Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!


ΙΚΑ: Πώς συνταξιοδοτούνται όσοι χρωστούν στα Ταμεία (Ολόκληρη η εγκύκλιος)

ΙΚΑ: Πώς συνταξιοδοτούνται όσοι χρωστούν στα Ταμεία (Ολόκληρη η εγκύκλιος)
«Φρένο» στην συνταξιοδότηση ή ακόμη και στη λήψη προσωρινής σύνταξης για όσους χρωστούν πάνω από 15.000 ευρώ στο ΙΚΑ και πάνω από 20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ βάζει εγκύκλιος του ΙΚΑ που εκδόθηκε σε εφαρμογή των νόμων που έχουν ψηφιστεί.
Ειδικότερα, με βάση την συγκεκριμένη εγκύκλιο, τα παραπάνω όρια οφειλών (από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ή μη καταβολής εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες) ισχύουν ακόμη και για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση. Η σύνταξη θα καταβάλλεται εφόσον η οφειλή δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ή τα 20.000 ευρώ για τον ΟΑΕΕ (σε αυτή την περίπτωση η αποπληρωμή θα γίνεται με παρακράτηση από τις συντάξεις των οφειλομένων σε έως 40 δόσεις) και όσοι οφείλουν μεγαλύτερα ποσά θα πρέπει, προηγουμένως, να τα αποπληρώσουν.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:
1. Όταν, κατά την απονομή της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, υπάρχει οφειλή προς τον συμμετέχοντα φορέα από τον υποψήφιο συνταξιούχο από οποιαδήποτε αιτία, και έχει ρυθμιστεί η καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και των πρόσθετων τελών σε δόσεις όπως ορίζεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις του συμμετέχοντα φορέα, θα παρακρατείται κάθε μήνα τμήμα αυτής, ίσο με το ποσό κάθε δόσης και το συνολικό ποσό της οφειλής θα εκπίπτει από το ποσό της συμμετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3232/2004.
2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι διατάξεις της νομοθεσίας μας, αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ εάν συμμετέχων φορέας είναι ο ΟΑΕΕ.
3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα.
4. Στις περιπτώσεις αυτές στην Βεβαίωση Χρόνου ασφάλισης του συμμετέχοντα φορέα (απόφαση συμμετοχής), θα αναγράφονται εκτός των ασφαλιστικών στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3232/04, (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, Κ.Ο., τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.), το ποσό της οφειλής που θα πρέπει να παρακρατείται από την σύνταξη, και ο τρόπος παρακράτησης.
5. Όταν, οι συμμετέχοντες φορείς είναι περισσότεροι του ενός και υπάρχει οφειλή, καθώς και στις περιπτώσεις που στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάρχει τυχόν οφειλή από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων, τότε θα γίνεται έλεγχος εάν το συνολικό ποσό οφειλής υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσά που μπορούν να παρακρατηθούν.
6. Εάν το συνολικό ποσό οφειλής υπερβαίνει το ανώτατο ποσό παρακράτησης (15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ εάν συμμετέχων φορέας είναι ο ΟΑΕΕ), τότε, το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ θα ζητά από τον συμμετέχοντα φορέα στον οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη οφειλή από εισφορές, να γνωρίσει στον υποψήφιο συνταξιούχο, το ποσό οφειλής το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί, δηλ. το ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της παρακράτησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 43 του Ν.3996/2011, και του αρ. 32 του Ν.4075/2012.
Στην περίπτωση αυτή, θα εκδίδεται, νεώτερη απόφαση συμμετοχής, μετά την εξόφληση του επί πλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη ή μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής εάν αυτή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Παράδειγμα:
Άνδρας την 1/3/2013 υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, με αναγνώριση πλασματικών χρόνων και συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
Η οφειλή του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ανέρχεται σε 5.100 ευρώ.
Ο ΟΑΕΕ μας γνωστοποιεί τα ασφαλιστικά του στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004, (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, Κ.Ο., τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.) και οφειλή που ανέρχεται σε 17.000 ευρώ.
Επειδή το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ (17.000+5.100=22.100ευρώ) με έγγραφό μας, θα ζητήσουμε από τον ΟΑΕΕ (οργανισμό με την μεγαλύτερη οφειλή), να προβεί στις ενέργειες, ούτως ώστε να καταβληθεί εκ μέρους του ασφαλισμένου, το υπερβαίνον τα 20.000 ευρώ ποσόν, δηλαδή τα 2.100 ευρώ και μάλιστα εφ άπαξ.
Εφ όσον συμβεί αυτό, ο ΟΑΕΕ με νεώτερη απόφασή του, θα μας γνωστοποιήσει εκ νέου τα ασφαλιστικά του στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004, (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, Κ.Ο., τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.) και την οφειλή που θα ανέρχεται σε 14.900 ευρώ.
Η συνολική οφειλή 20.000 ευρώ (14.900 ΟΑΕΕ +5.100 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) θα κατανεμηθεί σε 40 δόσεις με παρακράτηση της σύνταξης από το Ίδρυμα μας, δηλαδή 20.000:40=500 ευρώ.
Εάν η σύνταξη είναι ύψους 950 ευρώ, με παρακράτηση 500 ευρώ μηνιαίως για 40 μήνες, θα χορηγείται το υπόλοιπο εκ 450 ευρώ για το διάστημα αυτό.
Το ποσό της οφειλής, για τον συμμετέχοντα φορέα ΟΑΕΕ, θα συμψηφιστεί με το ποσό της συμμετοχής του στην δαπάνη της συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3232/2004.

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
Όταν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι συμμετέχων φορέας, στην Βεβαίωση Χρόνου ασφάλισης (απόφαση συμμετοχής) θα αναγράφονται εκτός των ασφαλιστικών στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004, (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, Κ.Ο., τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.) το ποσό της οφειλής από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων που έχει ρυθμιστεί να παρακρατείται από την σύνταξη, καθώς και ο τρόπος παρακράτησης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Κατά την εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα χορηγούμε προσωρινή σύνταξη, εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση του άλλου φορέα. Αντίθετα, εάν δεν προσκομίζεται βεβαίωση του άλλου φορέα δεν θα χορηγείται, προσωρινή σύνταξη.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ως προς τον τρόπο, την διαδικασία κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3232/2004 (απαιτήσεις - υποχρεώσεις, των οργανισμών που απονέμουν την σύνταξη με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης) δηλαδή ο απονέμων φορέας θα παρακρατεί από το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης το ποσό της οφειλής και θα το αποδίδει στον συμμετέχοντα φορέα, στα πλαίσια του αλληλόχρεου λογαριασμού.

ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η Υπουργική Απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της δηλ. από 15/9/2014 και για αιτήματα που δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
Συνεπώς καταλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβάλλονται από 15/9/2014 και μετά, καθώς και τα συνταξιοδοτικά αιτήματα, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι ίδια ημερομηνία (15/9/2014) οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
Επομένως εάν κατά την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, προκύπτει από αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες φορείς "πληρωμένος-απλήρωτος" χρόνος ασφάλισης τότε θα γίνεται εκ νέου αλληλογραφία, προκειμένου να μας γνωστοποιηθεί ολόκληρος ο χρόνος ασφάλισης, αφού προηγουμένως προβούν σε ρύθμιση της οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 4 του Ν. 4075/2012”.


ΠΗΓΗ:fpress.gr

Οι χρυσαετοί του Γουαϊόμινγκ τσακίζονται από ανεμογεννήτριες του Γουόρεν Μπάφετ και τα θαλασσοπούλια της Σκωτίας απ' τα υπεράκτια αιολικά.


Ο γνωστός μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ έχει στρέψει την προσοχή του και στις ανεμογεννήτριες, επειδή προσφέρουν σημαντικές φοροαπαλλαγές. Ωστόσο, όπως διαπίστωσε πρόσφατα στο Γουαϊόμινγκ, εκτός από φοροαπαλλαγές ενίοτε φέρνουν όχι μόνο  ...
πρόστιμα εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και κακή φήμη στον ίδιο. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, από το 2009 μέχρι πρόσφατα 38 χρυσαετοί και 336 άλλα προστατευόμενα πουλιά, (όπως γεράκια, κοτσύφια, κορυδαλλοί, σπουργίτια και τρυποφράκτες), βρέθηκαν σκοτωμένα στα αιολικά πάρκα “Seven Mile Hill” και “Glenrock/Rolling Hills” της εταιρείας PacifiCorp Energy, στις περιοχές Carbon και Converse. Τα πάρκα περιλαμβάνουν συνολικά 237 ανεμογεννήτριες. Η εταιρεία παραπέμφθηκε σε δίκη, αλλά δήλωσε "ένοχη" και ήρθε σε συμβιβασμό με την κατηγορούσα αρχή, για να πληρώσει συνολικά 2,5 εκατ. δολάρια σε Ταμεία διατήρησης της Άγριας Ζωής και να μπει σε πενταετή επιτήρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να πάρει μέτρα αποτροπής θανάτων πτηνών στα τέσσερα αιολικά πάρκα που έχει στο Γουαϊόμινγκ. Θα αναγκαστεί επίσης να δαπανήσει περί τις 600 χιλ. δολάρια/έτος για έργα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης προς τις οδηγίες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών

Ήταν η 2η καταδίκη μέσα σ' ένα χρόνο στο Γουαϊόμινγκ για θανάτους πουλιών από ανεμογεννήτριες, καθώς πέρυσι και η Duke Energy είχε επίσης παραδεχθεί την ενοχή της για θανάτους χρυσαετών και άλλων πουλιών σε δυο αιολικά πάρκα.


Την ίδια στιγμή στη Σκωτία έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις προσκρούσεις θαλασσοπουλιών, όπως διάφορα είδη γλάρων και κορμοράνων, σε υπεράκτιες ανεμογεννήτριες και τώρα μελετούν το κατά πόσο τα πουλιά έχουν αναπτύξει από ένστικτο αυτοσυντήρησης τεχνικές αποφυγής των αιολικών πάρκων. Από τα ευρήματα της μελέτης ήταν πως οι λευκοί κορμοράνοι της Σκωτίας τείνουν να αποφεύγουν τα αιολικά πάρκα από μακριά, αλλά οι γλάροι φαίνεται να προσελκύονται. Ακόμα κι αν υποτεθεί πως το 99% των πουλιών αποφύγει τις ανεμογεννήτριες, το υπόλοιπο 1% μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές χιλιάδες νεκρά πουλιά, κι ακόμα και να μειώσει τους πληθυσμούς σε κάποια είδη. Μπορεί βέβαια οι κορμοράνοι να καταφέρνουν να αποφεύγουν τα αιολικά πάρκα, στην ουσία όμως έχουμε μια σε εξέλιξη διαδικασία εκτόπισης των πουλιών απ' τους παραδοσιακούς τους βιότοπους. Κατόπιν αυτού συνιστάται να αποφεύγεται η χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε περιοχές σημαντικές για τα πουλιά, προκειμένου να μειωθούν σημαντικά οι επιπτώσεις στα θαλασσοπούλια. 


Και μπορεί οι φλεγματικοί Αγγλοσάξονες σε ΗΠΑ και Σκωτία να βλέπουν με ανησυχία τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα πουλιά και να έχουν αποδώσει το χαρακτηρισμό bird-choppers (τεμαχιστές πουλιών) στις ανεμογεννήτριες, αλλά στην χρεοκοπημένη χώρα το αιολικό λόμπυ βλέπει τις ανεμογεννήτριες ως "την καλύτερη ασπίδα για τα πουλιά"! Σε μια χώρα που πρώτα χρεοκόπησε ηθικά κι έπειτα χρεοκόπησε οικονομικά, ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει "ό,τι κατεβάσει η κούτρα του", αφού ο κρατικός έλεγχος είναι ανύπαρκτος και τα αιολικά πάρκα χωροθετούνται συχνά όπου να' ναι κι όπως να' ναι, όπως διαπίστωσε ακόμα και η ίδια η Κομισιόν. Είχαμε άλλωστε το παράδειγμα όπου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απορρίφθηκε από μια Περιφερειακή Αρχή και εγκρίθηκε από άλλη, όμορης Περιφέρειας. 

Ό,τι και να λέει πάντως το αιολικό λόμπυ, η ουσία είναι μία: τα αιολικά δεν ηλεκτροδοτούν και γι' αυτό, μόλις κοπούν οι επιδοτήσεις και οι φοροαπαλλαγές ουδείς θα γυρίσει να ξανα-ασχοληθεί μαζί τους. Τα ηλεκτρικά συστήματα έχουν ανάγκη αξιοπιστίας ισχύος, αυτό ακριβώς που λείπει απ' τα αιολικά. Γι' αυτό και σ' όλη την ταλαιπωρημένη από την "ΑΠΕτζήδικη παράνοια" Ευρώπη ξεπηδούν τελευταία διάφοροι "Μηχανισμοί Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος", προκειμένου να μείνουν τα φώτα αναμμένα. 

Κι όσο για την "καλύτερη ασπίδα για τα πουλιά", την έχουμε δει κι άλλη φορά και μπορείτε να τη θυμηθείτε στο ιστολόγιο πάνω δεξιά, στο βιντεάκι με το γύπα, που τσακίζεται από ανεμογεννήτρια στα Αστερούσια βουνά της Νότιας Κρήτης. Καταπληκτική "ασπίδα", πράγματι ... Θυμίζει το Σπαρτιάτικο "Ή ταν ή επί τας", στο "επί τας" βεβαίως-βεβαίως ..


ΠΗΓΗ:greeklignite.blogspot.gr

ΕΥΧΕΣ ΠΟΕ