Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Η κυβέρνηση αλλάζει τους εσωτερικούς κανονισμούς των Α.Ε. του Δημοσίου


Η κυβέρνηση αλλάζει τους εσωτερικούς κανονισμούς των Α.Ε. του Δημοσίου, καθιστώντας τους εργαζομένους σε αυτές ιδιωτικούς υπαλλήλους, όσον αφορά τους μισθούς, και δημόσιους υπαλλήλους, όσον αφορά τα δρακόντεια πειθαρχικά μέτρα

Το πρώτο βήμα για την πλήρη ανατροπή του εργασιακού μοντέλου για χιλιάδες εργαζομένους στις ΔΕΚΟ και στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου κάνει η κυβέρνηση, μέσω της αλλαγής των εσωτερικών κανονισμών που ισχύουν στους παραπάνω Οργανισμούς, αρχίζοντας από τη Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΣΠΑ (ΜΟΔ Α.Ε.).

Στο νέο κανονισμό, που κατάρτισε πρόσφατα η διοίκηση της εταιρείας και παρουσιάζει αποκλειστικά η «Κ.Ε.», επιχειρείται:

1 Η εφαρμογή διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα σε μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει διατάξεις, κανονισμούς και νόμους που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της διαφορετικούς από αυτούς του δημόσιου τομέα.

2 Καταστρατήγηση βασικών διατάξεων της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως επί παραδείγματι οι προϋποθέσεις άσκησης παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

3 Είναι σε πολλά σημεία ασαφής και αόριστος, ιδιαίτερα όσον αφορά την έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος, όπως η καταδίκη προθέσεων, η ποινικοποίηση πολιτικών πεποιθήσεων, αφήνοντας τη δυνατότητα ερμηνείας στους προϊσταμένους.

4 Είναι αντιφατικός, καθώς υπάρχουν διατάξεις που αλληλοαναιρούνται και ενδεικτικά σας αναφέρουμε αυτές που αφορούν την αρμοδιότητα για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει 40 σελίδες και παραπέμπει σε άλλες, αλήστου μνήμης εποχές. Μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων συγκαταλέγονται ιδίως τα παρακάτω:

* Κάθε πράξη με την οποία εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και τη Δημοκρατία.

* Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν είναι ΝΠΔΔ.

* Η επιδίωξη ή απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος ή εύνοιας προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών.

* Κάθε πράξη που συνιστά κατάχρηση εξουσίας ή υπηρεσιακής εμπιστοσύνης.

* Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία αυτών.

* Η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας.

* Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, καθώς και κάθε μη δικαιολογημένη απουσία ή μη τήρηση του ωραρίου εργασίας.

* Η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί.
Το ΦΕΚ του 1996 που όριζε τον κανονισμό λειτουργίας των ΔΕΚΟ και το σχέδιο τροποποίησής του,  που αποκαλύπτει η «Κ.Ε.», αρχής γενομένης από τη ΜΟΔ Α.Ε.
 Το ΦΕΚ του 1996 που όριζε τον κανονισμό λειτουργίας των ΔΕΚΟ και το σχέδιο τροποποίησής του,  που αποκαλύπτει η «Κ.Ε.», αρχής γενομένης από τη ΜΟΔ Α.Ε.
Το ΦΕΚ του 1996 που όριζε τον κανονισμό λειτουργίας των ΔΕΚΟ και το σχέδιο τροποποίησής του, που αποκαλύπτει η «Κ.Ε.», αρχής γενομένης από τη ΜΟΔ Α.Ε.

* Η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης υπηρεσίας που γίνεται δημοσίως, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων.

* Η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα.

* Η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα αξιολόγησης προσωπικού.

* Η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΜΟΔ, σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις και εγκυκλίους της ΜΟΔ ή των αρμοδίων οργάνων της και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΜΟΔ.

* Η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος.

* Η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για εξέταση ή κατάθεση ενώπιον υπηρεσιακού οργάνου που διενεργεί προκαταρκτική έρευνα, ένορκη διοικητική εξέταση ή πειθαρχική ανάκριση ή ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

* Κάθε αναληθής βεβαίωση ή δήλωση του υπαλλήλου προς την υπηρεσία και ιδίως σε ό,τι αφορά την ύπαρξη των γενικών και ειδικών προσόντων και απαιτούμενων στοιχείων για την κατάρτιση του προσωπικού μητρώου του.

Ποινές- κυρώσεις

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι:

α) έγγραφη επίπληξη·

β) πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών·

γ) στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη (να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν προαγωγές σήμερα)·

δ) ο υποβιβασμός ενός ιεραρχικού βαθμού (δεν υπάρχει ούτε ιερατικός βαθμός)·

ε) προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών·

στ) οριστική παύση (απόλυση).

Επίσης προβλέπει ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει μικρότερη ποινή, αν συντρέχουν αποδεδειγμένα ελαφρυντικά περιστατικά.

Οταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές και συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 3.000 έως 30.000 ευρώ. Οταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης (απόλυσης) και πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων:

α) επιδίωξη ή απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος ή εύνοιας προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών και

β) κάθε ιδιαιτέρως σοβαρή αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, τα οποία σχετίζονται με οικονομικό αντικείμενο,

το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ:enet.gr

Φυσικό αέριο: Τι θα γίνει αν ο Πούτιν κλείσει τη στρόφιγγα - Το φαινόμενο του μαύρου κύκνου στις αγορές

Φυσικό αέριο: Τι θα γίνει αν ο Πούτιν κλείσει τη στρόφιγγα - Το φαινόμενο του μαύρου κύκνου στις αγορές
Η ιστορία επαναλαμβάνεται και αυτό επιβεβαιώνεται με την ουκρανική κρίση του 2014, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμα μία φορά η ενέργεια. Η Ευρώπη, προς το παρόν, είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό εξαρτημένη από τη Ρωσία, όσο αναφορά την τροφοδότηση του φυσικού αερίου. Μεταξύ 60% και 80% των εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την ΕΕ διέρχονται μέσω της Ουκρανίας. Η Ρωσία σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό φυσικού αερίου στον κόσμο και τον σοβαρότερο (εκτός OPEC) παραγωγό πετρελαίου.

Η ουκρανική κρίση και η εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία, είναι σίγουρο ότι θα έχει επιπτώσεις στην τιμή το φυσικού αερίου. Ας μην ξεχνάμε τι συνέβη στις αρχές του 2009, όταν η Νοτιοανατολική Ευρώπη επλήγη από τις μεγάλης διάρκειας ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες, την παύση της τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία και την οικονομική κρίση. Καθόλου απίθανο να συμβεί και τώρα.

Όσον αναφορά τις αγορές, το κλείσιμο της Παρασκευής δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι τα γεγονότα αυτά θα επηρεάσουν τις αγορές. Όμως τα επίπεδα που βρισκόμαστε είναι πολύ κρίσιμα και μια ανατροπή θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς καμία προειδοποίηση. Όσον αφορά την ίδια την Ουκρανία, το νόμισμά της έχει καταρρεύσει ενώ τα CDSτης χώρας ανεβαίνουν ασταμάτητα οδηγώντας τη χώρα σε χρεοκοπία και σε πλήρη εξάρτηση από το νικητή της «κόντρας» που έχει ξεσπάσει. Αλλά, μπορεί η η Ουκρανία να αποτελέσει ένα νέο «μαύρο κύκνο»; H θεωρία του «μαύρου κύκνου» αναφέρεται σε ένα γεγονός που ξεκινάει ως μικρής σπουδαιότητας και καταλήγει να έχει δραματικές συνέπειες στο σύνολο του χρηματιστηριακού συστήματος.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το άλμα που έκανε η τιμή του φυσικού αερίου το 2009 της κρίσης. Ήδη στο τρίμηνο η αύξηση είναι της τάξης του 15% περίπου.

Έτσι, για τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από 7 έτη, ο κίνδυνος διακοπής των ρωσικών εξαγωγών αερίου προς την Ευρώπη επανέρχεται στο προσκήνιο λόγω των ενδοουκρανικών μαχών, αλλά και της απειλής της Ρωσίας να εισβάλλει στη Κριμαία.

Το θετικό είναι πως ο ενεργειακός χάρτης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να η Ευρώπη να ανεξαρτητοποιηθεί όσο μπορεί και αυτό θα το καταφέρει με τους αγωγούς φυσικού αερίου South Stream, ΤΑΡ - Trans Adriatic Pipeline και ΤΑΝΑΡ - Trans Anatolian Pipeline, έργα που ευνοούν φυσικά και την Ελλάδα.

Πάντως, πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπλοφάρει και δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει εισβολή, αφού η οικονομία της Ρωσίας δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο αυτό τη στιγμή. Η πραγματική απειλή είναι αν σταματήσει τη τροφοδοσία του φυσικού αερίου, με τη Gazprom-καθόλου τυχαία- να ανακοινώνει ότι η Ουκρανία χρωστά στην εταιρεία περίπου 3,3 δισ. δολάρια....

Στο παρακάτω γράφημα περιγράφονται οι δυνάμεις των δυο χωρών.

Σύμφωνα με το Χρήστο Αλωνιστιώτη, επικεφαλής ανάλυσης της Delta Forex Group, η ένταση στην Ουκρανία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά με τις εξελίξεις να είναι ιδιαίτερα αβέβαιες και όπως επισημαίνει ο αναλυτής το κλείσιμο της Παρασκευής βρήκε τον S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά και αυτό δείχνει ότι οι αγορές δε δείχνουν να φοβούνται τις πιθανές εξελίξεις στην Ουκρανία, όπως δε φοβήθηκαν και τις προηγούμενες μεγάλες εντάσεις που προέκυψαν, όπως για παράδειγμα στη Συρία.

“Αυτή τη φορά όμως, ο DAX δεν έχει καταφέρει να περάσει σε νέο ιστορικό υψηλό και εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εντοπίζεται είναι αυτός μιας ανεξέλεγκτης αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ήδη και τα δυο αυτά εμπορεύματα έχουν βρει σημαντική στήριξη σε αυτές τις εξελίξεις”, τονίζει ο κ. Αλωνιστώτης και προσθέτει ότι “αν αυτό συμβεί, η Ευρωζώνη θα δει την προσπάθεια προς την ανάπτυξη να δέχεται ισχυρό πλήγμα, ενώ η Αμερική μετά τις άσχημες καιρικές συνθήκες θα προσθέσει έναν ακόμα πονοκέφαλο στην οικονομία της. Άλλωστε ήδη έχει συζητηθεί το νέο κλείσιμο των αγωγών από τη Ρωσία κάτι που αν συμβεί θα εκτοξεύσει το ενεργειακό κόστος της Ευρωζώνης και κυρίως της Γερμανίας. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να δούμε νέα πτώση στο ρούβλι και νέα άνοδο στο ευρώ ως ενέργεια-άμυνα της Γερμανίας”.

Γεν, φράγκο και χρυσός παραμένουν ισχυρά και αυτό είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει ανάγκη για ασφάλεια. Αν στο παιχνίδι μπει επιθετικά και το δολάριο, τότε η αντιστροφή στις αγορές θα είναι άμεση.

Για την ιστορία...

Η ουκρανική κρίση ξέσπασε πριν από δύο μήνες με αφορμή την επιλογή της κυβέρνησης να μην υπογράψει τη συμφωνία τελωνειακής ένωσης με την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό έφερε στο προσκήνιο τους εφιάλτες των δύο μεγαλύτερων ενεργειακών κρίσεων που γνώρισε η Ευρώπη μετά τα πετρελαϊκά σόκ της δεκαετίας του ’70.

Οι εσωτερικές μάχες στην Ουκρανία δεν είναι μόνο εξαιτίας των διαφορετικών κομματικών γραμμών, αλλά και στον σωτερικό διχασμό μιας χώρας που έχει χωριστεί στη μέση, ανάμεσα σε μια ρωσόφωνη κα ελληνορθόδοξη πλειοψηφία στην Ανατολική Ουκρανία –στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Κριμαϊκή Χερσόνησος ο πληθυσμός της οποίας είναι κατά 65% Ρώσοι και μίας εθνικιστικής ουκρανόφωνης και ουνιτικής πλειοψηφίας στη Δυτική Ουκρανία που θέλει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.

Τι πρέπει να ξέρετε για την Κριμαία

Σύμφωνα με αφιέρωμα του CNN, h πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και το γόνιμο έδαφος κάνουν την Ρωσία να έχει τόσο ενδιαφέρον για την Κριμαία. Η Ρωσία παραχώρησε την Κριμαία στην Ουκρανία το 1954, όταν και οι δύο πλευρές ήταν στη Σοβιετική Ένωση. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 οι κάτοικοι της Κριμαίας ήθελαν να αποσχισθεί η περιοχή από την Ουκρανία και να ενταχθεί στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν συνέβη.

Επίσης, το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί βάση στη Σεβαστόπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, εδώ και 230 χρόνια. Πλοία και υποβρύχια βρίσκονται εκεί, βόρεια της Τουρκίας, και μπορούν γρήγορα να φθάσουν στη Μεσόγειο, επηρεάζοντας τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Το 2010 το Κίεβο πέτυχε μία καλή συμφωνία για το φυσικό αέριο με τη Μόσχα, προσφέροντας στη Ρωσία παράταση της παραμονής του ρωσικού στόλου στην Κριμαία.

Καθώς ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του το 1945, οι ηγέτες των Συμμάχων συναντήθηκαν για να μοιράσουν την Ευρώπη. Αυτή η συνάντηση, που σήμανε και την αρχή του Ψυχρού Πολέμου, πραγματοποιήθηκε στη Γιάλτα της Κριμαίας.

ΠΗΓΗ:newmoney.gr