Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Μεταβολές στη συνταξιοδότηση των διαζευγμένων


Picture 0 for Μεταβολές στη συνταξιοδότηση των διαζευγμένων
α. Στη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου και από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
β. στη διάρκεια του εγγάμου βίου, όπου πλέον απαιτείται δεκαετής έγγαμος βίος, και όχι δεκαπενταετής, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
γ. Στο τιθέμενο εισοδηματικό κριτήριο, όπου πλέον το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες,
δ. Στο ποσό της σύνταξης θανάτου, κύριας και επικουρικής, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τη διάρκεια του εγγάμου βίου. Σε περίπτωση που ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει δέκα έτη, ο/η χήρος/α λαμβάνει το 75% της σύνταξης θανάτου και το υπόλοιπο 25% χορηγείται στον/στην διαζευγμένο/η.
Σε περίπτωση που η διάρκεια του έγγαμου βίου υπερβαίνει τη δεκαετία, τα ανωτέρω ποσοστά μεταβάλλονται, μειούμενα κατά 1% για τον/την χήρο/α και αυξανόμενα κατά 1% για τον/την διαζευγμένο/η, για κάθε έτος εγγάμου βίου.
Εάν η διάρκεια του εγγάμου βίου υπερβαίνει τα τριανταπέντε έτη, το ποσό της σύνταξης θανάτου επιμερίζεται κατά 50% στον/στην χήρο/α και κατά 50% στον/στην διαζευγμένο/η. Για παράδειγμα εάν ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει 28 έτη, ο/η χήρος/α λαμβάνει το 57% της σύνταξης θανάτου και ο/η διαζευγμένος/η το 43% της σύνταξης θανάτου.
Επίσης τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει χήρος/α, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαζευγμένοι/ες, το ποσοστό της σύνταξης θανάτου του/της διαζευγμένης υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ των διαζευγμένων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω μεταβολές αφορούν σε περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την ισχύ του ν.3996/2011, δηλαδή μετά την 5/8/2011. 
ΠΗΓΗ:http://www.forologikanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου