/βαρέλι το 2014, στα 102,2 δολ/βαρέλι το 2015 και στα 98,2 δολάρια/βαρέλι το 2016. Σε αντίθεση, οι τιμές των μη ενεργειακών εμπορευμάτων σε δολάρια ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν οριακά το 2014 πριν ανέβουν με γρηγορότερο ρυθμό το 2015 και το 2016.
Οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν και τον Δείκτη Εναρμονισμένου Πληθωρισμού, o οποίος, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, την οποία επικαλείται η ΕΚΤ, ήταν 0,5% τον Μάιο του 2014. Η πρόβλεψη, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ, είναι ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2014.
Στη συνέχεια, προβλέπεται να ανέβει σταδιακά και να φθάσει το 1,5% μέχρι το τέλος της περιόδου πρόβλεψης. Αυτή η άνοδος αντανακλά τη σταδιακή ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και των επιδράσεών της σε ό,τι αφορά τη σμίκρυνση του αρνητικού εισοδηματικού χάσματος και άνοδο της ανάπτυξης μισθών και κέρδους. Η υπόθεση για αυξημένες τιμές των μη ενεργειακών εμπορευμάτων και των εισαγόμενων βιομηχανικών αγαθών, επίσης, συνεπάγεται ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό. Παρόλα αυτά, η προβλεπόμενη αύξηση στον πληθωρισμό θα είναι ήπια, συγκρατημένη ιδιαίτερα από την υπόθεση για καθοδικές τιμές πετρελαίου, όπως και από την καθυστερημένη επίδραση της ανατίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ από τα μέσα του 2012 και το γεγονός ότι θα υπάρχει βραδύτητα στην οικονομία μέχρι το 2016.

ΠΗΓΗ:energypress.gr

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣΟ χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη.
Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.
Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός .
ΩΣ ΠΡΟΣ  TO ΤΡΟΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Μπορεί η άδεια να χορηγηθεί τμηματικά  

Η άδεια για μεν το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα, Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθηκε ο μισθωτός, να χορηγήσει  σε αυτόν την αναλογία της κανονικής του άδειας.
Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση της 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με  πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με  εξαήμερο . 
Στη διάρκεια του έτους αυτού και στο σημείο που συμπληρώνει 12 μήνες εργασία , η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια που φθάνει μέχρι τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, και τις 25  εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο  ή τις 26 εργάσιμες  ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.
Οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με πενθήμερο, ή 30 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με εξαήμερο  με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 6).
 Επίσης οι μισθωτοί, από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλ. 26 ημέρες  για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 31 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, άρθρο 3). 
Σύμφωνα με το Ν 4093/2012 και την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας η διαδικασία χορήγησης αδείας γίνεται ως εξής:
Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 συμπληρώνει το άρθρο 8 του Ν.549/77 κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26-1-1977 ΕΓΣΣΕ και όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν.3846/10 και προβλέπει συνολικά πλέον τα εξής: 

α) Είναι επιτρεπτή από τον εργοδότη η κατάτμηση του χρόνου αδείας εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης που προκύπτει στο πλαίσιο της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η κατάτμηση μπορεί να γίνει σε δυο περιόδους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος της άδειας που χορηγείται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο.

β) Επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των δυο περιόδων. Η διαδικασία αυτή, η οποία προβλέπει έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη, θα πρέπει να περιλαμβάνει την χορήγηση ενιαίου τμήματος αδείας δέκα (10) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας ή δώδεκα (12) εργασίμων ημερών, εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο. Η παραπάνω διαδικασία υπάγεται στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια, οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση αδείας ή τμήματος αδείας από τον εργοδότη στον εργαζόμενο μετά από συνεννόηση των δυο μερών (άρ.4 του ΑΝ 539/45 όπως ισχύει).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ


Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις. 

Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια  για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.


Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας. 

ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν.4254/2014

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.  Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

ΠΗΓΗ:ekeda.gr

ΟΑΕΔ: Μόνο το 15% των ανέργων παίρνει επίδομα


Μόνοι οι 150.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι από το ένα εκατομμύριο λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΕΔ, Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Όπως είπε, μιλώντας στο "Mega", δεν αρχίζουν καινούργια προγράμματα για τους ανέργους καθώς δεν απορροφώνται τα κονδύλια από τα προηγούμενα προγράμματα.

Για το πρόγραμμα με τις κατασκηνώσεις για τα παιδιά ανέργων είπε πως υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και ενδεχομένως να ανοίξει εκ νέου.

Ο πρόεδρος του ΟΑΕΔ δήλωσε ακόμη ότι από 1ης Ιουλίου καταργούνται τα οικογενειακά επιδόματα και θα δίνονται μέσω ΟΓΑ.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Στο ΤΑΙΠΕΔ μετοχές ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ και άλλων 4 φορέων


Με ισχυρές μειοψηφίες η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας επικύρωσε ουσιαστικά την μεταβίβαση μετοχών οκτώ Δημόσιων φορέων στο ΤΑΙΠΕΔ, αφού απέρριψε ως απαράδεκτες τις προσφυγές των εργαζομένων σε αυτές που επιχείρησαν να τις μπλοκάρουν.

Με 11 αποφάσεις της η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις Σωματείων και εργαζομένων στον ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΟΔΙΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΠΑ, Ελληνικά Πετρέλαια, «Ελληνικό – Εταιρεία διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.» και «Εγνατία Οδός Α.Ε.» που αντιδρούν στην μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα χωρίς αντάλλαγμα, στο ΤΑΙΠΕΔ μετοχών τους.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς δεν έχουν έννομο συμφέρον να προσφύγουν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αν και εννέα μέλη είχαν αντίθετη άποψη και μειοψήφησαν.

Παράλληλα, η Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι ούτε οι εργαζόμενοι πολίτες που προσέφυγαν στο ΣτΕ έχουν έννομο συμφέρον, γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι αιτήσεις ακυρώσεως τους «θα προσελάμβαναν χαρακτήρα λαϊκής αγωγής».

Ακόμη, όπως σημειώνουν οι δικαστές η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από τις μετοχές των επίμαχων φορέων «δεν συνεπάγεται περιορισμό των δραστηριοτήτων» των φορέων αυτών ώστε να προκύψει κατάργηση θέσεων εργασίας, αλλά είναι και «αβέβαιο αν οι εργασιακές σχέσεις στους φορείς θα επηρεασθούν στο μέλλον καθ΄ οιονδήποτε τρόπο». Και πάλι ως προς το δεύτερο αυτό ζήτημα υπήρξε μειοψηφία καθώς δέκα μέλη του δικαστηρίου τα οποία εξέφρασαν αντίθετη άποψη.


ΠΗΓΗ.capital.gr

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων "άδειασε" τις δεξαμενές της αεροπορικής βάσης στον Άραξο


Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων που είχε βάλει στο στόχαστρο την Πολεμική Αεροπορία και έκλεβε από τον αγωγό παροχής κηροζίνης στην αεροπορική βάση του Αράξου, αποκάλυψε η Αστυνομία μετά από συνεργασία με στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για απώλειες καυσίμων που μπορεί να αγγίζουν και τις 50.000 λίτρα, ενώ ως μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται  ένας 40χρονος υπαξιωματικός της Π.Α., ένας 46χρονο απόστρατος αξιωματικός της Π.Α., ένας 28χρονος αστυφύλακας και ένας 36χρονος ιδιώτη, που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στη μεταφορά καυσίμων και χημικών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα.

Η εγκληματική δράση του κυκλώματος παρακολουθούνταν εδώ και περίπου 20 ημέρες, με στόχο να πιαστούν επ’ αυτόφωρο οι δράστες. Κάτι που έγινε προχθές τη νύχτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, τα μέλη του κυκλώματος πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να μεταφέρουν σε ειδικά διαμορφωμένο οχήμα 1.610 λίτρα κηροζίνη, τα οποία είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από τις δεξαμενές της αεροπορικής μονάδας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών και παράνομης διακίνησης υγρών καυσίμων (λαθρεμπορία) κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της δωροδοκίας και δωροληψίας υπαλλήλου και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συγκροτήσει το τελευταίο τουλάχιστον οκτάμηνο οργανωμένη εγκληματική ομάδα με διαρκή και δομημένη δράση, εσωτερική διάρθρωση με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi).

Σκοπός τους ήταν η κλοπή μεγάλων ποσοτήτων αεροπορικού καυσίμου (Jet Propelant 8) από τις εγκαταστάσεις της αεροπορικής βάσης του Άραξου Αχαΐας και στη συνέχεια η περαιτέρω νόθευση και λαθρεμπορική διακίνησή τους στην αγορά, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος και επιφέροντας αντίστοιχη ζημιά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Τονίζεται ότι οι ποσότητες καυσίμων που αφαιρέθηκαν προορίζονταν για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ως εγκέφαλος εμφανίζεται ο 40χρονος υπαξιωματικός της Π.Α., που λόγω της πρόσβασης που είχε στον χώρο των στρατιωτικών δεξαμενών ως χειριστής εφοδιασμού της αεροπορικής μονάδας, παρείχε στα υπόλοιπα μέλη την απαραίτητη υποστήριξη, συνδρομή και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της μονάδας.

Τους ενημέρωνε κατάλληλα για τα μέτρα φύλαξης (σκοπιές, περιπολίες), ενώ τους είχε παραδώσει αντίγραφο του κλειδιού (αντικλείδι) για την απασφάλιση του φρεατίου που συνδέει τις δεξαμενές καυσίμων με τον αγωγό ανεφοδιασμού. Παράλληλα, κατά τη μεταφορά των καυσίμων από τις εγκαταστάσεις, συνέδραμε ως προπομπός για την αποφυγή ελέγχου τους από τις αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr