Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

"Μπλόκο" στους περιορισμούς σε εταιρείες εθνικής σημασίας
Αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία απαιτείται η έγκριση της κυβέρνησης προκειμένου οι επενδυτές να αποκτήσουν δικαιώματα ψήφου σε συγκεκριμένες εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση "C-244/11 Επιτροπή κατά Ελλάδας", "η ελληνική νομοθεσία εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου που αντιπροσωπεύουν άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου ορισμένων ανωνύμων εταιριών εθνικής στρατηγικής σημασίας οι οποίες έχουν τη μονοπωλιακή εκμετάλλευση εθνικών δικτύων υποδομών. Για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων, προβλέπεται εκ των υστέρων έλεγχος.
Κατά την Επιτροπή, το ελληνικό σύστημα που εφαρμόζεται σε ορισμένες εταιρείες εθνικής στρατηγικής σημασίας των οποίων οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο συνεπάγεται περιορισμούς τόσο της ελευθερίας εγκαταστάσεως όσο και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Ειδικότερα, ο εκ των υστέρων έλεγχος έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της πραγματικής συμμετοχής των μετόχων στη διαχείριση των επιχειρήσεων. 
Συνεπώς, θεωρώντας ότι η ελληνική νομοθεσία πρέπει να είναι σύμφωνη προς τις θεμελιώδεις αρχές των Συνθηκών, η Επιτροπή άσκησε προσφυγή λόγω παραβάσεως κατά της Ελλάδας.
Η Ελλάδα αμύνθηκε υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το σύστημα εφαρμόζεται όχι στις ήδη ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις στις οποίες το Δημόσιο διατηρεί ειδικά προνόμια («golden shares»), αλλά σε επιχειρήσεις εθνικής στρατηγικής σημασίας που δεν έχουν ακόμα ιδιωτικοποιηθεί και οι οποίες, ως εκ τούτου, εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής των θεμελιωδών ελευθεριών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου