Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία


Με στόχο να βελτιωθεί η προστασία 217 εκατ. εργαζομένων και πλέον στην ΕΕ από τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες –παθήσεις που προσβάλλουν ορισμένα πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο λόγω του επαγγέλματός τους–, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, για την περίοδο 2014-2020.

Στη στρατηγική αυτή προσδιορίζονται οι βασικές προκλήσεις και οι στόχοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, παρουσιάζονται οι κύριες δράσεις και προσδιορίζονται τα μέσα για την αντιμετώπισή τους. Όπως υπογραμμίζει η Κομισιόν, σκοπός του νέου αυτού πλαισίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση υψηλών προτύπων για τις συνθήκες εργασίας, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Το στρατηγικό πλαίσιο προσδιορίζει τρεις μείζονες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία:

* Πρώτον, τη βελτίωση της εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια, ιδίως με την αναβάθμιση της ικανότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων να εφαρμόζουν αποτελεσματικές και αποδοτικές στρατηγικές πρόληψης κινδύνου. 
* Δεύτερον, τη βελτίωση της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών με την αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων κινδύνων, χωρίς να παραβλέπονται οι υφιστάμενοι κίνδυνοι.
* Τρίτον, τη συνεκτίμηση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της ΕΕ. 

Το στρατηγικό πλαίσιο προτείνει την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με μια δέσμη δράσεων στο πλαίσιο ορισμένων βασικών στρατηγικών στόχων.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενοποίηση των εθνικών στρατηγικών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, για παράδειγμα μέσω του συντονισμού των πολιτικών και της αμοιβαίας μάθησης. Επίσης, δίνεται έμφαση στην παροχή πρακτικής υποστήριξης στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα τις βοηθήσει να αυξήσουν τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την παροχή τεχνικής βοήθειας και πρακτικών εργαλείων, όπως είναι το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (Online Interactive Risk Assessment- OiRA), μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή εργαλείων εκτίμησης τομεακών κινδύνων.

Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση της επιβολής από τα κράτη μέλη, για παράδειγμα με την αξιολόγηση των επιδόσεων των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί ακόμη στην απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου ενδείκνυται για την εξάλειψη περιττού διοικητικού φόρτου, ενώ παράλληλα θα διατηρείται το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Το πλαίσιο θα επανεξεταστεί το 2016 προκειμένου να γίνει απολογισμός της εφαρμογής του και να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της εν εξελίξει πλήρους αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, που θα είναι διαθέσιμα στα τέλη του 2015.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Άνοδος 18 σεντς ή 0,2% για το πετρέλαιο στα 102,66 δολάρια το βαρέλι - Εβδομαδιαία πτώση 0,05%

Άνοδος 18 σεντς ή 0,2% για το πετρέλαιο στα 102,66 δολάρια το βαρέλι - Εβδομαδιαία πτώση 0,05%
Υψηλότερα έκλεισαν τα futures του πετρελαίου, παίρνοντας ώθηση από τα ισχυρά στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας που δείχνουν άνοδο στην ενεργειακή ζήτηση.

Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 217.000 θέσεις εργασίας για τον Μάιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Το αργό παράδοσης Ιουλίου κατέγραψε κέρδη 18 σεντς ή 0,2% στα 102,66 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο εβδομάδας το πετρέλαιο κατέγραψε πτώση 0,05%.

ΠΗΓΗ:newmoney.gr

"Πισώπλατη μαχαιριά" στην Ελλάδα: Το Συμβούλιο της Ευρώπης μας ζήτησε να αναγνωρίσουμε ως "τουρκική" την μειονότητα της Θράκης!


Με μια απόφαση η οποία θέτει το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης σε νέα βάση και η οιποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ίσχυαν μέχρι τώρα και αποδεχόμενη πλήρως  τις θέσεις της Άγκυρας η  Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε ενδιάμεσο ψήφισμα (Interim Resolution), με το οποίο καλεί τις ελληνικές Αρχές, να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του "Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" ζητώντας ουσιαστικά την αναγνώριση ως τουρκικη΄ς της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Η επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρείται ως το αρμόδιο όργανο επίβλεψης της ορθής εκτέλεσης των καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τα κράτη μέλη-

Με το ενδιάμεσο αυτό ψήφισμα καλείται η Ελλάδα να αναγνωρίσει, ως τουρκική(!), τη μουσουλμανική ένωση Ξάνθης και να  αναγνωρίσει το δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι» στις υπόλοιπες μουσουλμανικές ενώσεις της περιοχής και αφορά τις υποθέσεις «Μπεκίρ Ούστα και άλλοι κατά Ελλάδος», «Εμίν και άλλοι κατά Ελλάδος» και Τουρκική Ένωση Ξάνθης κατά Ελλάδος.

Στο ψήφισμα σημειώνεται ότι, η Ελλάδα είχε καταδικαστεί από το Δικαστήριο, για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία του «συνεταιρίζεσθαι», εξαιτίας της άρνησής της να αρνηθεί την αναγνώριση των μουσουλμανικών ενώσεων ως τουρκικών και να τις εγγράψει στα οικεία μητρώα των ενώσεων στην Ελλάδα.

Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι, ενώ από τον Ιούνιο του 2013 οι ελληνικές Αρχές είχαν διαβεβαιώσει την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ ότι έχουν μελετήσει την καλύτερη δυνατή λύση, δεν προσεκόμισαν κανένα συγκεκριμένο στοιχείο, για τα μέτρα που, ενδεχομένως, εφαρμόσθηκαν, προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Με το ψήφισμα καλούνται οι ελληνικές Αρχές να λάβουν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε οι αιτούντες να επωφεληθούν από τις διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου.

Καλούνται, ακόμη, οι ελληνικές Αρχές, να δώσουν στην Επιτροπή συγκεκριμένες πληροφορίες, σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ή σκοπεύουν να λάβουν, για την αναγνώριση των μουσουλμανικών ενώσεων, ως τουρκικών, και την εγγραφή τους στα οικεια μητρώα.

Με την συγκεκριμένη απόφαση ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις για την κατάργηση της συνθήκης της Λωζάνης του 1933 όπου βάσει του άρθρου 2β η μειονότητα χαρακτηρίζεται ως μουσουλμανική και όχι ως τουρκική  μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής πληθυσμών που προέβλεπε η συνθήκη.

Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη και με απρόβλεπτες επιπτώσεις απόφαση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί στη «ρίζα» της αλλιώς οι εξελίξεις μόνο ως αρνητικές μπορούν να χαρακτηριστούν.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ !...


Υπό την επίδραση της Κρίσης και των Μνημονίων, οι τελευταίες καταγραφές της λαϊκής βούλησης στην Κάλπη, έδωσαν δυο σαφέστατα μηνύματα : 1. Πως τέλειωσαν οι κυβερνήσεις αυτοδυναμίας στην Ελλάδα, και 2. Η Κεντροαριστερά, εξακολουθεί να παραμένει ο ρυθμιστικός παράγοντας κάθε σχετικής εξέλιξης, δηλαδή, κάθε προσπάθειας σύμπτυξης βιώσιμου κυβερνητικού σχήματος.

Η Κεντροαριστερά, μεν, αλλά ποια Κεντροαριστερά ;

Κι εδώ αρχίζουν τα τραγελαφικά και συνάμα εξοργιστικά, φαινόμενα του «κόπτειν και ράβειν» των επιδιώξεων, στα μέτρα και τη θέληση του καθένα. Γέμισε ο τόπος καλουπατζήδες, πλημύρισε το διαδίκτυο προτείνοντες και προϋποθέτοντες, πλην όμως, στην ουσία, πήξαμε στους Προκρούστηδες, που, ο καθένας τους κουβαλάει κι ένα αυτοσχέδιο κρεβάτι-μέτρο !

Παρ΄ όλο που η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών προκαλεί, με την προβοκατόρικη θέση και στάση της, θ΄ αποφύγουμε, προς το παρόν, να τους καταδείξουμε και να τους κατονομάσουμε : όποιος σχεδιάζει να επιβάλλει το ξάπλωμα της Κεντροαριστεράς στο δικό του, προκρούστιο κρεβάτι, ας το καταλάβει κι ας το παραδεχθεί, πως μόνο την επαναδημιουργία της ισχυρής και δυνατής Δημοκρατικής Παράταξης δεν επιδιώκει. Την προώθηση των κομπλεξικών και αρρωστημένων, προσωπικών ή παρεϊστικων, απωθημένων αποπειράται και μόνον !

Αυτό που έχει, πρώτιστα, ανάγκη η νέα, μεταμνημονιακή Ελλάδα, είναι ένα πρόγραμμα δράσεων και μέτρων, που θα θεμελιώσουν μια διαφορετική λειτουργία της Οικονομίας και της Κοινωνίας. Ένα σύνολο πολιτικών, που θα περιθωριοποιεί και θα εξουδετερώνει, ό,τι οδήγησε στην παρακμή και τη χρεοκοπία την οικονομία, αλλά και τη χώρα και θα βάζει τη νέα πορεία τους σε άλλες βάσεις κι άλλους κανόνες.

Το πρώτιστο, είναι να γίνει η επεξεργασία ενός τέτοιου προγράμματος Ανάπτυξης, το οποίο, αφού συζητηθεί ευρύτατα κι αφού διαμορφωθεί με συναίνεση, ν΄ αποτελέσει και τον συνδετικό παράγοντα, το βασικό σημείο αναφοράς και ενότητας, όλων ή, τουλάχιστον, της συντριπτικής πλειοψηφίας των κομμάτων, σχηματισμών, ομάδων, ακόμα και προσώπων, που κινούνται στο χώρο της Κεντροαριστεράς, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία και αριστερότερα, μέχρι και το μέσον, μπορεί και παραπάνω, του ΣΥΡΙΖΑ !

Κι αυτή τη μεγάλη αλήθεια τη λέει και την υποστηρίζει κάποιος σοφός πολιτικός, ο οποίος, όμως, όπως απέδειξε και εμπράκτως, βάζει στην άκρη την προσωπική του ανέλιξη, τις καρέκλες και τα οφίτσια, μπροστά στη διεκδίκηση του καλού και της προκοπής, της, ευρύτερης, παράταξης, αλλά και, κυρίως, της χώρας !

Όποιος θεωρεί, πως βασική προϋπόθεση, για τη δημιουργία της νέας ισχυρής και δυνατής Κεντροαριστεράς, είναι η απόλυτη δικαίωση των δικών του «πιστεύω» και η πλήρης αναγνώριση των δικών του θέσεων και απόψεων ας μείνει στην άκρη, είτε σαν άτομο, είτε σαν μέλος μιας, πολιτικής, πλην γραφικής παρέας, αυτοθαυμαζόμενων και αυτολιβανιζόμενων «κεντροαριστερών».

Τόσες και τόσες γραφικές παρουσίες υπάρχουν, με τη μορφή ομάδων με βαρύγδουπες ονομασίες, αλλά και με μηδαμινή απήχηση στο λαό. Το να δημιουργηθούν και κάποιες ακόμα, στεγάζοντας και κάποιους, ακόμα, απόγονους του Δελαπατρίδη, δεν θάναι, δα, και το καταστροφικότερο της όλης υπόθεσης !...

ΠΗΓΗ:logoplokies.blogspot.gr

Καρχιμάκης σε Βενιζέλο: εσύ είσαι 5η φάλαγγα

image
Την ανάγκη «αλλαγής πολιτικής με προοδευτικό πρόσημο χωρίς να μας ενδιαφέρει αν η Δεξιά διαφωνήσει» τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μιχάλης Καρχιμάκης, πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της κίνησης των «75» του κόμματος.

«Να συγκρουστούμε με τη Δεξιά και ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταθέσει προτάσεις που υπηρετούν τους ανθρώπους, αυτούς που εθίγησαν πρωτίστως από την κρίση» σημειώνει.

Ερωτηθείς για την άποψη που διατύπωσε ο κ. Βενιζέλος ότι «μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπήρχε μία πέμπτη φάλαγγα, που περίμενε την καταστροφή και την αποτυχία», ο κ. Καρχιμάκης τονίζει:

«Πέμπτη φάλαγγα ας αναζητηθεί στη συμπόρευση με τη Δεξιά και στις πιο ακραίες επιλογές σε βάρος του κόσμου και των μονίμων θυμάτων της κρίσης. Είναι εύκολο και μπορεί ο καθένας μας να υποστηρίζει ό,τι θέλει όταν η αλήθεια τον ξεπερνά».

Ως προς το θέμα των συνεργασιών, ο κ. Καρχιμάκης σημειώνει: «Είναι μια υπόθεση που είμαστε ανοικτοί να την κουβεντιάσουμε, αλλά οι πολιτικές είναι αυτές που κάνουν τον κόσμο να επανακάμψει και σου δημιουργούν την πολιτική ισχύ και την πολιτική ηγεμονία. Μπορεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να τα κάνει αυτά; Αν δεν μπορεί, να μας το πει να το ξέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιβάλει επί της ουσίας αλλαγή πολιτικής. Πρέπει να έχει πολιτική με προοδευτικό πρόσημο που να υπηρετεί τους ανθρώπους. Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι σήμερα είναι να αποδειχθεί στην πράξη ότι οι πολιτικές που ασκούνται ή θα ασκηθούν παράγουν οφέλη για τον κόσμο, και δημιουργούν μια νέα ελπίδα και μια νέα αξιοπρέπεια σε ένα κράτος που λειτουργεί με κανόνες».

«Θέλει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να αλλάξει γραμμή πλεύσης; Να μετακινήσει τον άξονα προς τα αριστερά και να διαφοροποιηθεί από τις δεξιές συμπεριφορές και πολιτικές ενσωμάτωσης σε αυτή την κυβέρνηση Σαμαρά; Ας το κάνει, να μας το πει να το γνωρίζουμε» προσθέτει, σημειώνοντας:

«Ο κ. Βενιζέλος πρέπει να ηγηθεί μιας προσπάθειας να αλλάξει πολιτική προς όφελος των πολλών, των ανθρώπων της ανάγκης, των διαχρονικών μας πολιτικών και κοινωνικών μας συμμάχων. Αν δεν το κάνει υπάρχει και το συνέδριο. Αλλά να μας το πει ότι δεν μπορεί να το κάνει και να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του».

ΠΗΓΗ:olympia.gr

Έρχεται προκαταβολική είσπραξη φόρου: Φόρος με τον μήνα μέσω παρακρατήσεων σε μισθούς- συντάξεις


Φόρο με τον μήνα για το σύνολο των εισοδημάτων τους θα αρχίσουν να αποδίδουν από το 2015 μισθωτοί και συνταξιούχοι! Οι νέες αλλαγές, ουσιαστικά ενεργοποιούν την προκαταβολική είσπραξη φόρου.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να περιορίσει αρχικώς και στη συνέχεια να εξαφανίσει το φαινόμενο των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ο φόρος που θα αναλογεί στον καθένα θα υπολογίζεται με βάση τη δήλωση της περασμένης χρόνιας και την ευθύνη για την αφαίρεση του φόρου θα έχει αποκλειστικά ο εργοδότης ή ο φορέας που πληρώνει τον μισθό ή τη σύνταξη.

Στο φόρο δεν θα υπολογίζεται μόνο το εισόδημα από τον μισθό ή τη σύνταξη αλλά κάθε εισόδημα του φορολογούμενου (ενοίκια κλπ). Ο φόρος αυτός θα επιμερίζεται σε 12 δόσεις ή 14 για όσους παίρνουν δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επίδομα άδειας, οι οποίες θα αφαιρούνται απευθείας, με τον τρόπο που ήδη γίνεται η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης τα τελευταία χρόνια.

Για παράδειγμα ένας μισθωτός που πληρώνεται με 1.000 ευρώ το μήνα και επιπλέον εισόδημα 400 ευρώ τον μήνα από κάποιο ενοίκιο θα παίρνει μισθό 915 ευρώ. Θα γίνεται δηλαδή παρακράτηση 44 ευρώ για τα έσοδα από τον μισθό του και 50 ευρώ για τα έσοδα από το ενοίκιο.

Αντίστοιχα ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.333 ευρώ το μήνα και εισοδήματα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις 4.000 ευρώ το χρόνο θα παίρνει σύνταξη αντί 1.333 ευρώ μόλις 1.173 ευρώ καθώς θα παρακρατείται φόρος 116 για τη σύνταξη και 43 ευρώ για τα άλλα εισοδήματα.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Η Vodafone παραδέχεται ότι οι συνδρομητές της... παρακολουθούνται

Η Vodafone παραδέχεται ότι οι συνδρομητές της... παρακολουθούνται
Eίναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο, η οποία παραδέχεται ανοικτά ότι οι συνομιλίες των συνδρομητών της παρακολουθούνται.

Η Vodafone παραδέχτηκε την  ύπαρξη κρυφών καλωδιώσεων που επιτρέπουν σε κρατικές υπηρεσίες να παρακολουθούν όλες τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις στα δίκτυα της.
Μάλιστα, όπως ομολόγησε, αυτό συμβαίνει ήδη σε μερικές από τις 29 χώρες που δραστηριοποείται (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) .
Η εταιρεία έσπασε την σιωπή της στο θέμα των κυβερνητικών παρακολουθήσεων προκειμένου να εμποδίσει την όλο και πιο διαδεδομένη χρήση του κινητού τηλεφώνου και των ευρυζωνικών δικτύων από το κράτος.... με στόχο την κατασκοπεία των πολιτών του.
Οπως ανέφερε η εταιρία τα καλώδια είχαν συνδεθεί άμεσα με το δίκτυο της αλλά και με τα καλώδια άλλων τηλεπικοινωνιακών Ομίλων, γεγονός που επιτρέπει στους κρατικούς οργανισμούς να ακούσουν ή να καταγράψουν συνομιλίες των πελατών τους.
Υπέρμαχοι της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανέφεραν στην βρετανική εφημερίδα Guardian -η οποία και έκανε τις αποκαλύψεις στο σημερινό της φύλλο- ότι οι αποκαλύψεις είναι ένα «εφιαλτικό σενάριο» που επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους τους σχετικά με την έκταση της κατασκοπείας.
Η εταιρεία μάλιστα θα δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση Law Enforcement Disclosure Report, σήμερα, Παρασκευή.
Η έκθεση, 40 χιλιάδων λέξεων, σύμφωνα με τον Guardian, είναι η πιο πλήρης και εμπεριστατωμένη έρευνα για το πως οι κυβερνήσεις παρακολουθούν τις συνομιλίες των πολιτών. 
Στην Αλβανία, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ινδία, τη Μάλτα, του Κατάρ, τη Ρουμανία, τη Νότια Αφρική και την Τουρκία είναι παράνομη η αποκάλυψη πληροφοριών που συνδέονται με τις υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
Σε έξι  από τις 29 χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Vodafone, ο νόμος υποχρεώνει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να εγκαταστήσουν καλωδιώσεις άμεσης πρόσβασης ή να επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να έχουν πρόσβαση.
Η εταιρεία δεν κατονομάζει τις κυβερνήσεις καθώς ενδεχομένως αυτό θα οδηγήσει το προσωπικό της στην φυλακή. O Guardian αποκαλύπτει και τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από κρατικές υπηρεσίες προς την Vodafone για την αποκάλυψη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτών το 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Μάλτα είναι η πλέον παρακολουθούμενη χώρα στην Ευρώπη. Με 420 χιλιάδες κατοίκους, τα εντάλματα ξεπέρασαν τις 3.770. Στην Ιταλία η Vodafone δέχτηκε 600.000 έγραφες αιτήσεις για την αποκάλυψη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
"Αυτά είναι τα εφιαλτικά σενάρια που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, δήλωσε ο Gus Hosein, εκτελεστικός διευθυντής της Privacy International, η οποία έχει ασκήσει αγωγή εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών.

ΠΗΓΗ:fpress.gr

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας στηρίζει την προσπάθεια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και ευπαθείς οικογένειες.


Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας στηρίζει την προσπάθεια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και ευπαθείς οικογένειες.

Προσφέρουμε και εμείς με τις λιγοστές οικονομικές δυνάμεις μας, για να γίνει πράξη το σύνθημα  ΜΙΑ ΧΩΡΑΜΙΑ ΦΩΝΗ.

Αγοράζουμε εισιτήρια για την μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου στις 21:30 στο ΟΑΚΑ.

Τα εισιτήρια αυτά θα δοθούν από το Εργατικό Κέντρο δωρεάν στους μικρούς μας φίλους και τις οικογένειές τους, του Κέντρου Αγάπης ΦΩΛΙΑ.-

ΠΗΓΗ:ekeda.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ε.Υ.Α.Ε ΒΕΕ

Στις 04/06/2014 συγκροτήθηκε η επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας των ΒΕΕ
Με σκοπό την ανάδειξη νέου συντονιστή .
Η νέα σύνθεση της επιτροπής αποφασίστηκε  ομόφωνα και είναι η έξης

1)      ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ( Συντονιστής ) 
2)      ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         (Αναπληρωτής Συντονιστής)
3)      ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                   ( Γραμματέας ) 
4)      ΖΟΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ              (Μέλος )

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους/σες  για την συμμετοχή στις εκλογές της Ε.Υ.Α.Ε.
Επίσης να αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους της απερχόμενης επιτροπής για το  έργο που επιτέλεσαν και την συνεισφορά τους .
Είμαστε σίγουροι για την ευαισθητοποίηση όλων των συναδέλφων για τα θέματα της Ε.Υ.Α.Ε και ευελπιστούμε στη διαρκή επαγρύπνηση όλων και ζητάμε τη βοήθεια τους στη δύσκολη προσπάθεια που μόλις ξεκινάμε .
Τις προσεχείς ημέρες θα οριστεί η πρώτη τριμηνιαία συνάντηση για το 2014  Ε.Υ.Α.Ε –ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατόπιν θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση για όλα τα τρέχων θέματα που είναι σε
εξέλιξη για αυτά που θα προγραμματιστούν και για όποια υπάρχουν εκκρεμότητες.Παρέμβαση της ΓΣΕΕ στον Άρειο Πάγο για τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών


Πρόσθετη παρέμβαση στον Αρειο Πάγο υπέρ των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών θα ασκήσει η ΓΣΕΕ. 
Η Συνομοσπονδία θα παρέμβει με τους νομικούς της εκπροσώπους με στόχο να μη γίνει αποδεκτή η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συζητείται την Τρίτη 10 Ιουνίου και με την οποία διεκδικεί το Ελληνικό Δημόσιο την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο τάχθηκε υπέρ της επαναπρόσληψής τους. 
Για τη Συνομοσπονδία η καταγγελία των συμβάσεων των καθαριστριών είναι άκυρη, καθώς με βάση και το σκεπτικό της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η διαθεσιμότητα μετά την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον και δεν εξυπηρετεί τον εξορθολογισμό της δομής των υπηρεσιών. 
Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ταμειακό και δημοσιονομικό όφελος όταν οι προϊστάμενοι των κατά τόπους οικονομικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας αναθέτουν τις εργασίες σε ιδιωτικά συνεργεία. 
Για τη ΓΣΕΕ είναι αδιαπραγμάτευτο το γεγονός ότι η καταγγελία των συμβάσεων των καθαριστριών παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και πάνω απ΄όλα το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εργασία. 


ΠΗΓΗ:gsee.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας ΒΕΘ


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Στις 04.06.2014  συγκροτήθηκε η νέα Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας ΒΕΘ που αναδείχθηκε από τις πρόσφατες εκλογές. Η σύνθεση της επιτροπής αποφασίστηκε ομόφωνα και έχει ως εξής:

Γιαζκουλίδης Κων/νος (Συντονιστής)
Ρίζος Παναγιώτης (Γραμματέας)
Βαρύτης Απόστολος (Μέλος)
Μαλαματάς Αλέξανδρος (Μέλος)

Η επιτροπή ευχαριστεί όλες και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.
Σύντομα η επιτροπή θα επισκεφθεί όλους τους χώρους εργασίας του βιομηχανικού συγκροτήματος για να ενημερωθεί, και να αναδειχθούν τυχόν προβλήματα ή προτάσεις που σχετίζονται με θέματα υγιεινής και ασφάλειας . Η συμμετοχή λοιπόν όλων των συναδέλφων μας είναι σημαντική και απαραίτητη.


ΕΠΙΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β.Ε.Θ.