Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

ΠΣΕΕΠ: ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΣΑξιότιµοι κύριοι
Στα πλαίσια συµβατικής της υποχρέωσης, η Εταιρεία µας παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. 
Λόγω της καταγγελίας του προγράµµατος αυτού από την ασφαλιστική εταιρεία που µας κάλυπτε, προκηρύσσεται τις προσεχείς ηµέρες διαγωνισµός (εκδήλωση ενδιαφέροντος) προκειµένου να επιλεγεί η νέα διαχειρίστρια εταιρεία που θα αναλάβει τη συνέχιση του παραπάνω προγράµµατος. 
Στα πλαίσια αυτά το Σωµατείο µας αποφάσισε να προσλάβει Ειδικό Τεχνικό Αναλογιστή, Πιστοποιηµένο σε τέτοια θέµατα, ώστε να µας βοηθήσει στην εξέλιξη του ως άνω διαγωνισµού και να προβεί στην αξιολόγηση, εκ µέρους του Σωµατείου µας, στην τελική επιλογή της Εταιρείας που θα αναλάβει το πρόγραµµα. 
Συγκεκριµένα: 
Α) Τεχνική Συµβουλευτική Υποστήριξη για τη νέα οµαδική ασφάλιση των µελών του ΠΣΕΕΠ ως συναφθεί µεταξύ του εργοδότη (Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ) και νέου ασφαλιστή. 
Οι τεχνικές συµβουλευτικές υπηρεσίες θα έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση του νέου οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε νέο ασφαλιστή, σε σχέση µε το προηγούµενο και µε τα προσφερόµενα στην αγορά. Η τεχνική αξιολόγηση θα λάβει χώρα σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση των αναλογιστικών και χρηµατοοικονοµικών παραµέτρων του νέου καθεστώτος οµαδικής ασφάλισης σε σχέση µε το προηγούµενο, καθώς επίσης και σε σχέση: α) µε την ασφαλιστική αγορά και τις υφιστάµενες ασφαλιστικές νοµοθετικέςρυθµίσεις και β) τις υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ εργαζοµένων/µελών του Σωµατείου και Εργοδότη. Θα διερευνηθεί επιπλέον η οικονοµική κατάσταση του νέου ασφαλιστή µε βάση διαθέσιµα (δηµόσια) µεγέθη (αλλά και επιπρόσθετα στοιχεία σε περίπτωση που δοθούν). Θα συνταχθεί τεχνική έκθεση µε τα σχετικά πορίσµατα. 
Β) Τεχνική Συµβουλευτική Υποστήριξη για τη δηµιουργία Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης. 
Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες θα έχουν ως σκοπό την τεχνική υποστήριξη για θέµατα που αφορούν στη σύσταση Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). 
Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται στις ακόλουθες δύο υποενότητες, οι οποίες 
αντιστοιχούν στις δύο περιόδους πριν την τελική δηµιουργία ενός ΤΕΑ: δηλαδή την ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΣΕΕΠ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-℡ 210-5533812-13  210-5570546 Ε-mail : pseep@helpe.gr 
περίοδο κατ΄ αρχήν της προετοιµασίας και σχεδιασµού του νέου ΤΕΑ, και την περίοδο εν συνεχεία της υποβολής των απαραιτήτων στοιχείων στις εποπτικές αρχές για τη χορήγηση έγκρισης περί σύστασης και δηµιουργίας του νέου ΤΕΑ. 
Β1) Υποστηρικτικές συµβουλευτικές υπηρεσίες κατά την περίοδο της προετοιµασίας/σχεδιασµού νέου ΤΕΑ:  Τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασµό νέου ΤΕΑ. Αυτή θα περιλαµβάνει: 
• Τις αναγκαίες αναλογιστικές απαιτήσεις, ως αυτές καθορίζονται από την εποπτική αρχή αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. 
• Τις αναγκαίες επενδυτικές απαιτήσεις, ως αυτές καθορίζονται από την εποπτική αρχή αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. 
• Τις αναγκαίες λοιπές χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις (π.χ. απαιτήσεις λογιστικής αποτίµησης, διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικών διαδικασιών κλπ.), ως αυτές καθορίζονται από την εποπτική αρχή αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. 
• Τις αναγκαίες εν ισχύ νοµοθετικές απαιτήσεις και κυρώσεις, ως αυτές καθορίζονται από την εποπτική αρχή αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. 
 Αρχική αναλογιστική αποτίµηση (σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη) για την οριστικοποίηση του σχεδιασµού των παροχών, των εισφορών και των κινδύνων που αναµένεται να αναλάβει το ΤΕΑ. Για τη διενέργεια της αναλογιστικής αποτίµησης θα δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία σε ηλεκτρονική 
µορφή ως σχετικά συµφωνηθούν. 
 Ενηµέρωση σε σχέση µε τα υφιστάµενα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης. 
Η ενηµέρωση θα αφορά στο προφίλ των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν, των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται καθώς και στις τεχνικές διαχείρισης που έχουν επιλεχθεί. 
 Συµµετοχή σε όλες τις συναντήσεις ως πραγµατοποιηθούν µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών. 
 Υποστήριξη και συµµετοχή στον επικοινωνιακό σχεδιασµό προς κάθε τρίτο µέρος (εργοδότη, εργαζόµενους, προµηθευτές, εποπτική αρχή κλπ.) 
Β2) Υποστηρικτικές συµβουλευτικές υπηρεσίες κατά την περίοδο της υποβολής των απαραίτητων στοιχείων για τη χορήγηση έγκρισης περί σύστασης νέου ΤΕΑ: 
Για τη σύσταση νέου ΤΕΑ απαιτείται η υποβολή στις αρµόδιες εποπτικές αρχές καταστατικού και αναλογιστικής µελέτης. Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν θα έχουν ως στόχο την πλήρη τεχνική υποστήριξη, από την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων έως την χορήγηση της τελικής έγκρισης από τις εποπτικές αρχές και την ίδρυση του ΤΕΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 
 Σύνταξη αναλογιστικής µελέτης µε βάση τις προδιαγραφές της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και υποβολή αυτής. Για τη διενέργεια της αναλογιστικής αποτίµησης θα δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ως σχετικά συµφωνηθούν. 
 Τεχνική υποστήριξη σε θέµατα αναλογισµού, επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνων, δοµής εισφορών και παροχών, λειτουργιών και λειτουργικού κόστους, κατά τη σύνταξη του καταστατικού. Μετά την οριστικοποίηση καταστατικού (το οποίο προϋποθέτει την επιπλέον συνεργασία µεταξύ των 
αρµοδίων στελεχών του ΠΣΕΕΠ και νοµικού συµβούλου), θα υπάρξει τεχνικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί η συµβατότητα µεταξύ των διατάξεων του καταστατικού και της αναλογιστικής µελέτης. 
 Τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο ελέγχου της υποβληθείσας αναλογιστικής µελέτης από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, µέχρι την τελική έγκριση. 
 Τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο ελέγχου του υποβληθέντος καταστατικού από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, µέχρι την τελική έγκριση. 


ΠΗΓΗ:pseep.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου