Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στα Βαρέα


Picture 0 for Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στα Βαρέα


Με το άρθρο 31 του ν.4075/2012 καθορίζεται ο τρόπος της αναγνώρισης χρόνου πραγματικής απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων των εργαζομένων σε χώρους, ειδικότητες και εργασίες που εξαιρέθηκαν από 1-1-2012 από το νέο Πίνακα Βαρέων, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:


Α. Όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 και έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2011, 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ και όσοι ασφαλίστηκαν σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης από 1-1-1993, και έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2011 3.375 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ, συνεχίζουν να απασχολούνται σε χώρο, ειδικότητα ή εργασία που έχει εξαιρεθεί από τον νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, εξακολουθούν να ασφαλίζονται στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για όσο γρόνο παρέχουν εργασία στις ως άνω ειδικότητες. 
Β. Στους ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι 31-12-2011 δεν έχουν συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (νέοι ασφαλισμένοι) παύει μεν η ασφάλιση τους σύμφωνα με τον ΚΒΑΕ (επομένως και η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών βαρέων επαγγελμάτων για κύρια και επικουρική σύνταξη), δίνεται όμως η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά του χρόνου πραγματικής τους απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα, τα οποία εξαιρέθηκαν με τις διατάξεις του νέου Πίνακα. Η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς των εν λόγω χρόνων πραγματικής απασχόλησης παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους που θα απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2012 έως 31-12-2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρέθηκαν με τις διατάξεις του νέου Πίνακα και οι οποίοι χρειάζονται έως και 1.200 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31-12-2015 για την συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων στα ΒΑΕ, δηλαδή για τη συμπλήρωση 3.600 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ εκ των οποίων 1000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (προκειμένου για υπαχθέντες στην ασφάλιση έως 31-12-92) ή για τη συμπλήρωση 3.375 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ για ασφαλισμένους από 1-1-93 και εφεξής.
Η εξαγορά του χρόνου αυτού, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ημέρες ασφάλισης, γίνεται στο μεν ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για κάθε μήνα αναγνώρισης με ποσοστό εισφοράς 3,60%, στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης με ποσοστό εισφοράς 2%, υπολογιζόμενων επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ίσχυε την 31.12.2011. (25 Χ 33,57 Χ 3.60% =30,2 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και 25 Χ 33,57 Χ 2% = 16,87 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης στους φορείς επικουρικής ασφάλισης).
Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από τη σύνταξη. 
ΠΗΓΗ:http://www.forologikanea.gr

Μεταβολές στη συνταξιοδότηση των διαζευγμένων


Picture 0 for Μεταβολές στη συνταξιοδότηση των διαζευγμένων
α. Στη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου και από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
β. στη διάρκεια του εγγάμου βίου, όπου πλέον απαιτείται δεκαετής έγγαμος βίος, και όχι δεκαπενταετής, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
γ. Στο τιθέμενο εισοδηματικό κριτήριο, όπου πλέον το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες,
δ. Στο ποσό της σύνταξης θανάτου, κύριας και επικουρικής, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τη διάρκεια του εγγάμου βίου. Σε περίπτωση που ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει δέκα έτη, ο/η χήρος/α λαμβάνει το 75% της σύνταξης θανάτου και το υπόλοιπο 25% χορηγείται στον/στην διαζευγμένο/η.
Σε περίπτωση που η διάρκεια του έγγαμου βίου υπερβαίνει τη δεκαετία, τα ανωτέρω ποσοστά μεταβάλλονται, μειούμενα κατά 1% για τον/την χήρο/α και αυξανόμενα κατά 1% για τον/την διαζευγμένο/η, για κάθε έτος εγγάμου βίου.
Εάν η διάρκεια του εγγάμου βίου υπερβαίνει τα τριανταπέντε έτη, το ποσό της σύνταξης θανάτου επιμερίζεται κατά 50% στον/στην χήρο/α και κατά 50% στον/στην διαζευγμένο/η. Για παράδειγμα εάν ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει 28 έτη, ο/η χήρος/α λαμβάνει το 57% της σύνταξης θανάτου και ο/η διαζευγμένος/η το 43% της σύνταξης θανάτου.
Επίσης τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει χήρος/α, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαζευγμένοι/ες, το ποσοστό της σύνταξης θανάτου του/της διαζευγμένης υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ των διαζευγμένων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω μεταβολές αφορούν σε περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την ισχύ του ν.3996/2011, δηλαδή μετά την 5/8/2011. 
ΠΗΓΗ:http://www.forologikanea.gr

Στροφή σε Πράσινες Συσκευές
Στροφή των καταναλωτών προς τις ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές λευκές συσκευές παρατηρείται, το τελευταίο διάστημα, σε μία εποχή όπου η εξοικονόμηση ενέργειας οφείλει να γίνει τρόπος ζωής για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνονται καθημερινά οι οικολογικά ενεργοί καταναλωτές, οι οποίοι αντικαθιστούν τις συμβατικές συσκευές τους με οικολογικές, σε μία προσπάθεια εξοικονόμησης κόστους, αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους.
Πρόκειται για μία νέα τάση, που αρχίζει να εδραιώνεται και στην Ελλάδα, εκτοπίζοντας σταδιακά τις παραδοσιακές και ενεργοβόρες λύσεις.
Όπως επισημαίνουν φορείς της αγοράς, εκτός από τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από τα οποία κατασκευάζονται, οι εν λόγω συσκευές διαφοροποιούνται, χάρη στη δυνατότητα, που προσφέρουν στους καταναλωτές, να εξοικονομήσουν χρήματα, μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας.
Πλεονέκτημα, που, όπως αναφέρουν, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κυρίως στην παρούσα οικονομική συγκυρία, όπου ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων, και από τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.  
ΠΗΓΗ:http://www.energia.gr

Πάγωμα του Διαγωνισμού για την ΔΕΠΑ Ζητά η Fund Energy με Σημερινή Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων

Ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσε σήμερα το Fund Energy κατά της Διαδικασίας του Διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ εξ αιτίας του αδικαιολόγητου, όπως τον χαρακτηρίζει, αποκλεισμού του κατά τη φάση της προεπιλογής από την υπό τον κ. Μητρόπουλο διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ. Η αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων θα συζητηθεί την Τετάρτη 9 Μαϊου, ενώ τακτική δικάσιμος έχει οριστεί για την 25η Ιουνίου, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.
Η ρωσικών συμφερόντων εταιρεία σημειώνει ότι «η εμπλοκή στο Διαγωνισμό, περιπλέκεται κι απ΄ το γεγονός των πολιτικών εξελίξεων μετά τις εκλογές της Κυριακής, δεδομένου οτι το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποτελείται από εκπροσώπους κομμάτων από τα οποία το μεν ένα βρίσκεται εκτός Βουλής (ΛΑΟΣ) τα δε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι «νομιμοποιούνται» πριν τη συγκρότηση της όποιας νέας Κυβέρνησης να δεσμεύουν το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων για τέτοιες αποφάσεις και πριν μάλιστα την ψήφιση των όποιων προγραμματικών δηλώσεων από την πλειοψηφία της νέας Βουλής. Επίσης εκτός Κυβέρνησης βρίσκονται πλέον –αλλά και εκτός Βουλής ορισμένοι όπως ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου- και τα μέλη της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας που είχαν χειριστεί το θέμα».
Στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητείται να χορηγηθεί προσωρινή αναστολή συνέχισης του διαγωνισμού και να αξιολογηθεί εκ νέου η εκδήλωση ενδιαφέροντός, ή διαφορετικά να διενεργηθεί επανάληψη του συγκεκριμένου σταδίου του διαγωνισμού που αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
ΠΗΓΗ:http://www.energia.gr

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ Ψήφοι και ποσοστά της Χρυσής Αυγής στους τόπους θηριωδίας των ναζί
Ψήφοι και ποσοστά της Χρυσής Αυγής στους τόπους θηριωδίας των ναζί Ψήφοι και ποσοστά της Χρυσής Αυγής στους τόπους θηριωδίας των ναζί


Χιλιάδες «τίμησαν» με την ψήφο τους το Μπλόκο της Κοκκινιάς, τα Ολοκαυτώματα σε Καλάβρυτα, Χορτιάτη, Κομμένο, Λιγκιάδες και Δίστομο, αλλά και την ισοπέδωση της Καντάνου και της Βιάννου
Η ψήφος οργής προς την άκρα δεξιά δεν ήταν λιγότερο «τυφλή» σε τόπους που υπέφεραν τα πάνδεινα από τους ναζί στην Κατοχή και έχουν ακόμη κατοίκους με ζωντανές μνήμες από τις θηριωδίες τους.
Ενδεικτικά, ψήφοι και ποσοστά της Χρυσής Αυγής σε μερικά από τα γνωστότερα σημεία όπου Ελληνες εκτελέστηκαν από τους κατακτητές.
4.361 ψήφοι ή 8,68% στη Νίκαια και 2.702 ψήφοι ή 7,8% στον Κορυδαλλό, σε δύο από τις γειτονιές που έγινε το Μπλόκο της Κοκκινιάς, στις 17 Αυγούστου 1944. Οι αναφορές κάνουν λόγο για υποχρεωτική συγκέντρωση πληθυσμού 25.000 στην πλατεία της Οσίας Ξένης, ενώ εκτελέστηκαν όσοι έμειναν σπίτια τους. Στη συνέχεια δωσίλογοι υπέδειξαν αντιστασιακούς που εκτελούντο. Συνολικά, τουλάχιστον 315 άτομα εκτελέστηκαν.
635 ψήφοι ή 6,44% στα Καλάβρυτα της Αχαΐας, όπου στις 13 Δεκεμβρίου 1943 το Ολοκαύτωμα άφησε πίσω του τουλάχιστον 700 νεκρούς
602 ψήφοι ή 6,09% στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, όπου στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944, 949 παιδιά, γυναίκες και άντρες έχασαν τη ζωή τους από τους ναζί.
30 ψήφοι ή 5,73% στο Κομμένο της Αρτας, όπου στις 12 Αυγούστου 1943, τουλάχιστον 317 έπεσαν νεκροί από τις θηριωδίες των ναζί.
2.021 ψήφοι ή 4,12% στα Ιωάννινα, λίγα χιλιόμετρα από τους Λιγκιάδες, όπου στις 3 Οκτωβρίου 1943, εκτελέστηκαν 82 παιδιά, γυναίκες και άντρες και καταστράφηκε το χωριό.
79 ψήφοι ή 3,48% στο Δίστομο, στη Βοιωτία, όπου στις 10 Ιουνίου 1944, σφαγιάστηκαν 228 άτομα (117 γυναίκες, 111 άντρες, εκ των οποίων 53 παιδιά). Εκτιμήσεις για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή.
30 ψήφοι ή 2,95% στην Κάντανο, στα Χανιά, όπου τον Μάιο του 1941 μεγάλος αριθμός ανδρών και γυναικών σκοτώθηκε κατά την αντίσταση των κατοίκων στην γερμανική εισβολή και την ισοπέδωση του χωριού για αντίποινα.
49 ψήφοι ή 1,22% στην Βιάννο, στο Ηράκλειο, όπου το 1943 σε διάφορες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι έγιναν τουλάχιστον 400 εκτελέσεις στα χωριά της περιοχής.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΠΗΓΗ:http://www.ethnos.gr

Έλειπαν απο τις Δεξαμενές Δεξαμενόπλοιου 18,750 Τόνοι Καυσίμου
Λιγότερα καύσιμα απ΄όσα αναγράφονταν στα παραστατικά του, εντοπίστηκε να έχει στις δεξαμενές του, ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Πειραιά, μετά απο έκτακτο έλεγχο που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού, μετά από καταμέτρηση στις δεξαμενές του φορτίου, εντοπίστηκε έλλειμμα καυσίμου σε σχέση με τα παραστατικά του, το οποίο ανέρχεται στους 18,750 μετρικούς τόνους FUEL OIL Νο 3.
Για την υπόθεση συνελήφθη ο 53χρονος πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου, ο οποίος κρατείται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία της πόλη 
ΠΗΓΗ:http://www.energia.gr/

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με Θέμα: "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: από σήμερα για το μέλλον"


{ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με Θέμα:
"Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: από σήμερα για το μέλλον"
ΝΟΗΣΙΣ- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
(6ο χλμ Οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης, Θέρμη Θεσσαλονίκης)


Με χορηγό τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το ΝΟΗΣΙΣ σχεδίασε και υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: από σήμερα για το μέλλον", το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού και Α', Β' και Γ' Γυμνασίου, έχοντας στόχο οι μαθητές... }

Απόσπασμα από την ανακοίνωση "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. 


Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΝΟΗΣΙΣ για τα παιδιά των εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια διοργανώνεται την Κυριακή 13 Μαΐου 2012 και ώρα 11.00 πμ για τα παιδιά του γυμνασίου και την Κυριακή 20 Μαΐου 2012 στις 11.00 πμ για τα παιδιά των Ε' και ΣΤ΄ τάξεων του δημοτικού.Χόρευε Τσίπρα, χόρευε!!!
Το έξω απ' τον χορό τέλειωσε Αλέξη! Στον πραγματικό κόσμο το χρηματιστήριο καταρρέει με -11%, οι ηλικιωμένοι περιμένουν συντάξεις, οι νεότεροι μισθούς, η κοινωνία ανοιχτά σχολεία και νοσοκομεία.
Όλα αυτά θέλουν λεφτά για να λειτουργήσουν. Ο Άλεξ θα απελάσει την τρόικα και θα τα βρει απο αλλού. Μαζί του!! Περιμένουμε να δούμε απο που και πως θα δουλέψει ο πραγματικός ελληνικός κόσμος και όχι αυτός των ονείρων που υποσχέθηκε προεκλογικά.
Ο λαός έκανε το μεγαλύτερο δώρο στον δικομματισμό. Του έδωσε την εντολή να σκορπάει το κρατικό χρήμα 35 χρόνια και στους Τσιπρο-Καμμένους να πάρουν στα χέρια τους την ευθύνη της καταστροφής. Γιατί εχθρός του κακού είναι το χειρότερο....
Η Ευρώπη τέλειωσε παιδιά! Για όποιον δεν το κατάλαβε, κανείς δεν θα κάτσει να μιλήσει με τέτοια άτομα, όπως κανείς Έλληνας δεν θα μιλούσε με μια μουνζαχεντίν κυβέρνηση της Βουλγαρίας (π.χ) που θα εκβίαζε για λεφτά και αλληλεγγύη. Με τα μυαλά που κουβαλάμε θα πορευτούμε στη νέα Ελλάδα που χαράξαμε, όλοι μαζί....
Υ.Γ   Το κάψιμο της Αθήνας το 2008 ξεχάστηκε. Ο λαός με τη μνήμη χρυσόψαρου τώρα φοβάται. Καλά κάνει και φοβάται. Τα χειρότερα ήρθαν 
ΠΗΓΗ:http://himaira.blogspot.com

Φωτοβολταϊκά για κάθε τζάμι από την ελληνική Brite Solar

Αφήνουν το φως του ήλιου να περάσει από το παράθυρο και ταυτόχρονα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Τα διάφανα φωτοβολταϊκά πάνελ της εταιρίας Brite Solar, μίας από τις 21 φιναλίστ του πρώτου διαγωνισμού «η Ελλάδα Καινοτομεί!» που διοργάνωσαν η Eurobank και ο ΣΕΒ,  μπορούν να μπουν σε κάθε παράθυρο, επηρεάζοντας ελάχιστα την ορατότητα. Ακόμα, επειδή μετατρέπουν το φως σε ενέργεια με μια ηλεκτροχημική διαδικασία, αντί της κλασσικής με τους ημιαγωγούς, παράγουν ενέργεια και από το εσωτερικό, τεχνητό φως. Και το καλύτερο; Καθώς τα υλικά που συνθέτουν τις φωτοευαίσθητες κυψέλες εναποτίθενται στο γυαλί μέσω εκτυπωτών ψεκασμού, τίποτα δεν σας εμποδίζει να διακοσμήσετε τα τζάμια σας με την αγαπημένη σας εικόνα, η οποία θα ομορφαίνει το χώρο σας και θα γεμίζει τις μπαταρίες σας – κυριολεκτικά και μεταφορικά!
Η Brite Solar είναι μέχρι στιγμής η μόνη εταιρία που, ενσωματώνοντας μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες, μπορεί να παράγει διαφανείς ηλιακές κυψελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράθυρα, ενταγμένα στην αρχιτεκτονική των κτιρίων, διατηρώντας σταθερή απόδοση μεγάλης τάσης ή μεγάλου ρεύματος. Η τεχνολογία της εταιρίας, θα βοηθήσει στην κατασκευή κτιρίων, τα οποία θα παράγουν μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν, είτε αποδίδοντάς την στο εθνικό δίκτυο, είτε καταναλώνοντάς την άμεσα. Και οι εφαρμογές δεν σταματούν εδώ: σκεφτείτε τις ηλιοροφές των αυτοκινήτων, τα θερμοκήπια ή ακόμα και τα ηχοπετάσματα που τοποθετούνται στο πλάι πολύβουων δρόμων: καθώς το κόστος των πρωτοποριακών αυτών πάνελ είναι συγκρίσιμο με αυτό των κοινών υαλοπινάκων, οι εφαρμογές τους είναι άπειρες!
Όσον αφορά το πότε θα μπορεί ο καθένας να βάλει φωτοβολταϊκά παράθυρα στο σπίτι του, ήδη, η εταιρία από την Πάτρα έχει κατοχυρώσει μια σειρά από πατέντες για την τεχνολογία της αυτή σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ και μεγάλες εταιρίες παραγωγής γυαλιού έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να μπει η ιδέα σε μαζική παραγωγή. Σύμφωνα με τον Δρ. Π. Λιανό, επιστημονικό διευθυντή της Brite Solar, το προϊόν τους βρίσκεται ένα βήμα πριν τη διάθεσή του στο εμπόριο!
Ο Δρ. Ηλίας Σταθάτος, τεχνικός διευθυντής της εταιρίας, σημειώνει ότι «ο διαγωνισμός αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ καινοτόμου ιδέας και παραγωγής», συμπληρώνοντας ότι «η διαδικασία κρίσης και βράβευσης ήταν αξιοκρατική και διαυγής, καθώς προκρίθηκαν και βραβεύθηκαν ιδέες που είχαν σαν τελικό αποτέλεσμα ένα προϊόν» και προτείνοντας σε όσους «έχουν μια ενδιαφέρουσα επιστημονική ιδέα που τυγχάνει πρακτικής εφαρμογής, να συμμετέχουν» στο δεύτερο διαγωνισμό.
Φέτος, ΣΕΒ και Eurobank διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το διαγωνισμό «η Ελλάδα Καινοτομεί!» ενώ η προθεσμία υποβολής συμμετοχής λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 17:00. Περισσότερες Πληροφορίες: http://kainotomeis.gr/ 
ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr

Η Αλβανία Προσφέρει Δημόσια Γη Έναντι Συμβολικού Ποσού για Ενεργειακές Επενδύσεις


Οι επενδυτές, που επενδύουν τα κεφάλαιά τους στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στην Αλβανία, μπορούν να λάβουν κρατική γη έναντι της συμβολικής τιμής του 1 ευρώ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε την απόφαση αυτή την εβδομάδα, μετά από πρόταση του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας, αποσκοπώντας στην τόνωση της κατασκευής νέων πηγών ενέργειας στην Αλβανία. 
ΠΗΓΗ:http://www.energia.gr

Η Έντονη, Σύντομη Αναλαμπή του Πετρελαίου
Το 1965, μετά από περίπου 150 χρόνια, το πετρέλαιο κατέλαβε την πρώτη θέση από τον άνθρακα ως η βασική πρωτογενής ενεργειακή πηγή παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, μόλις οκτώ χρόνια αργότερα, το 1973, το πετρέλαιο έφτασε στην κορύφωσή του ως ποσοστό της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, με ποσοστό 48,5%. Σήμερα πλέον, 40 χρόνια μετά, το πετρέλαιο μετά βίας διατηρεί την πρώτη θέση, με ποσοστό 33,5% στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας.
Επειδή η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου έχει παγιδευτεί κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο από το 2005 και μετά, κοντά στα 74 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα, σχεδόν όλη η ανάπτυξη της ενεργειακής ζήτησης που σημειώθηκε στο μεταξύ έχει καλυφθεί κυρίως μέσω του ηλεκτρισμού. Αυτό σημαίνει παραπάνω ζήτηση για υδροηλεκτρικά, αιολικά, ηλιακά, φυσικό αέριο και άνθρακα. Πράγματι, ο άνθρακας που προηγήθηκε του πετρελαίου, έχει κάνει την αντεπίθεσή του την τελευταία δεκαετία. Στην πολιτική αρένα, το πετρέλαιο ήταν ο πρωταγωνιστής τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά ο βασιλιάς των ορυκτών καυσίμων ήταν, είναι και θα είναι ο άνθρακας.
Και τι γίνεται με το πετρέλαιο; Ο ρόλος του πετρελαίου στην ανθρώπινη ιστορία θα αποδειχτεί πάρα πολύ σύντομος. Σε έναν πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, το πετρέλαιο δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια έντονη, σύντομη αναλαμπή 
ΠΗΓΗ:http://www.energia.gr

Τέλος η πυρηνική ενέργεια για την Ιαπωνία
Από το Σάββατο ξεκίνησε η διαδικασία διακοπής λειτουργίας του τελευταίου πυρηνικού αντιδραστήρα στην Ιαπωνία, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης που θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες, ενώ παραμένει ασαφές το εάν και πότε θα ξαναλειτουργήσει.
Η χώρα μένει, πλέον, χωρίς πυρηνική ενέργεια.
Συγκεκριμένα, η εταιρία Hokkaido Electric Power (Hepco) ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διακοπή του αντιδραστήρα Tomari 3, του τελευταίου που λειτουργούσε από τους 50 συνολικά της χώρας.
Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας του αντιδραστήρα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των φορέων εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, οι οποίοι ζητούν την επανεκκίνηση των αντιδραστήρων για να αποφευχθεί η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Για πρώτη φορά από το 1966, η Ιαπωνία θα ζει χωρίς πυρηνική ενέργεια. Η κυβέρνηση επιθυμεί να θέσει ξανά σε λειτουργία κάποιους από αυτούς στο μέλλον, συναντά όμως σφοδρές αντιδράσεις από τους τοπικούς πληθυσμούς και την αντιπολίτευση.
Καθώς η χώρα στρέφεται στα ορυκτά καύσιμα για την κάλυψη των αναγκών της, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στις οποίες οφείλεται η κλιματική αλλαγή, ξαναπαίρνουν την ανιούσα. 
ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr

«Οι φασίστες μπαίνουν στην ελληνική Βουλή»Έκπληξη και απογοήτευση στα διεθνή ΜΜΕ από την είσοδο της Χρυσής Αυγής
«Ως το κόμμα των νεοναζί που για πρώτη φορά θα μπει στην ελληνική Βουλή με 6%-8%», αναφέρεται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, Ansa, αναφορικά με την είσοδο της Χρυσής Αυγής στην ελληνική Βουλή.
Στο ίδιο μήκος κύματος, η επίσης ιταλική La Repubblica, τονίζει ότι «Η Αριστερά ξεπερνά τους σοσιαλιστές. Οι νεοναζιστές μπαίνουν στη Βουλή», μιλά για μεγάλη ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό, ενώ αποδίδει την επιτυχία του κόμματος Μιχαλολιάκου στο θυμό των Ελλήνων για τα μέτρα λιτότητας.
Στην ιστοσελίδα της Washington Post μάλιστα φιλοξενείται δημοσίευμα που αφορά σχεδόν αποκλειστικά στην εκλογή της Χρυσής Αυγής, ενώ η εβραϊκή Jerusalem Post κάνει λόγο για έντονους φόβους της εβραϊκής κοινότητας από την εκλογή της.
Η ισπανική El Mundo αναφέρεται στους προπηλακισμούς μελών της Χρυσής Αυγής σε εκπροσώπους της Αριστεράς, ενώ η γαλλική Le Monde κάνει επίσης αναφορά στην εκλογή ακραίου κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι μετατράπηκε «από μια ημιπαράνομη οργάνωση του περιθωρίου σε κόμμα με κοινοβουλευτικά ποσοστά».
Η επίσης γαλλική, Le Figaro, συγκρίνει το 0,29% στις εκλογές του 2009 με το 6% έως 8% στις εκλογές 2012.
«Οι φασίστες μπαίνουν στη Βουλή», είναι ο τίτλος της γερμανικής Süddeutsche Zeitung, η οποία αναφέρεται στα υψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής, σημειώνοντας ότι ο ύμνος του κόμματος θυμίζει τον ύμνο της χιτλερικής νεολαίας, με θέμα «αίμα και τιμή».
Για μια εντυπωσιακή ανατροπή κάνει λόγο το CNN που τονίζει ότι «προβλέπεται εκρηκτική άνοδος των εξτρεμιστών».          
ΠΗΓΗ:http://www.newsbeast.gr