Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από το inegsee.gr
Η μελέτη παρακολουθεί τις εξελίξεις των επαγγελμάτων τον νέο αιώνα στην Ελλάδα (2000-2016), σε γενικό (μονοψήφιο κωδικό) και αναλυτικό (διψήφιο και τριψήφιο κωδικό) επίπεδο, εστιάζοντας τόσο στις μεταβολές των βασικών τους χαρακτηριστικών όσο και στα αίτια που τις προκαλούν. 

Ειδικότερα, η μελέτη παρακολουθεί την προσφορά, τη ζήτηση και την ανεργία των βασικών επαγγελμάτων, τις σχέσεις τους με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και την ανεργία, αναζητώντας το κατά πόσο..
οι ευέλικτες αυτές μορφές συνέβαλαν στη συγκράτηση ή όχι της ανεργίας και στη διάρθρωσή τους μέσα στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Μέσα από την ανάδειξη και τη διαφοροποίηση του «επαγγελματικού προτύπου» των κλάδων διερευνώνται η  τριτογενοποίηση του δευτερογενούς τομέα και η εκμηχάνιση των υπηρεσιών. 

Ακολούθως, επιχειρείται η προσέγγιση των επιδράσεων της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες, της τεχνολογίας και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις και συμπεράσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου