Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Στις 2 Ιουνίου η ετήσια Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΛΠΕ
Τα ΕΛΠΕ καλούν τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:


1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 40ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2015 – 31.12.2015) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2015.

2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2015.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2015 και καθορισμός της αποζημίωσης τους αντίστοιχα, για το έτος 2016 – Έγκριση σύναψης σύμβασης της Εταιρείας με μέλος του Δ.Σ.

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

8. Διάφορες ανακοινώσεις


ΠΗΓΗ:energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου