Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Χάρτης πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες

Από το osha.europa.eu

Ανάληψη δράσης για τον επαγγελματικό καρκίνο

Ο καρκίνος θεωρείται η κύρια αιτία των επαγγελματικών θανάτων στην ΕΕ. Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο περαιτέρω δράσης για τη μείωση των κρουσμάτων επαγγελματικού καρκίνου. Για τον λόγο αυτόν, στις 25 Μαΐου 2016, έξι ευρωπαϊκοί οργανισμοί υπέγραψαν συμφωνία με την οποία δεσμεύονται να εφαρμόσουν σχέδιο εθελοντικής δράσης με σκοπό τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Οι εταίροι είναι οι εξής
:

Το αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας των Καταναλωτών 

Η ένωση BUSINESSEUROPE  (Ευρωπαίοι εργοδότες)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC) 

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης των Κάτω Χωρών 
Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας κατάρτισαν χάρτη πορείας για την εφαρμογή του σχεδίου εθελοντικής δράσης. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή κρατών μελών, κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και άλλων οργανώσεων σε όλη την Ευρώπη (και εκτός αυτής).

Ενίσχυση της πρόληψης σε επιχειρήσεις
Μερικές από τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν στη διάρκεια της εφαρμογής του σχεδίου είναι οι εξής:

Παροχή πληροφοριών σε εργοδότες για τις οριακές τιμές και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, ιδιαίτερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Παροχή πληροφοριών σε εργοδότες για τις μεθόδους εκτίμησης κινδύνων και για πιθανά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου

Επιρροή στη συμπεριφορά και τη νοοτροπία στις εγκαταστάσεις παραγωγής

Συλλογή, περιγραφή και διάθεση μιας σειράς ειδικών, οικονομικά αποδοτικών και ορθών πρακτικών, εφικτών για ΜΜΕ, αναφορικά με συγκεκριμένες καρκινογόνες ουσίες

Παρακίνηση κρατών μελών και οργανισμών να αναλάβουν εθελοντικά ρόλο καθοδηγητή ή εταίρου, ως επικεφαλής ενός συγκεκριμένου τμήματος του σχεδίου δράσης, για παράδειγμα σχετικά με μια συγκεκριμένη ομάδα καρκινογόνων παραγόντων ή έναν συγκεκριμένο κλάδο.

Το σχέδιο αναμένεται να ωφελήσει, ειδικότερα, τις μικρότερες επιχειρήσεις με περιορισμένη πείρα σε ορθές πρακτικές. Επίσης, εκφράζεται η ελπίδα ότι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση θα οδηγήσει σε καινοτομίες στις διαδικασίες παραγωγής και, κατ' επέκταση, στην υποκατάσταση των καρκινογόνων ουσιών με ασφαλέστερες εναλλακτικές.

Συμμετοχή στον χάρτη πορείας

Οι έξι οργανισμοί καλούν τους πάντες να λάβουν μέτρα, να εφαρμόσουν ορθές πρακτικές και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για να αποτραπεί η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες.

Ο όρος «ορθές πρακτικές» πρέπει να ερμηνεύεται με την ευρεία έννοια: είναι όλες οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν εργαζομένους και εργοδότες με στόχο την προστασία από καρκινογόνες ουσίες στην εργασία. Στα σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνονται: τεχνικά μέτρα, δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης, εργαλεία εκτίμησης κινδύνων, προσεγγίσεις που αφορούν ολόκληρους κλάδους, μέτρα ανάπτυξης νοοτροπίας πρόληψης, συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ερευνητικών ινστιτούτων ή οικονομικών κλάδων κλπ.

Στο πλαίσιο του χάρτη πορείας, οι οργανισμοί καλούνται να ανακοινώσουν τις (προγραμματιζόμενες) πρωτοβουλίες τους και/ή τη βούλησή τους να συνεργαστούν με άλλους.

Για να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Μελλοντικά βήματα

Ο EU-OSHA συμβάλλει στην προαγωγή του σχεδίου εθελοντικής δράσης και θα στηρίξει τους εταίρους στη διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την αξιολόγηση της προόδου. Επιπλέον, η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-2019 του EU-OSHA επικεντρώνεται στο ζήτημα των επικίνδυνων ουσιών, συνδέοντάς το με τον χάρτη πορείας και τους στόχους του.

Το σχέδιο προβλέπει ένα πρόγραμμα δράσεων που εκτείνεται σε περισσότερες προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, ξεκίνησε δε κατά τη διάρκεια της προεδρίας των Κάτω Χωρών το 2016.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε τη συμφωνία για να δείτε αναλυτικά τις δεσμεύσεις των εταίρων.

Ανατρέξτε στον χάρτη πορείας για όλες τις λεπτομέρειες των κοινών προσπαθειών που προγραμματίζονται με σκοπό τη μείωση του επαγγελματικού καρκίνου.

Ο δικτυακός τόπος OSHwiki  περιλαμβάνει σχετικά άρθρα για τα ακόλουθα θέματα:

Καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες 

Ο φόρτος που επιφέρουν οι επαγγελματικές ασθένειες 

Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης 

Ετήσια εκδήλωση του EU-OSHA για τον χάρτη πορείας – A+A 18 Οκτωβρίου 2017 – Ηλεκτρονική περίληψη σεμιναρίου

Διαβάστε το δελτίο Τύπου του ολλανδικού εστιακού πόλου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία  (στα ολλανδικά)

Πρακτικά του Συνεδρίου του Άμστερνταμ για τον επαγγελματικό καρκίνο, 23-25 Μαΐου 2016 

Άρθρα OSHwiki
Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (CMR) substances
Raluca Aurora Stepa, Ellen Schmitz-Felten and Steffen Brenzel, The Cooperation Centre (Kooperationsstelle), Hamburg

Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic substances are often referred to as a group, due to the fact that a substance may present all three types of hazards but also due to similarities in classification and in legal approach. The abbreviation ‘CMR’ is also commonly used.

CMRs are chronically toxic and have very serious impacts on health. Over 30 million tonnes of CMRs are produced in Europe yearly. The number of workers exposed to CMRs and the severity of effects call for coordinated scientific, technical and regulatory actions to be taken in order to protect health and improve working conditions.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στη σελίδα OSHWiki 

Eliminating occupational cancer in Europe and globally
Category:Occupational diseases 

Jukka Takala, Ministry of Manpower, Singapore

Contributions from Eunice Yong, Ken Takahashi, Kurt Straif, Lesley Rushton, Sugio Furuya, John Cherrie, Rob Aitken, Midori Courtice, Laurent Vogel, Michel Héry, and many others.

The cancer epidemic is a major public health concern all over the world. There is an increasing awareness of the role of working conditions as a central determinant of social inequalities with regard to cancer. Twenty five years ago, the European Union adopted its first global directive for improving the workplace prevention of work-related cancer. At the time, it was an important contribution to modern legislation on workers’ protection. For many stakeholders, it is time to adapt the legislation and the policy to the new knowledge and emerging risks. This working paper presents arguments for a stronger policy with an ambitious goal: the elimination of occupational cancer in Europe and globally. It presents a consistent estimation of the burden calculated on the basis of established exposures. It summarises the basic principles of effective prevention and calls for systematic action on the part of the various stakeholders. It assumes that occupational cancers can be eliminated and that prevention could save many workers’ lives and contribute considerably to the public health of European citizens.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στη σελίδα OSHWiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου