Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Ασύμμετρο ως προς τις διεθνείς τιμές το κόστος των καυσίμων


Ασύμμετρο ως προς τις διεθνείς τιμές το κόστος των καυσίμων
Απαγορεύεται ρητά η επέμβαση, μετατροπή ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των τιμών των ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών των πρατηρίων υγρών καύσιμων, σύμφωνα με εγκύκλιο για την Εγκατάσταση Συστημάτων Εισροών Εκροών που αφορά στη «Διασφάλιση Χρήσης Ογκομετρικών Πινάκων στις Δεξαμενές Πρατηρίων».
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει η διευθύντρια του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Μαρία Σχοινά σε όσα συστήματα προβλέπεται και είναι ενεργή η επιλογή της αυτόματης βαθμονόμησης (auto calibration), αυτή παύει οριστικά να χρησιμοποιείται, δεδομένου ότι αλλοιώνει τις αρχικές τιμές της ογκομέτρησης, καθιστώντας την έτσι άκυρη όπως και τα αποτελέσματα των μετρήσεων του συστήματος.
Η ίδια εγκύκλιος αναφέρει πως η οριστικοποίηση της παύσης της επιλογής αυτής, θα πρέπει να μπορεί να αποδεικνύεται σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο και υποχρεωτικά να δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος.
Εξάλλου, μελέτη των Ζαχαρία Μπραγουδάκη και Δημήτρη Σιδέρη που περιλαμβάνεται στο 37ο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται στην προσαρμογή της λιανικής τιμής της βενζίνης στις μεταβολές της διεθνούς τιμής του πετρελαίου εστιάζοντας στην περίπτωση της ελληνικής αγοράς καυσίμων.
Στην παρούσα εργασία ελέγχεται αν υπάρχει ασυμμετρία στις προσαρμογές της εγχώριας τιμής της βενζίνης στις μεταβολές της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2005 - Ιουλίου 2012. Στην ανάλυση χρησιμοποιείται όλο το διαθέσιμο δείγμα παρατηρήσεων, που περιλαμβάνει και την περίοδο της πρόσφατης κρίσης και εφαρμόζεται η οικονομετρική τεχνική που προτείνεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως η πλέον αξιόπιστη για έλεγχο ασυμμετριών.
Η ανάλυση δείχνει ότι η προσαρμογή των εγχώριων λιανικών τιμών της βενζίνης είναι ασύμμετρη. Το εύρημα αυτό πιθανώς καταδεικνύει την επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθούν οι πωλητές της βενζίνης, με στόχο να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους: καθυστερούν να μειώσουν τις λιανικές τιμές της βενζίνης όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου πέφτει, ενώ αντίθετα σπεύδουν να τις αυξήσουν όταν αυτή ανεβαίνει.
Συνάγεται έτσι ότι η προσφορά της βενζίνης ενδεχομένως χαρακτηρίζονται από συμπράξεις, οι οποίες ευνοούνται από την έλλειψη ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά καυσίμων. 
ΠΗΓΗ:newsbeast.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της εντολής της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, της 10-12-2012, σας επισυνάπτουμε το τελικό Πρακτικό Διαπραγμάτευσης (συνημμένο 1) μεταξύ Διοίκησης της Εταιρείας και του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εργαζομένων ΑΣΠΡΟΦΟΣ.
Σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 4-2-2013 και ώρα 12:00 στον Ημιόροφο των Κεντρικών Γραφείων με θέμα την έγκριση ή μη του Πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ΕΣΣΕ  2013 και 2014.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
Στα πλαίσια της πλήρους κατανόησης των θεμάτων που άπτονται των όρων για την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης  Εργασίας,  συμφωνείται  και υπογράφεται το παρόν κείμενο εκ μέρους των εκπροσώπων της Εταιρείας και των εκπροσώπων του Συνδέσμου Εργαζομένων, ως παρακάτω:

1.      Διάρκεια ΕΣΣΕ δύο (2) ετών 2013 και 2014.
2.      Μείωση συνολικών ετήσιων αποδοχών κατά ένα μικρό μηνιαίο μισθό.
3.      Μείωση 60% των εθιμοτυπικών παροχών Χριστουγέννων και Πάσχα.
4.      Μείωση 40% του επιδόματος σίτισης.
5.      Μείωση 20% του εργοταξιακού επιδόματος.
6.      Μείωση στο 15% από 20% του επιδόματος επίβλεψης.
7.      Μείωση  της συμμετοχής της εταιρείας στο πρόγραμμα ALICO  (1,5% από 3%).
8.      Μείωση 30% του επιδόματος ισολογισμού.
9.      Μείωση 40% του βοηθήματος θερινής απασχόλησης.
10.  Μείωση 30% του σχολικού βοηθήματος.
11.  Μείωσης 20% των βοηθημάτων στις παρα.4,5 του άρθρου 7.
12.  Κατάργηση των προσαυξήσεων στο επίδομα αδείας.
13.  Απαλείφονται οι παρα. 5 και 6 του άρθρου 1.
14.  Απαλείφεται η παρα.4 του άρθρου 4.
15.  Απαλείφεται η παρα. 6 του άρθρου 8.
16.  Επαναδιατυπώνεται η παρα.4 του άρθρου1.
17.  Επαναδιατυπώνεται οι παρα. 1,2 και 3 του άρθρου 7.
18.  Επαναπροσδιορισμός της παρα.1 άρθρο 8 « Χορηγείται στους εργαζόμενους πλέον  των καθοριζομένων από την εργατική νομοθεσία, μία(1) επιπλέον  ημέρα κανονικής αδείας με αποδοχές με την συμπλήρωση είκοσι (20) ετών στην Εταιρεία».
19.  Ως προς την Διαδικασία Μισθολογικών Κατατάξεων του Προσωπικού  (Δ- 214) συμφωνείται ότι η συνολική κατάταξη του έτους 2013 θα υλοποιηθεί την 1-1- 2014 και η συνολική κατάταξη του έτους 2014 θα υλοποιηθεί την 1-12-2014 χωρίς την καταβολή αναδρομικών.
20.  Διανομή bonus σε κάθε περίπτωση κερδών άνω των 500.000 ευρώ μετά από φόρους για κάθε έτος.  Θα δίδεται το 70% αναλογικά σε όλους τους εργαζόμενους με ανώτατο όριο των ένα μικτό μισθό.

Σημειώσεις:
1.      Όλα τα παραπάνω ποσά και ποσοστά έχουν ως βάση τη μισθοδοσία της 31.12.2012.
2.      Αφορούν αποκλειστικά το προσωπικό το οποίο αναφέρεται στην ΕΣΣΕ.
3.      Η μείωση του ενός μικτού μηνιαίου μισθού γίνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση του βασικού μισθού.
4.      Μισθολογικά κλιμάκια που έχουν δοθεί με βάσει την παρα 6  του άρθρου 1 της ΕΣΣΕ 2011/2012, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή της διαδικασίας κατάταξης.


ΕΚΛΕΨΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ? ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ! ( ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ )

Με δανεικά βιβλία από του χρόνου οι μαθητές στα σχολεία Βάσει της εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του 2013


Με δανεικά βιβλία από του χρόνου οι μαθητές στα σχολεία

Οι μαθητές θα παραλαμβάνουν τα διδακτικά εγχειρίδια, αλλά οι γονείς θα τα χρεώνονται ώστε να επιστραφούν "σώα και αβλαβή", μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, η εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2013 σχετικά με τις περικοπές στις οποίες πρέπει να προβεί το υπουργείο Παιδείας.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας "Δημοκρατία", υπάρχει πρόβλεψη πλέον ότι θα υπάρξει περικοπή στο κόστος των βιβλίων για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, "καθώς τα βιβλία θα χρεώνονται στους γονείς των μαθητών, με υποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωμής".
Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να επαναχρησιμοποιούνται τα διδακτικά βιβλία για τουλάχιστον τρία χρόνια, γεγονός που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση περισσότερων από 25 εκατ. ευρώ ετησίως.
Για να αντέξουν τη "βαριά χρήση", τα σχολικά εγχειρίδια θα παράγονται από χαρτί ειδικής επεξεργασίας, ενώ κάθε σελίδα θα καλύπτεται από μεμβράνη που δε θα επιτρέπει στον μαθητή να σημειώνει ή να μουτζουρώνει σελίδες.
Για τον ίδιο λόγο εξετάζεται το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν από τα εγχειρίδια, οι ασκήσεις που εκ των πραγμάτων προκαλούν τους μαθητές να γράψουν πάνω στο βιβλίο.
Για τα μαθήματα, στα οποία προβλέπονται ασκήσεις θα διανέμεται στους μαθητές ειδικό τεύχος με αυτές, το οποίο δεν θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν. 
ΠΗΓΗ:news.gr

Citi: Τι προβλέπει για το Q4 ΕΛΠΕ και Motor Oil
Τις προβλέψεις για τα μεγέθη δ΄ τριμήνου των πετρελαϊκών εταιριών παραθέτει η Citigroup σε έκθεση «European Refiners» με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου. 
Σε ό,τι αφορά την Motor Oil εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν στα 32 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 79 εκατ. Διατηρεί την τιμή -στόχο των9,3 ευρώ και τη σύσταση "Buy".
Η Citigroup εκτιμά ότι σε τριμηνιαία βάση τα κέρδη της εισηγμένης θα είναι χαμηλότερα λόγω των περιθωρίων σε διύλιση και εμπορία. 
Για τα ΕΛΠΕ ο διεθνής οίκος βλέπει (προσαρμοσμένα) καθαρά κέρδη στα 35 εκατ., προσαρμοσμένα EBITDA 101 εκατ., ενώ διατηρεί την τιμή-στόχο των 5,8 ευρώ.
Η Citigroup επισημαίνει ότι οι βελτιωμένες επιδόσεις στη διύλιση λόγω του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου στην Ελευσίνα αντισταθμίζονται εν μέρει από τη μείωση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης εξαιτίας του νέου φορολογικού καθεστώτος. 
Στην έκθεση διατυπώνει ακόμη την εκτίμηση πως οι δυο ευρωπαικές εταιρίες που θα ωφεληθούν περισσότερο από τα περιθώρια διύλισης το 2013 είναι οι Motor Oil και η Neste. 
ΠΗΓΗ:euro2day.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :α) Συμπαράσταση στην πορεία των απεργών στα Ναυπηγεία Ελευσίνας στο κέντρο της πόλης β) Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς ΔΕΗ Ελευσίνας

            Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας την Πέμπτη 31-01-2013 στέκεται αλληλέγγυο στο πλευρό των απεργών στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και στην πορεία που πραγματοποιούν στο κέντρο της πόλης, με στάση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ Ελευσίνας.
            Έτσι, λοιπόν, το δηλώνουμε όσο πιο κατηγορηματικά γίνεται για άλλη μια φορά «ΖΗΤΑΜΕ ΤΗ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ».
            Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας στηρίζει τον απεργιακό και διαρκή αγώνα των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.   Οι συνάδελφοί μας, ενταγμένοι και αυτοί πλέον στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς παραμένουν απλήρωτοι πάνω από έναν ολόκληρο χρόνο, αγωνίζονται με αξιοπρέπεια ενάντια στην φτώχεια και την εξαθλίωση, που τους έχει σπρώξει η αδράνεια του εργοδότη Ταβουλάρη και η αναξιοπιστία της Ελληνικής Κυβέρνησης.
            Η διαμαρτυρία μας στο Παράρτημα ΔΕΗ Ελευσίνας είναι ενταγμένη στο πλαίσιο διεκδίκησης της εργατικής τάξης και αντιπροσωπεύει τις αγωνίες όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Απαιτούμε εδώ και τώρα ούτε μια διακοπή ηλεκτροδότησης σε εργαζόμενο των Ναυπηγείων Ελευσίνας
Απαιτούμε εδώ και τώρα το κοινωνικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας να μην διακόπτεται σε όσους πραγματικά και ουσιαστικά αλλά και αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ
Απαιτούμε εδώ και τώρα την κατάργηση των παράνομων χαρατσιών στην λαϊκή εργατική οικογένεια
Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας καλεί όλα τα Σωματεία της δύναμής του την Πέμπτη 31/01/2013 και ώρα 10:00 π.μ. στην περιοχή Μπλόκο της Ελευσίνας.
Όλοι μαζί συμμετέχουμε στην πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσουν οι συνάδελφοι μας των Ναυπηγείων Ελευσίνας προς το κέντρο της πόλης.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

Θες ρύθμιση για το δάνειό σου; Πρώτα θα ξεπουλήσεις, θα αδειάσεις τους τραπεζικούς λογαριασμούς και μετά.


Θες ρύθμιση για το δάνειό σου; Πρώτα θα ξεπουλήσεις, θα αδειάσεις τους τραπεζικούς λογαριασμούς και μετά...

Οικονομικό «ξετίναγμα» θα υφίστανται όσοι δανειολήπτες επιχειρήσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση του στεγαστικού τους δανείου. Για να δώσει η τρόικα το πράσινο φως και να προχωρήσει η ρύθμιση εγείρει μια σειρά από απαιτήσεις όπως: να λαμβάνονται υπόψη οι καταθέσεις του δανειολήπτη, να συνυπολογίζεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ενδιαφερόμενου και όχι μόνο το υποθηκευμένο δάνειο και –φυσικά- να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, η τρόικα θέλει να μπει τέλος στο καθεστώς απαγόρευσης των πλειστηριασμών προκειμένου να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος των κατασχέσεων
Με τόσες απαιτήσεις, στη ρύθμιση, θα μπορούν να υπαχθούν τελικά μόνο όσοι έχουν «στεγνώσει» τελείως οικονομικά. Στην πραγματικότητα, όποιος πήρε δάνειο, θα καλείται πρώτα να διαθέσει το σύνολο των καταθέσεών του για την αποπληρωμή του δανείου, να ρευστοποιήσει κάθε περιουσιακό στοιχείο που δεν είναι υποθηκευμένο και μετά θα εξεταστεί το αίτημά του για υπαγωγή στη ρύθμιση.
Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση προβλέπει:
-Για τέσσερα χρόνια θα καταβάλλονται μόνο τόκοι
-Το επιτόκιο σε αυτή την τετραετία θα είναι 1,5%
-Η μηνιαία δόση δεν θα υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος
-Άνεργοι δεν θα καταβάλλουν ούτε τόκους, δηλαδή δεν θα καταβάλλουν τίποτα.
Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.
-Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή να προκύπτει ότι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε έναν μόνο εργοδότη, που το οικογενειακό τους εισόδημά τους έχει μειωθεί περισσότερο από 35% από την 01.01.2010. και σήμερα δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ. Δηλαδή όσοι είχαν περίπου 39.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα και αυτό έχει μειωθεί στα 25.000 ευρώ και χαμηλότερα.
-Άνεργοι που έχασαν τη δουλειά τους κατά την ίδια περίοδο ή ανάπηροι
Ποιοι μένουν εκτός
Οσοι εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες αλλά η αντικειμενική αξία του ακινήτου που έχουν αγοράσει ξεπερνά τα 180.000 ευρώ ή τα 200.000 για πολύτεκνους και ευπαθείς ομάδες (σ.σ μετά την απαίτηση να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας, το όριο ενδέχεται να ανέβει πάνω τα ποσά που προαναφέρθηκαν)
-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Αυτή είναι μια αδικία της ρύθμισης, αλλά οι αρμόδιοι του υπ. Ανάπτυξης υποστηρίζουν ότι ο σημαντικότερος λόγος που μένει εκτός η συγκεκριμένη κατηγορία είναι γιατί δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς το εισόδημά τους.
-Οσοι έχουν πάρει καταναλωτικά ή προσωπικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, ασχέτως οικονομικής κατάστασης. 
ΠΗΓΗ:.fpress.gr

Το μεγάλο... ψέμα της ΔΕΗ για το κοινωνικό τιμολόγιο


Το μεγάλο... ψέμα της ΔΕΗ για το κοινωνικό τιμολόγιο

Αναμφίβολα, το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ έχει καλύτερες χρεώσεις σε σχέση με το κανονικό τιμολόγιο και αν το δικαιούστε, καλό είναι να εγγραφείτε. Όμως, μην περιμένετε…θαύματα. Οι εκπτώσεις του -42% που υπόσχονται είναι απόρροια…marketingκαι τίποτα περισσότερο. Για τους περισσότερους, οι εκπτώσεις μετά την προσθήκη ΦΠΑ, ειδικών τελών κλπ, θα είναι ακόμη και…μονοψήφιες.

Η απόφαση του αρμόδιου υπουργού για τον τρόπο υπολογισμού του Κοινωνικού Τιμολογίου, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ μόλις στις 24 Ιανουαρίου και έτσι μάθαμε τις λεπτομέρειες της «κοινωνικής παροχής» που ανακοινώθηκε μετά βαίων και κλάδων για να υπερκαλύψει την νέα αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο μας τα λένε. Για παράδειγμα, ακόμη και αν κάποιος ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο, κινδυνεύει να… απενταχθεί αν ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης. Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει το κανονικό τιμολόγιο και εκεί που ο καταναλωτής θα πάει για μαλλί, θα βγει τελικώς…κουρεμένος. Δεν μας είπαν επίσης, ότι αυτός που θα ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο, θα πληρώνει ακόμη και… 8 φορές μεγαλύτερο πάγιο σε σχέση με αυτόν που πληρώνει με βάση το κανονικό τιμολόγιο. Και δεν μας είπαν και άλλα πολλά τα οποία έχουν ως εξής:
Όσα δεν μας λένε για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
1.Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη είναι πάντοτε το οικογενειακό. Άρα συνυπολογίζονται και τα εισοδήματα της συζύγου.
2.Για το αν πληροί κάποιος το εισοδηματικό κριτήριο, δεν εξετάζεται μόνο το πραγματικό εισόδημα αλλά και το τεκμαρτό. Έτσι, αν κάποιος έχει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο στο όνομά του, κινδυνεύει να χάσει το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
3.Χρειάζεται προσοχή με την κατανάλωση. Αν ξεπεράσει κάποιος τα προβλεπόμενα όρια, τότε το σύνολο της κατανάλωσης θα χρεωθεί με το κανονικό (ακριβό) τιμολόγιο της ΔΕΗ και όχι με το μειωμένο. Μάλιστα, η ΔΕΗ θα παρακολουθεί την κατανάλωση σε ετήσια βάση. Αν ο μέσος όρος του έτους υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί, τότε θα ισχύσει η κανονική χρέωση. Δηλαδή, ένας άνεργος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών με εισόδημα έως 12.000 ευρώ, μπορεί να καταναλώνει 1500 Kwhτο τετράμηνο (ή 6000 KWhσυνολικά) εκμεταλλευόμενος τη χαμηλή χρέωση. Αν σπάσει το φράγμα των 1500 KWhανά τετράμηνο τότε… αντίο έκπτωση
4.Για να εντοπιστεί αν τηρείται ή όχι το όριο κατανάλωσης του κοινωνικού τιμολογίου, δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση που γίνεται στις ώρες που ισχύει το νυκτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Άρα, και οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, έχουν κάθε συμφέρον να ενεργοποιήσουν το νυχτερινό τιμολόγιο αν δεν το έχουν ήδη κάνει και να μεταφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της κατανάλωσης στις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού.
5.Το Κοινωνικό Τιμολόγιο έχει πολλαπλάσιο πάγιο σε σχέση με το κανονικό. Έτσι, αν δικαιούχος καταναλώνει 1000 Kwh, θα πληρώνει 11,13 ευρώ ως πάγιο (αν έχει μονοφασική παροχή και 22,2 ευρώ αν έχει τριφασική. Το κανονικό τιμολόγιο επιβάλλει πάγια 1,52 και 4,33 ευρώ αντίστοιχα.
Από τη θεωρία στην πράξη
Κάνοντας τις απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα στα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ και το Κοινωνικό Τιμολόγιο 1 (σ.σ είναι αυτό στο οποίο εντάσσονται στο οποίο εντάσσονται εργένηδες με χαμηλό εισόδημα, και οικογένειες με παιδιά εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια) προκύπτουν τα εξής. Θα διαπιστώσετε από τον σχετικό πίνακα ότι οι εκπτώσεις είναι μονοψήφιες:

Κατανάλωση   (σε KWh) Κανονικό τιμολόγιο
Κοινωνικό τιμολόγιο 1
Διαφορά
400 60,65 55,98 -7,70%
500 74,19 68 -8,34%
600 87,72 80,01 -8,79%
700 101,26 92,03 -9,12%
800 114,8 104,04 -9,37%
900 145,36 140,18 -3,56%
1000 160,79 153,82 -4,33%
1100 176,22 167,47 -4,97%
1200 191,65 181,11 -5,50%
1300 207,08 194,75 -5,95%
1400 222,51 208,39 -6,35%
1500 237,94 222,03 -6,69%

ΠΗΓΗ:fpress.gr

ΟΤΕ: Έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου
Νέο ευρω-ομόλογο, πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, σκοπεύει να εκδώσει ο ΟΤΕ κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN.
  Ο Όμιλος ανακοίνωσε επίσης πρόταση επαναγοράς ομολόγων, λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014, στην τιμή των 100% και 102% αντίστοιχα. Το συνολικό ύψος των ομολόγων που θα επαναγορασθούν θα καθορισθεί εντός των επόμενων ημερών και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης.
  Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν μέσω της ΟΤΕ PLC, θυγατρικής του ΟΤΕ.
ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠραγματοποιήθηκε σήμερα 29/01 η έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΠΕ Α.Ε. με θέμα την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού της.Κυρίαρχο ζήτημα αποτέλεσε η τροποποίηση του άρθρου που αφορά στην περαιτέρω μείωση του ποσοστού του Δημοσίου κάτω του 35%.Στις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρείας συν.Αθανασόπουλος και Παπακωνσταντίνου αμφότεροι τόνισαν την ανάγκη της διατήρησης του ποσόστου για να μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας το Ελληνικό Δημόσιο,εξασφαλίζοντας και διατηρώντας τα σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας.Ασφαλώς ο συν. Παπακωνσταντίνου δεν είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. εν τούτοις κάλυψε με την τοποθέτηση του τον έτερο εκπρόσωπο ο οποίος επέλεξε;;; εκείνη την ώρα να μην βρίσκεται στην αίθουσα...Προφανώς οι απόψεις του για τον Δημόσιο χαρακτήρα των ΕΛΠΕ να μην ταυτίζονται με αυτές του συν.Παπακωνσταντίνου,τον οποίο από ότι μαθαίνουμε προσπαθούν να διαβάλουν οι όψιμοι,και μέχρι πρότινος εβρισκόμενοι "αλλού",συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Sintez: "Θα μετατρέψουμε η Ελλάδα σε διεθνή ενεργειακό κόμβο"
Την ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο φυσικού αερίου σκοπεύει να επιτύχει η ρωσική Sintez, μέσω της απόκτησης της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ. Ο τρόπος για να το πετύχει αυτό θα είναι μέσω των επενδύσεων στις υποδομές και την κατασκευή διεθνών διασυνδέσεων, όπως για παράδειγμα με τα Σκόπια, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του διευθύνοντα, Αντρέι Κορόλεφ.
Δεδομένης της παρουσίας της ρωσικής εταιρείας στα Βαλκάνια σε χώρες όπως τα Σκόπια, όπου και διαθέτει σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με αέριο ισχύος 220 MW, ο διευθύνων σύμβουλος της Sintez, Αντρέι Κορόλεφ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο naturalgaseurope.com ότι έχει νόημα η υλοποίηση αυτών των διασυνδέσεων, τόσο για την εταιρεία, όσο και για την ελληνική πλευρά.
Σε κάθε περίπτωση, η Sintez διαφημίζει την πρόθεσή της να μετατρέψει την Ελλάδα σε κόμβο φυσικού αερίου: «Θεωρούμε ότι η ΔΕΠΑ και ο ΔΕΣΦΑ είναι περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας που μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην μεταμόρφωση της Ελλάδας σε κόμβο φυσικού αερίου για την Ευρώπη, διευρύνοντας τις πηγές του αερίου και εν τέλει οδηγώντας σε πιο ανταγωνιστικές τιμές που θα στηρίξουν και την ανάκαμψη».
Επίσης, ο Κορόλεφ τόνισε ότι «τα προβλήματα στην Ελλάδα δεν θα διαρκέσουν για πάντα. Έχουμε δραστηριοποιηθεί επί 25 χρόνια στην πρώην Σοβιετική Ένωση και σε χώρες όπως η Ναμίμπια και η Ινδονησία, άρα η εταιρεία μας γνωρίζει πως είναι να δουλεύεις σε ένα μεταβατικό περιβάλλον με προκλήσεις».
Παράλληλα, ο Κορόλεφ διευκρίνισε ότι για την περίπτωση της Sintez και της θυγατρικής της, Negusneft, δεν προκύπτει κάποιου είδους πρόβλημα σε σχέση με τις κοινοτικές αρχές και το τρίτο ενεργειακό πακέτο, αφού σε αντίθεση με την Gazprom, είναι ιδιωτικές εταιρείες και όχι κρατικοί παραγωγοί φυσικού αερίου.
ΠΗΓΗ: defencenet.gr

ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΒΙΛΑΕΤΙ! Τουρκικό θράσος: Απαιτούν από τον Κ.Παπούλια να μην υπογράψει το νόμο για τους ιμάμηδες
Με την γνωστή ανατολίτικη κουτοπονηριά η Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει το θέμα της Χάλκης με το νόμο περί ιμάμηδων που ψηφισε η ελληνική Βουλή και με την οποία αποτρέπεται ο διορισμός τους από την ... Άγκυρα.
Ετι ενώ χθες κυκλοφόρησε φημολογία με την οποία υποτίθεται ότι θα επαναλειτουργούσε η Σχολή της χάλκης έστω ως "ξένο πανεπιστήμιο" σήμερα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπουλέντ Αρίντς συνέδεσε την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκη με την ανάκληση της πρόσφατης τροπολογίας που ψήφισε το ελληνικό Κοινοβούλιο για τον διορισμό 240 ιμάμηδων!
Μάλιστα, ο κ. Αρίντς δήλωσε μετά το πέρας του υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας ότι ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα θέσει το ζήτημα στο ανώτατο επίπεδο προς τον έλληνα Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά, λίγο πριν ή και κατά τη διάρκεια που οι δύο άνδρες θα βρεθούν στο Κατάρ, για διαφορετικούς λόγους, την Τρίτη.
Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης μάλιστα δεν δίστασε να προτείνει να επιστρέψει ο νόμος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επεμβαίνοντας στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της Ελλάδας με ένα τρόπο που μόνο το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών οπως έχει διαμορφώσει την τελευταία 5ετία την πολιτική του γραμμή, θα επέτρεπε να συμβεί χωρίς απάντηση. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Και εγένετο "Ελληνική Πρωτοβουλία" στα δεξιά της ΝΔ
H νέα πολιτική κίνηση στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με το όνομα «Ελλήνων Πρωτοβουλία» γεννήθηκε και επισήμως σήμερα Τρίτη, με την ίδρυση ενός πολιτικού φόρουμ, στο οποίο πρωταγωνιστούν στελέχη, πρώην βουλευτές, που αποχώρησαν πρόσφατα από τους «Ανεξάρτητους Έλληνες», αλλά και στελέχη που διαφωνούν με τον Α.Σαμαρά και την πολιτική που ακολουθεί η ΝΔ.
Στο νέο εγχείρημα θα πρωταγωνιστούν οι πρώην βουλευτές της ΝΔ, οι κκ. Χρ. Ζώης, Ι. Μανώλης, Ι. Κουράκος, Μιχ. Γιαννάκης και Δ. Σταμάτης, αλλά και ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Ν. Σταυρογιάννης που προέρχεται από τη ΝΔ, ενώ το φόρουμ (think tank -«δεξαμενή σκέψης) που αργότερα η φιλοδοξία είναι να μετεξελιχθεί σε κόμμα, θα κινείται ιδεολογικά, από το πατριωτικό κέντρο, μέχρι τη λαϊκή δεξιά. Δεν μετέχει - για την ώρα - στο σχήμα ο Κ.Μαρκόπουλος, αν και πολλοί τον έφεραν ως βασικό "αυτουργό" της νέας κίνησης.
Είχαν προηγηθεί αρκετές ώρες συζητήσεων και ζυμώσεων, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να βρουν μια κοινή συνισταμένη.
ΠΗΓΗ:defencenet.gr

5,19% του ΟΠΑΠ στο αμερικανικό hedge fund BaupostΠοσοστό λίγο πάνω από το 5% στον ΟΠΑΠ απέκτησε το αμερικανικό hedge fund Baupost.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, το Baupost Group ελέγχει στην εισηγμένη εταιρεία 16.554.553 μετοχές, ή ποσοστό 5,19% του μετοχικού κεφαλαίου.
Το Baupost Group διαχειρίζεται κεφάλαια 30 δισ. ευρώ και διατηρεί συμμετοχές στην Oracle, την BP, τη Hewlett Packard κτλ.
Πρόσφατα, το fund είχε ζητήσει στοιχεία για τον ΟΠΑΠ και είχε επικοινωνία με τη διοίκηση του οργανισμού.
ΠΗΓΗ:defencenet.gr