Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της Energean στην Repsol σχετικά με την έρευνα υδρογονανθράκων

Από το energypress.gr
Και επίσημα η έγκριση της μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής 60% της Energean στην εταιρεία Repsol σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπως προκύπτει από την ανάρτηση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην ιστοσελίδα του Διαύγεια.

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική υπουργική απόφαση. 


Παρέχεται η έγκριση της μεταβίβασης ποσοστού συμμετοχής 60% της εταιρείας «ENERGEAN OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΙΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» εκ του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της 100% στη «Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»» όπως κυρώθηκε με το Ν. 4524/2018 (Α’ 46) (η «Σύμβαση»), στην εταιρεία με την επωνυμία «REPSOL EXPLORACION AITOLOAKARNANIA S.A.», σύμφωνα με την παρ. 20.1(α) του άρθρου 20 της Σύμβασης.

Η εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» οφείλει, εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να υποβάλει στην ΕΔΕΥ Α.Ε. : α) επικυρωμένο αντίγραφο της Συμβολαιογραφικής Πράξης της μεταβίβασης της παρ. 1 και β) τροποποιημένη Τραπεζική Εγγύηση, σύμφωνα με την παρ. 3.7 του άρθρου 3 και την παράγραφο 20.2 του άρθρου 20 της Σύμβασης, που να καλύπτει τους όρους της ανωτέρω μεταβίβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας.

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται σε αυτήν. Εφόσον δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2, η παρούσα παύει αυτοδίκαια να ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου