Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΔΥΣΕΙΣΠΗΓΗ:skitsoblog.blogspot.gr

Ερχεται «ψαλίδι» στις συντάξεις για τους συνταξιούχους που εργάζονται

Ερχεται «ψαλίδι» στις συντάξεις για τους συνταξιούχους που εργάζονται
ΤΟΥ ΓIΩPΓOY ΓATOY
Περικοπές στις συντάξεις τους θα δουν µέσα στους επόµενους µήνες όσοι συνταξιούχοι εργάζονται, είτε ως µισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, χωρίς να το έχουν δηλώσει στα ασφαλιστικά ταµεία από τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν ή δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπει η νοµοθεσία για τους αυτοαπασχολούµενους συνταξιούχους.
Mε δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Bρούτσης -τις οποίες αποκαλύπτει η «HτΣ»- δόθηκε ήδη από τις 10 Oκτωβρίου η εντολή για τη διενέργεια εκτεταµένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων προκειµένου να εντοπιστούν όσοι δηλωµένοι από τους εργοδότες τους συνταξιούχοι απασχολούνται λαµβάνοντας αµοιβή ως εργαζόµενοι και σύνταξη χωρίς περικοπή ή καταβολή ασφαλίστρων στον OAEE.
Oπως προβλέπει η νοµοθεσία που, όµως, ποτέ έως σήµερα δεν έχει ελεγχθεί κεντρικά αν τηρείται µε αποτέλεσµα να καταβάλλονται «πλήρεις» οι συντάξεις. Eνδεικτικό είναι ότι ο OAEE (το βασικό ταµείο ασφάλισης εργαζόµενων συνταξιούχων µε «µπλοκάκι», πλην γιατρών, µηχανικών, δικηγόρων) «γνωρίζει» ως απασχολούµενους συνταξιούχους µόνο 4.525 άτοµα τα οποία πληρώνουν ειδικές εισφορές.
Oι έλεγχοι θα γίνουν, όπως υπογραµµίζεται στις αποφάσεις του Γ. Bρούτση, «για τον εξορθολογισµό των παρεχόµενων συνταξιοδοτικών παροχών», δηλαδή για την εξοικονόµηση εσόδων για τα Tαµεία που, σύµφωνα µε την κυβερνητική γραµµή, αποτελεί τη συγκεκριµένη περίοδο τη µοναδική εναλλακτική λύση για την αντιµετώπιση των ταµειακών ελλειµµάτων της κοινωνικής ασφάλισης, αφού έχουν αποκλειστεί οι «βίαιες» παρεµβάσεις.
OI EΛEΓXOI
Oι διασταυρώσεις θα γίνουν µέσω της Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Kοινωνικής Aσφάλισης (η οποία τηρεί το µητρώο των περίπου 2.654.000 συνταξιούχων της χώρας) και των ηλεκτρονικών αρχείων της «Eργάνης» (όπου καταγράφονται µε ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση όλοι οι απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, η σχέση εργασίας τους και το ύψος της καταβαλλόµενης αµοιβής) και της Eνιαίας Aρχής Πληρωµών (η οποία τηρεί, σε µηνιαία βάση, στοιχεία για τους µισθοδοτούµενους από το Δηµόσιο).
H πρώτη απόφαση εστάλη στη Διεύθυνση Πληροφορικής του υπουργείου και στην HΔIKA και ζητά τη διασταύρωση των µηνιαίων στοιχείων µισθοδοσίας που τηρούνται στο σύστηµα «EPΓANH» µε τα στοιχεία των µηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των ν. 3863/10 (άρθρο 16), ν. 2592/1998 (άρθρο 8 παράγραφος 14) και ν. 3865/2010 (άρθρο 10).
H δεύτερη απόφαση, που εστάλη στο υπουργείο Oικονοµικών, στην HΔIKA και στην Eνιαία Aρχή Πληρωµής (EAΠ), ζητά τη διασταύρωση των µηνιαίων στοιχείων µισθοδοσίας της Eνιαίας Aρχής Πληρωµών µε τα στοιχεία των µηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών που τηρούνται στην HΔIKA.
ΠEPIKOΠEΣ
«Για όσους εντοπιστούν, θα εφαρµοστεί πλήρως ο νόµος», είναι η εντολή που έχει δώσει ο Γιάννης Bρούτσης διαπιστώνοντας ότι όλες οι διασταυρώσεις που γίνονται χάρις στα νέα πληροφοριακά συστήµατα αποδίδουν στα Tαµεία: Aπό την κατάργηση των «µαϊµού» συντάξεων και τον έλεγχο των πληρωµών µε τις εισφορές που δηλώνουν οι εργοδότες στο IKA και στο ETEA (µέτρο το οποίο έχει φέρει στα Tαµεία έσοδα άνω των 350 εκατ. ευρώ) έως τον έλεγχο για τη νοµιµότητα ή µη της καταβολής των 664.862 οικογενειακών επιδοµάτων σε συνταξιούχους µε κόστος 462 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Oι συνταξιούχοι που θα αποκαλυφθεί ότι έχουν αποκρύψει την απασχόλησή τους θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά των συντάξεων που έλαβαν ή και να καταβάλουν µαζεµένα τα ασφάλιστρα και τις προσαυξήσεις στον OAEE για όσο χρόνο αποδειχθεί ότι εισέπρατταν ακέραια τα ποσά της σύνταξης και του µισθού (ως µισθωτοί) ή της αµοιβής (ως αυτοαπασχολούµενοι).
Στην περίπτωση παράλειψης δήλωσης της ανάληψης εργασίας από τον συνταξιούχο, προβλέπεται επιπλέον ο καταλογισµός του ποσού των συντάξεων που έλαβε για όσο εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηκε και πρόστιµο ίσο µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας επί του ποσού το οποίο καταλογίστηκε. Tο καταλογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από δύο µηνιαίες συντάξεις ακόµα και στην περίπτωση που το διάστηµα εργασίας ή απασχόλησης ήταν µικρότερο.
TI ΠPOBΛEΠEI O NOMOΣ 
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαµείων οι οποίοι αναλαµβάνουν µισθωτή εργασία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.
Mετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό µειωµένο κατά 70%. H επικουρική σύνταξη δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 ηµεροµισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ηµεροµίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
Oι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης λαµβάνουν µόνο το οργανικό ποσό για όσο χρόνο απασχολούνται
Συνταξιούχοι λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαµείων που αυτοαπασχολούνται µετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 1.982,40 ευρώ προσαυξανόµενα αντίστοιχα για κάθε ανήλικο παιδί) και το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόµενες εισφορές προσαυξηµένες κατά 50%.
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα µε τον βαθµό της αναπηρίας τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούµενος, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους -κύριων και επικουρικών.
Εξαιρέσεις
Aπό όλους τους περιορισµούς εξαιρούνται συνταξιούχοι που συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στο Tαµείο τους, ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα), οι συνταξιούχοι του OΓA, οι πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαµβάνουν εξω-ιδρυµατικό επίδοµα, συνταξιούχοι µε βαρύτατες αναπηρίες, τυφλοί, παραπληγικοί - τετραπληγικοί κ.ά.


ΠΗΓΗ:imerisia.gr

Οι ξεφτίλες της UEFA έβαλαν πρόστιμο στον ΑΠΟΕΛ για το χάρτη της ενωμένης Κύπρου

uefa
Η UEFA επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον ΑΠΟΕΛ για το κορεό που σχημάτισαν οι φίλοι της ομάδας πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Άγιαξ για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.
Το κορεό των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι με τον Άγιαξ έκανε το γύρο του κόσμου, καθώς
έδειχνε έναν χάρτη της Κύπρου, ο οποίος είχε ως φόντο μια ελληνική σημαία.
Οι οπαδοί είχαν ενημερώσει τη διοίκηση για το κορεό και είχαν τη σύμφωνη γνώμη της.

ΠΗΓΗ:olympia.gr

Αιφνιδιαστικά τουρκικός στολίσκος με το "Barbaros" και μία φρεγάτα εισέβαλλε στην κυπριακή ΑΟΖ στο Οικόπεδο 3


To τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος "Barbaros" συνοδευόμενο από μία φρεγάτα κλάσης Ο.Η.Perry του ρουρκικού Ναυτικού και τα πλοία υποστήριξης M/V Bravo και M/V Deep Supporter, εισέβαλαν πριν λίγο στο Οικόπεδο 3 εντός της κυπριακής ΑΟΖ, αναφέρουν πληροφορίες του ΓΕΕΘΑ.

Πρόκειται για μια προκλητική και παράνομη ενέργεια, που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και, ταυτόχρονα, υπονομεύει την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.

Το "Barbaros" βρίσκεται πλέον σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων από το Κάβο Γκρέκο. Νωρίτερα το Μπαρμπαρός είχε κάνει αναστροφή πλέοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση, ωστόσο η τουρκική φρεγάτα που το συνοδεύει και το  M/V «Deep Supporter» συνέχισε την πορεία του προς το Οικόπεδο «3».

Στα 2 ναυτικά μίλια ακολουθεί το «Μπαρμπαρός» το δεύτερο συνοδευτικό σκάφος M/V «Bravο», το οποίο είναι νορβηγικών συμφερόντων και φέρει σημαία του Γιβραλτάρ.

Από ελληνικής πλευράς υπάρχει αυξημένη επιφυλακή, αλλά κανένα σκάφος του ΠΝ δεν βρίσκεται ανατολικότερα του Καστελόριζου, καθώς όλο φοβούνται αντιπερισπασμό στο Αιγαίο.

Σε έκτακτη συνεδρίαση του κυπριακού υπουργικού συμβουλίου συζητήθηκαν οι τουρκικές ενέργειες και, αναλόγως των εξελίξεων τα περαιτέρω μέτρα αντίδρασης, όπως ανάφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου θα συνεχιστεί και αύριο, οπότε θα ανακοινωθούν και τα περαιτέρω μέτρα αντίδρασης (;) της Λευκωσίας.

Σημείωσε, επίσης, ότι υπήρξε ομόφωνη καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τα κόμματα για όλες τις εξελίξεις, ενώ σε κλίμα συναντίληψης ακούστηκαν εισηγήσεις τόσο από τους αρχηγούς των κομμάτων όσο και από τον τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια.

Ενα ρωσικό αντιτορπολικό κλάσης Udaloy, παρακολουθεί τον στολίσκο των τουρκικών πλοίων από απόσταση μερικών μιλίων.

Στις 7:45 π.μ., το «Μπαρμπαρός» βρισκόταν σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το Κάβο Γκρέκο και με πορεία προς τα ανοιχτά του κόλπου Δεκέλειας, με προδιαγραφόμενη πορεία παράλληλη με τις νότιες ακτές της Κύπρου και σε απόσταση 35-40 χιλιομέτρων από αυτές.

Στις 9 π.μ. το τουρκικό ερευνητικό έπλεε 50 χιλιόμετρα. βορείως του Οικοπέδου «3», ενώ τα δύο συνοδευτικά πλοία M/V Bravο και M/V Deep Supporter συνέχιζαν να κατευθύνονται προς το τεμάχιο 3 ακολουθώντας νότια-νοτιοανατολική πορεία.

Σημειώνεται πως με την έκδοση της οδηγίας προς ναυτιλομένους (NAVTEX), η Τουρκία δέσμευσε από σήμερα και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου περιοχές για τη διενέργεια σεισμογραφικών ερευνών. Η οδηγία καλύπτει μέρος τόσο του τεμαχίου 9 όσο και των τεμαχίων 2 και 3, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην ιταλοκορεατική κοινοπραξία ENI/KOGAs.

Στο μεταξύ κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, που αρχίζει στις 10:00, στο Προεδρικό Μέγαρο, το Σώμα αναμένεται να επικεντρωθεί στο πώς θα ενεργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Κύπριος ΥΠΑΜ Χριστόφορος Φωκαϊδης: "Η Λευκωσία είναι υποχρεωμένη να κλιμακώσει τις αντιδράσεις της".

Δηλώσεις στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρωινό Δρομολόγιο έκανε ο υπουργός Αμυνας Χριστόφορος Φωκαϊδης, σύμφωνα με τον οποίο η Λευκωσία ήταν ενήμερη για τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους, και με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει ήταν προβλέψιμο ότι θα βρισκόταν σήμερα στην περιοχή που παράνομα έχει δεσμευθεί.

Πρόκειται, είπε ο κύριος Φωκαϊδης για μια προκλητική και παράνομη ενέργεια και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαίκού δικαίου, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.

«Η Λευκωσία είναι υποχρεωμένη να κλιμακώσει τις αντιδράσεις της, υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα» (σ.σ.: Πώς;) επισήμανε ο ΥΠΑΜ.

Εχουν ήδη μελετηθεί διάφορα σενάρια για μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα συνεχισθούν απρόσκοπτα οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κύπρου.ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Με χορηγίες των ΔΕΣΦΑ και ΕΛΠΕ οι ανασκαφές στην Αμφίπολη


Με τα ποσά των 35.000 ευρώ από τον ΔΕΣΦΑ και των 25.000 ευρώ από τα Ελληνικά Πετρέλαια, στηρίζονται οι ανασκαφικές έρευνες στο μνημίο της Αμφίπολης, σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Μάλιστα, οι χορηγίες των δύο ενεργειακών εταιρειών, που αφορούν το έτος 2014, ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί.
Αναλυτικότερα, στα 590.000 ευρώ ανήλθαν οι χρηματοδοτήσεις για την ανασκαφική έρευνα του ταφικού συγκροτήματος Τύμβου Καστά, στην Αμφίπολη, σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Κώστας Τασούλας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Τα στοιχεία είχε ζητήσει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκος Νικολόπουλος, επικαλούμενος δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το κόστος της ανασκαφικής έρευνας στην Αμφίπολη είναι υπέρογκο και, όπως έλεγε ο βουλευτής, «οι ψηφοφόροι της εκλογικής του περιφέρειας» ζητούν ενημέρωση επ’ αυτού.
Όπως ειδικότερα ενημερώνει ο υπουργός Πολιτισμού στο απαντητικό του έγγραφο, που διαβιβάστηκε στη Βουλή με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου, οι χρηματοδοτήσεις για την ανασκαφική έρευνα του ταφικού συγκροτήματος Τύμβου Καστά είναι οι εξής:
* 2010: δόθηκαν 20.000 ευρώ μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, από τη Νομαρχία Σερρών (Ανασκαφική έρευνα στην κορυφή του Τύμβου ΚΑΣΤΑ Αμφίπολης)
* 2011: δόθηκαν 80.000 ευρώ μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την Περιφέρεια (Έναρξη ανασκαφικής έρευνας ταφικού περιβόλου του Τύμβου ΚΑΣΤΑ Αμφίπολης).
* 2012: Δόθηκαν 50.000 ευρώ από το υπουργείο Πολιτισμού και 50.000 ευρώ από το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (Συνέχιση ανασκαφικής έρευνας ταφικού περιβόλου Τύμβου ΚΑΣΤΑ Αμφίπολης).
* 2013: Δόθηκαν 90.000 ευρώ από το υπουργείο Πολιτισμού (Συνέχιση ανασκαφικής έρευνας ταφικού περιβόλου ΚΑΣΤΑ Αμφίπολης)
* 2014: δόθηκαν 150.000 ευρώ από το υπουργείο Πολιτισμού (Συνέχιση ανασκαφικής έρευνας περιβόλου και εντοπισμός και ανασκαφή τάφου Τύμβου ΚΑΣΤΑ Αμφίπολης)
* Επίσης το 2014, δόθηκε ως δωρεά από την Εθνική Τράπεζα ποσό 150.000 ευρώ ενώ οι χορηγίες των εταιρειών του Δημοσίου ΔΕΣΦΑ (35.000) και Ελληνικά Πετρέλαια (25.000) δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί


ΠΗΓΗ:energypress.gr

Ποια πλούσια ευρωπαϊκή χώρα πλήττεται από τη "βουτιά" στις τιμές του πετρελαίου και γιατί

Ποια πλούσια ευρωπαϊκή χώρα πλήττεται από τη "βουτιά" στις τιμές του πετρελαίου και γιατί
Μοιάζει τουλάχιστον με ειρωνεία. Το πετρέλαιο, που μετέτρεψε τη Νορβηγία σε μία από τις πιο σταθερές και πλούσιες χώρες, αποτελεί πλέον έναν από τους  μεγαλύτερους “πονοκεφάλους” της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ενεργειακή βιομηχανία της χώρας διαθέτει το υψηλότερο εργατικό κόστος, με το μέσο εργαζόμενο σε εξέδρα εξόρυξης να κερδίζει 179.000 δολάρια πέρυσι. Ωστόσο, η πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού απειλεί  πλέον να περιορίσει σοβαρά τις επενδύσεις.

Τον Αύγουστο, ο Helge Lund, CEO της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Statoil, ανέφερε ότι ενώ ένα βαρέλι πετρελαίου, αξίας 100 δολαρίων, παρείχε δικαιολογία για σαμπάνια, τώρα μόλις που καλύπτει τα έξοδα για νέα projects.

Δύο μήνες μετά, η τιμή του αργού κινείται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι και ο Lund, ηγετική φυσιογνωμία της πετρελαϊκής βιομηχανίας επί μία δεκαετία, παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα για να πάει στη μικρότερη ανταγωνιστική βρετανική BG Group, όπου θα κερδίζει περισσότερα από 20 εκατομμύρια το χρόνο. Οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και μειώνουν τα φορολογικά έσοδα.

Η Νορβηγία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μείωση της παραγωγής από τα απαρχαιωμένα κοιτάσματα στη Βόρεια Θάλασσα εδώ και 13 χρόνια. Η μείωση των εσόδων θα θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες τα projects για την αντικατάσταση της πετρελαϊκής αυτής παραγωγής.

Τα τρία projects, που έχει αναλάβει η κρατική Statoil, η οποία δανείζεται και πουλάει περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει την πληρωμή μερισμάτων, βρίσκονται σε κίνδυνο, λέει στο Bloomberg o Jarand Rystad της συμβουλευτικής Rystad Energy, που έχει την έδρα της στο Οσλο.

Στη Θάλασσα Μπάρεντς, στην Αρκτική, το ύψους πολλών δισεκατομμυρίων project Castberg κινδυνεύει να αναβληθεί για τρίτη φορά.

Βίαιη πτώση

“Θα εξαρτηθεί από το πόσο βίαιη πτώση θα είναι η πτώση των τιμών του πετρελαίου”, λέει ο Rystad. “Θα ξεκινήσει αργή ή γρήγορα, αλλά θα πρέπει να παγώσει για λίγο”.

Η τιμή του πετρελαίου τύπου μπρεντ αυξήθηκε 30 σεντς στα 86,46 δολάρια σήμερα, σημειώνοντας άνοδο για τρίτη μέρα μετά την πτώση σε χαμηλό τεσσάρων ετών την προηγούμενη εβδομάδα.  Η Statoil υποχωρεί 1%.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έχει ευρείες συνέπειες για τη σκανδιναβική χώρα, όπου οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου καλύπτουν σχεδόν το ένα τέταρτο της οικονομίας και γεμίζουν τα χρηματοκιβώτια του μεγαλύτερου κρατικού ταμείου πλούτου με περισσότερα από 840 δισ. δολ., ενώ το ίδιο έχει στην κατοχή του το 1,3% των εισηγμένων εταιρειών σε όλο τον κόσμο.

Οι φόροι από την παραγωγή ενέργειας βοηθούν στη χρηματοδότηση των  γενναιόδωρων κυβερνητικών δαπανών στο εσωτερικό, αλλά και των αναπτυξιακών έργων σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου.

Ολος αυτός ο πλούτος έχει καταστήσει τη χώρα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων στο πιο ακριβό μέρος για να ζει κανείς και να κάνει μπίζνες, μετά την Ελβετία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Κι ενώ η Νορβηγία προσπαθεί να βάλει φρένο στη μείωση της πετρελαϊκής παραγωγής, το κόστος επιβαρύνει την άντληση πετρελαίου στη θάλασσα, όπου απασχολούνται οι καλύτερα αμειβόμενοι εργαζόμενους. Σύμφωνα με το γραφείο ευρέσεως εργασίας, Ηays, οι Νορβηγοί εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα κερδίζουν τα διπλάσια σε σχέση με τους Βρετανούς.

 “Η Νορβηγία είναι πιθανόν πιο ευάλωτη στην πτώση των πετρελαϊκών τιμών επειδή τα κόστη είναι αναμφισβήτητα υψηλότερα”, λέει ο Teodor Sveen Nilsen στη Swedbank . “ Εάν η τιμή πετρελαίου παραμείνει στο τωρινό επίπεδο για λίγο καιρό, θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρξουν αλλαγές στις επενδύσεις”.

Μείωση των επενδύσεων

Οι συνολικές επενδύσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Νορβηγίας θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 18% τον επόμενο χρόνο από το ποσό ρεκόρ των 34,7 δισ. δολ., σύμφωνα την στατιστική υπηρεσία της χώρας.
Κι ενώ η Statoil θεωρεί ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου είναι προσωρινή, πιστεύει ακράδαντα ότι το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη μείωση του κόστους, όπως δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την ανάπτυξη και την παραγωγή στη Νορβηγία, Arne Sigve Nylund.

Η μείωση των δαπανών από την Statoil και άλλες επιχειρήσεις έχουν ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις, ενώ η περαιτέρω πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού θα έχει περαιτέρω αντίκτυπο στα projects. Aυτό θα έχει συνέπειες στη μελλοντική παραγωγή της Νορβηγίας.

Τώρα όσον αφορά στην απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να αυξήσει τους φόρους στις πετρελαϊκές εταιρείες πέρυσι, ήταν “πολύ κακή” χρονική συγκυρία, σύμφωνα με τον  Sveen Nilsen. Η αύξηση των φόρων ενίσχυσε το πολιτικό ρίσκο σε μία χώρα, όπου η προβλεψιμότητα της  είναι από τα πιο δυνατά σημεία της, σύμφωνα με τις πετρελαϊκές εταιρείες.


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Πατραϊκός: Πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε κίνδυνο τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Πατραϊκός: Πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε κίνδυνο τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο   Μικρότερα κεφάλαια από όσες εταιρείες ενδιαφερθούν
Δύο όψεις έχει η συνεχιζόμενη βουτιά των τιμών του πετρελαίου που διαπραγματεύεται σε επίπεδα μεταξύ 83 και 86 δολαρίων το βαρέλι. Αφενός ανακουφίζει τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, επιχειρήσεις και νοικοκυριά που θα πληρώσουν φέτος χαμηλότερους λογαριασμούς για θερμανση και ηλεκτρισμό. Αφετέρου εγκυμονεί κινδύνους σχετικά με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, τομέας που ενδιαφέρει άμεσα την χώρα μας.

Εντός των ημερών δημοσιεύεται στην εφημερίδα της ΕΕ η προκήρυξη για τον μεγαλο γύρο παραχωρήσεων σε 23 οικόπεδα (3 χερσαία, και 20 θαλάσσια νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο), πολλά από τα τελευταία σε μεγάλα βάθη.

Διεθνώς, ο κανόνας είναι ότι ένα “φθηνό” πετρέλαιο κάνει ασύμφορες τις ακριβές έρευνες και εξορύξεις ειδικά σε μεγάλα βάθη σαν αυτά του Ιονίου και της Κρήτης στα οποία πιθανολογείται ότι βρίσκονται τα ελληνικά κοιτάσματα.

Σαν επίπεδο τιμής, τα 83 με 86 δολάρια συνεχίζουν να συμφέρουν για εξορύξεις, όπως γράφουν σήμερα τα Νέα. Ποιός λοιπόν είναι ο κίνδυνος ; Οτι, εφόσον το πετρέλαιο διατηρηθεί για καιρό σε αυτά τα επίπεδα, τότε είναι πιθανό οι εταιρείες που θα κατέβουν στο διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου να περιορίσουν τις επενδυτικές τους δαπάνες, τα κεφάλαια δηλαδή που θα “ρίξουν” για έρευνες.

Διότι η επιτυχία του διαγωνισμού, εξαρτάται τόσο από την προσέλευση ισχυρών ονομάτων, όσο και από τις επενδύσεις που θα κάνουν για εξορύξεις σε τόσο μεγάλα βάθη. Οσο για το ποιος βρίσκεται πίσω από την πτωτική αυτή τροχιά των διεθνών τιμών, η απάντηση είναι η εξής : Χαμηλότερη ζήτηση, υψηλότερη προσφορά, κινήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα, αλλά και επιθετική πολιτική τιμών που εγκαινίασε η Σαουδική Αραβία. Οι πληροφορίες για τις διαθέσεις των Σαουδαράβων, μιλούν για στρατηγική απόφαση να διατηρηθούν τα υπάρχοντα μερίδια αγοράς ακόμη και με τιμές στα 70 δολάρια.

Ποιοί ανησυχούν

Ήδη εκφράζονται ανησυχίες από την πλευρά των ΗΠΑ ότι με τις χαμηλές τιμές του αργού μεγάλος αριθμός πεδίων shale oil καθίστανται ζημιογόνα. Συναγερμός όμως έχει χτυπήσει και σε χώρες με παραγωγή συμβατικού πετρελαίου όπως η Ρωσία ή η Βενεζουέλα που βασίζουν την οικονομία τους στα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Εκτός απροόπτου, μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου, οπότε και θα διεξαχθεί η προγραμματισμένη σύνοδος του ΟΠΕΚ, δεν αναμένεται αλλαγή πολιτικής από καμία πλευρά. Για να ανακοπεί η πτωτική τάση εκτιμάται ότι η Σαουδική Αραβία θα χρειαζόταν να μειώσει την παραγωγή της κατά 500 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα.


ΠΗΓΗ:thebest.gr

Έρευνα αγοράς για το πετρελαίο θέρμανσης συνιστά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή


Χρήσιμες οδηγίες, προς τους καταναλωτές, για το πετρέλαιο θέρμανσης, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ανάρτησε στην ηλεκτρονική της σελίδα.

Με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώθηκε την εβδομάδα που πέρασε στα πρατήρια της νομαρχίας Αθηνών από 0,985 ευρώ το λίτρο μέχρι και 1,100 ευρώ.

Η γενική γραμματεία συμβουλεύει τους καταναλωτές:

1. Να κάνουν έρευνα αγοράς προτού προβούν σε παραγγελία πετρελαίου ώστε να επιλέξουν την οικονομικότερη τιμή. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τιμές των καυσίμων από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή www.fuelprices.gr.

2. Πριν την παραλαβή πετρελαίου καλό είναι να έχει πραγματοποιηθεί συντήρηση- ρύθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό καταναλώνεται λιγότερο πετρέλαιο, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρημάτων και υπάρχει αποφασιστική συμβολή στη δημιουργία καθαρότερου περιβάλλοντος. Ο καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση της εγκατάστασης είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης (δηλ. Απρίλιο-Μάιο) ώστε να μη μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού και γίνεται πιο δύσκολος ο καθαρισμός της.

3. Κατά την παραλαβή του πετρελαίου πρέπει να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων.

4. Η παραλαβή του πετρελαίου να γίνεται κατά προτίμηση από δύο άτομα, ώστε ο έλεγχος των προμηθευτών να είναι μεγαλύτερος.

5. Το χρώμα του πετρελαίου, το οποίο και αποτελεί ένδειξη της ποιότητάς του, πρέπει να είναι κόκκινο και διαυγές και όχι θολό.

6. Αυτός που παραλαμβάνει το πετρέλαιο πρέπει να καταγράφει πάντοτε την ποσότητα του πετρελαίου που υπάρχει στη δεξαμενή τόσο πριν όσο και μετά την παραλαβή, παρουσία του βυτιοφορέα.

7. Κατά την παραλαβή του πετρελαίου καλό είναι να μην εμπιστεύονται μόνο το μετρητή του βυτιοφόρου αλλά να χρησιμοποιούν και δικό τους διαγραμμισμένο μέτρητη.

Αυτός που παραλαμβάνει το πετρέλαιο καλό είναι να γνωρίζει ακριβώς τις διαστάσεις της δεξαμενής για να μπορεί να υπολογίσει πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. Π.χ. αν μια δεξαμενή έχει μήκος 2,0 μέτρα, πλάτος 1,25 μέτρα και ύψος 1 μέτρο, τότε η συνολική χωρητικότητά της είναι 2.5 κυβικά μέτρα (2x1,25x1=2.5 m3) ή 2500 λίτρα. Επομένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2500:100=25).

9. Να μετρούν την ανύψωση της στάθμης του πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή, αφού κατασταλάξει ο αφρός και έχουν παρέλθει 5-6 λεπτά.

10. Η πληρωμή του πετρελαίου πρέπει να γίνεται εφόσον λάβουν το απαραίτητο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) στο οποίο πρέπει να αναγράφεται το ύψος της στάθμης του πετρελαίου στη δεξαμενή πριν και μετά την παραλαβή και όχι μόνο τα λίτρα, καθώς και να υπάρχουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, Α.Φ.Μ., η ποσότητα του πετρελαίου, το ποσό πληρωμής, η ώρα παράδοσης κ.λ.π.).

11. Επισημαίνεται ότι όλοι οι καταναλωτές πρέπει να ελέγξουν εάν πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για την παροχή του επιδόματος θέρμανσης.

12. Οι καταναλωτές που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης βάσει των κριτηρίων του νόμου, πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική φόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) όπου μπορούν να μπουν με τους κωδικούς του taxisnet και να καταχωρίσουν τα στοιχεία της απόδειξης που θα εκδώσει ο πρατηριούχος και τον αριθμό ενός τραπεζικού λογαριασμού τους, προκειμένου να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα και καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, μέσω της ιστοσελίδας www.1520.gov.gr και μέσω της Γραμμής Καταναλωτή 1520.


ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή: αυξημένη χρήση των αιολικών & Φ/Β θα προκαλέσει σημαντική αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας


H Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο κι αν δεν είναι ευρύτερα γνωστή, ιδρύθηκε το 1957 και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), εκδίδοντας "γνωμοδοτήσεις" σχετικά με την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία. Εκδίδει επίσης "γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας" για θέματα που θεωρεί ότι πρέπει να μελετηθούν. Η ΕΟΚΕ αποτελείται από 353 μέλη, τα οποία διορίζονται για πενταετή ανανεώσιμη θητεία (τρέχουσα θητεία: 2010-2015) και προέρχονται από 28 κράτη μέλη.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2012 η μελλοντική Ιρλανδική Προεδρία της ΕΕ αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Οι οικονομικές επιπτώσεις των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με αυξημένη και διαλείπουσα παροχή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας". Κατά την 489η σύνοδο ολομέλειας, ... 
(συνεδρίαση της 17ης Απριλίου 2013), η ΕΟΚΕ υιοθέτησε τη γνωμοδότηση με 147 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 5 αποχές.

Για τη γνωμοδότηση είχε πριν λίγες μέρες σχετικό δημοσίευμα η Εφημερίδα των Συντακτών, με τον πολύ εύγλωττο τίτλο "Πράσινη» ενέργεια, «στο κόκκινο» οι λογαριασμοί".
Ακολουθεί η "σύνοψη" της γνωμοδότησης, (το συνολικό κείμενο είναι 18 σελίδες). Οι επισημάνσεις με έντονα κόκκινα γράμματα είναι δικές μας:

1.1 Η ΕΟΚΕ, σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της, έχει ταχθεί σθεναρά τόσο υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) όσο και υπέρ της εκπόνησης της δέσμης μέτρων που αποκαλείται «20-20-20».

1.2 Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ενωσιακή κλίμακα αποσκοπεί στη μείωση των σχετικών με την ενέργεια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες της Ευρώπης για την προστασία του κλίματος) και στον περιορισμό της εξάρτησης από τις εισαγωγές (βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια του εφοδιασμού).

1.3 Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της αύξησης του μεριδίου των διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πυροδότησαν έντονες συζητήσεις. Κατόπιν αιτήματος της Ιρλανδικής Προεδρίας, η ΕΟΚΕ προτίθεται να προσδώσει μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια στο συγκεκριμένο θέμα.

1.4 Πέρα από ένα ορισμένο μερίδιο του ενεργειακού μείγματος, οι διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιβάλλουν τη διασφάλιση ορισμένων πρόσθετων συνιστωσών του ενεργειακού συστήματος, όπως οι επεκτάσεις δικτύων, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, η εφεδρική δυναμικότητα και οι προσπάθειες για ευέλικτη κατανάλωση. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ συνιστά να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των εν λόγω υπολειπόμενων στοιχείων.

1.5 Σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες συνιστώσες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, υπάρχουν τα εξής δύο ενδεχόμενα: είτε πρόσκαιρη αδυναμία χρησιμοποίησης της παραγόμενης ενέργειας, είτε παροδική υπερφόρτωση των δικτύων και των συστημάτων ελέγχου, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως επακόλουθες συνέπειες την αναποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τη διακύβευση τόσο της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού όσο και της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

1.6 Κατά συνέπεια, οι κανόνες που διέπουν την τροφοδότηση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρήζουν προσεκτικής (επαν)εξέτασης, ούτως ώστε να είναι πάντοτε εγγυημένη η ασφάλεια του εφοδιασμού και να καλύπτει η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές τη σχετική ζήτηση.

1.7 Η επέκταση των μονάδων παραγωγής που χρησιμοποιούν διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθεί να απαιτεί την πραγματοποίηση σημαντικών πρόσθετων επενδύσεων για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ελλειπόντων κρίκων του συνολικού συστήματος. Ειδικότερα, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση επαρκούς συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης αποτελούν συγχρόνως πρόκληση, ευκαιρία και απόλυτη αναγκαιότητα.

1.8 Ως εκ τούτου, η αυξημένη χρήση των τεχνολογιών των διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα προκαλέσει πιθανότατα σημαντική αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία, μετακυλιόμενη στους καταναλωτές, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

1.9 Ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα αποτελούμενο ιδίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μολονότι δημιουργεί πρόσθετο κόστος συγκριτικά με τα υφιστάμενα συστήματα που βασίζονται σε ορυκτές πηγές, συνιστά τη μόνη μακροπρόθεσμη λύση για το ενεργειακό μας μέλλον. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αύξηση του κόστους είναι αναπόφευκτη, λόγω της συμφωνίας να συμπεριληφθεί το εξωτερικό κόστος και να διακοπούν οι επιδοτήσεις που συνδέονται με την ενέργεια από ορυκτές πηγές

1.10 Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ συνιστά να αναθέσει η Επιτροπή την πραγματοποίηση μίας ενδελεχούς χρηματοοικονομικής μελέτης σχετικά με το θέμα της παρούσας γνωμοδότησης, στην οποία θα εξεταστούν ποσοτικά τα ανοικτά ζητήματα.

1.11 Άλλες δυνητικές οικονομικές επιπτώσεις της προαναφερθείσας αύξησης του κόστους είναι οι εξής: (i) η πρόκληση ζημίας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και (ii) η πρόσθετη επιβάρυνση, ιδιαίτερα των μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων.

1.12 Υπάρχει επομένως κίνδυνος επιδείνωσης του φαινομένου μετεγκατάστασης των μονάδων παραγωγής σε χώρες εκτός ΕΕ, όπου η ενέργεια είναι φθηνότερη, πράγμα το οποίο θα μπορούσε όχι μόνο να υπονομεύσει την προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής ("διαρροή διοξειδίου του άνθρακα") αλλά και να υποσκάψει την ευρωπαϊκή οικονομία και ευημερία.

1.13 Εφόσον ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες δαπάνες λόγω ακατάλληλων επιδοτήσεων και κινήτρων που ποικίλλουν από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη, το όλο θέμα του κόστους –συμπεριλαμβανομένων επίσης των εναλλακτικών ενεργειακών στρατηγικών– θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ανοικτών συζητήσεων υπό συνθήκες διαφάνειας, με παράλληλη εξέταση του ζητήματος των εξωτερικών δαπανών που συνεπάγονται τα διάφορα ενεργειακά συστήματα, καθώς και της αλληλεξάρτησής τους.

1.14 Συνεπώς, η καθιέρωση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας καθίσταται απαραίτητη ως βάση για τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου νομοθετικού πλαισίου, ικανού να εμπνέει εμπιστοσύνη και συγχρόνως να διευκολύνει τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και να προάγει τα ενεργειακά συστήματα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, με πρωταρχικό απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας

1.15 Για να καταστούν οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανταγωνιστικές στην ελεύθερη αγορά, χρειάζεται ένα αποτελεσματικό και περισσότερο προσανατολισμένο στην αγορά μέσο στήριξης, το οποίο να εξυπηρετεί περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς, να αντικατοπτρίζει τις δυνητικές εξωτερικές δαπάνες και να καλύπτει τη συνολική επικράτεια της ΕΕ.

1.16 Προς το σκοπό αυτό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ενδεδειγμένη τιμολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα (π.χ. φορολόγηση). Η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις αντίστοιχες πολιτικές πρωτοβουλίες για ένα σχετικό μέσο στήριξης. Εν συνεχεία, θα υπήρχε δυνατότητα να καταργηθούν όλα τα άλλα μέσα στήριξης της διείσδυσης των διαφόρων πηγών ενέργειας στην αγορά.

1.17 Η παγκόσμια εμβέλεια του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και η διεθνής οικονομική ολοκλήρωση επιβάλλουν μεγαλύτερη επικέντρωση στη διεθνή οικονομική κατάσταση και στις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η σύναψη παγκόσμιων συμφωνιών για την προστασία του κλίματος προσλαμβάνει ζωτική σημασία.

1.18 Σημαντικό στοιχείο της περαιτέρω διαδικασίας θα μπορούσε να αποτελέσει η καθιέρωση δημόσιου διαλόγου για την ενέργεια σε όλη την Ευρώπη –Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Διάλογος– όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση που υιοθέτησε πρόσφατα η ΕΟΚΕ, την οποία και επιδοκίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων με μακροπρόθεσμες επιδράσεις, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 στην οικονομία της ΕΕ και στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της.

Ξεκάθαρα τα πράγματα λοιπόν: φορολόγηση του CO2 και συνυπολογισμό "εξωτερικού κόστους" για να στηριχτεί η πολιτική ανάπτυξης των αιολικών & Φ/Β. Ποιος ήταν ο εισηγητής της γνωμοδότησης; Το έχουμε πει πολλές φορές, οι Γερμανοί είναι μεθοδικοί, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη: Γερμανός λοιπόν ο εισηγητής, ομότιμος καθηγητής Πειραματικής Φυσικής στο Παν/μιο του Ντύσσελντορφ. 

Η Ελληνική αντιπροσωπεία δεν φαίνεται να περιλαμβάνει άτομα με επιστημονικό υπόβαθρο στον τομέα της ενέργειας. Θα είχε ενδιαφέρον να μαθαίναμε αν τα 12 άτομα της Ελληνικής αντιπροσωπείας περιλαμβάνονται στους 154 που συμμετείχαν στην ψηφοφορία και τι ψήφισαν. Όπως και γιατί έλειπαν 199 αντιπρόσωποι απ' την ψηφοφορία. Εκτός κι αν τελικά η ΕΟΚΕ είναι άλλος ένας ανούσιος Ευρωπαϊκός φορέας, για να ενισχύει τις Γερμανικές πολιτικές, αλλά και να εμπλουτίζουν κάποιοι τα βιογραφικά ..


ΠΗΓΗ:greeklignite.blogspot.gr

Μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ κυκλοφορεί το Barbaros


Συνοδευόμενο από δυο υποστηρικτικά σκάφη το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος Barbaros σκάφος εισήλθε στις 6.30 το πρωί (ώρα Ελλάδος) στο τεμάχιο 3 της κυπριακής ΑΟΖ, όπως επιβεβαίωσε στο ΡΙΚ ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Χριστόφορος Φωκαΐδης.

Στην περιοχή, αρκετά πιο νοτιοανατολικά, βρίσκεται ήδη τουρκική φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού που παρακολουθεί τη γεώτρηση της κοινοπραξίας ENI-Kogas σε απόσταση 5 μιλίων από το κυπριακό τεμάχιο 9.

Στο μεταξύ, ασκήσεις στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Συρίας άρχισε στις 7 το πρωί η Ρωσία.

Για τη διενέργεια της άσκησης, η Μόσχα έχει δεσμεύσει περιοχή 800 τετραγωνικών μιλίων, η οποία εφάπτεται εκείνης που έχει δεσμεύσει η Τουρκία.

Η ρωσική άσκηση θα ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου, και στη διάρκειά της θα γίνονται βολές ρουκετών από πλοία.Την Τρίτη θα αρχίσει και η άσκηση του Ισραήλ με τη συμμετοχή της Κύπρου. Στην άσκηση θα χρησιμοποιηθούν μαχητικά αεροσκάφη τύπου F15 και F16.


ΠΗΓΗ:energypress.gr