Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας

Από το osha.europa.eu
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες θεσπίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις θεμελιώδεις αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και της εκτίμησης των κινδύνων, καθώς και τις ευθύνες για τους εργοδότες και τους εργαζομένους. Μια σειρά από ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές στοχεύει στη διευκόλυνση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία μπορείτε επίσης να βρείτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων . Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020  προσδιορίζει..
τους στρατηγικούς στόχους όσον αφορά τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην ΕΕ.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την εφαρμογή της και άλλα έγγραφα πρακτικής με θέμα την  ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ταξινομημένα κατά θεματική ενότητα.

Οδηγίες της ΕΕ                                                  Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ

 

Πρότυπα της ΕΕ                                                 Εθνική νομοθεσία

 

Άρθρα OSHwiki

Workplace minimum requirements and EU OSH legislation

Carsten Brück, Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH, Germany

The European Union sets legislation in the form of Directives, based on the legal foundation established in Article 153 of the Treaty on the Functioning of the European Union. EU legislature has established a system of basic principles of safety management, which must be transposed into national law by the Member States. Thus the principles are applicable in all establishments in the European Union.

General basic requirements for safety and health at workplaces are laid down in Directive 1989/654/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (in the following referred to as WPD). The aim of this Directive is to introduce minimum measures designed to improve the working environment, in order to guarantee a better standard of safety and health protection. Dir 1989/654/EEC is the first individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of the Framework Directive (1989/391/EEC), which establishes general principles for managing safety and health. Further provisions are established in specific Directives for workplaces in sectors of elevated risk.


Impact assessment of occupational safety and health policy

Aditya Jain, Nottingham University Business School, and Stavroula Leka, Centre for Organizational Health and Development, University of Nottingham

Impact assessment is a key process for setting out detailed information about the potential effects of policy measures including economic and social costs and benefits. Impact assessments allow policy makers to make informed choices on whether or not to implement a policy intervention and select an appropriate policy instrument. This article describes the process, key methodologies and tools used in impact assessment. It also presents a review of key impact assessments carried out in relation to occupational safety and health policies at the EU level and highlights the costs and benefits of the process.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου