Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΕΠ

Από το pseep.gr
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Λόγω του ότι τον τελευταίο χρόνο πολλά προβλήµατα από την καθηµερινότητα βρέθηκαν να µην έχουν λυθεί αλλά αντιθέτως συσσωρεύτηκαν και δηµιούργησαν δυσαρέσκεια στους εργαζόµενους, το Σωµατείο προχώρησε σε µια σειρά επιστολών ώστε να µπουν αυτά σε διάλογο για την άµεση επίλυσή τους.
Έπειτα από µια σειρά συναντήσεων..
µε την διοίκηση της εταιρείας, είµαστε σε θέση να σας ανακοινώσουµε τα ακόλουθα:

Extra bonus 2018 : µετά από αίτηµα των Εκπροσώπων των Εργαζοµένων τον ∆εκέµβριο του 2017 προς το ∆.Σ. της Εταιρείας για διανοµή extra bonus στους εργαζοµένους και τις συζητήσεις που ακολούθησαν µετά τη σύσταση του νέου Προεδρείου, σας ενηµερώνουµε ότι θα δοθεί το ποσό των 1.500 ευρώ µικτά σε κάθε εργαζόµενο µέχρι το τέλος του µηνός Ιουνίου 2018.

Άδεια µετά αποδοχών (Α.Μ.Α.): ο εργαζόµενος θα δύναται να κάνει χρήση της άδειας µετ΄ αποδοχών µέχρι 8 ώρες, ακριβώς όπως ορίζει η Σύµβασή µας µε µόνη υποχρέωση να ενηµερώνει εγγράφως (sms ή e mail) εγκαίρως τον προϊστάµενό του.

Άδεια Ηλικίας: θα δίδεται κανονικά όπως περιγράφει η Σύµβασή µας χωρίς κανένα καταχρηστικό “αστερίσκο” από τον οποιονδήποτε.

Άδεια Ασθενείας: Με απόφαση της ∆ιοίκησης θα εξετάζεται η περίπτωση µη συµψηφισµού των ηµερών της Κανονικής Άδειας µε τις ηµέρες που υπερβαίνουν τα  χρονικά όρια της βραχείας ασθένειας.

Αλλαγή βάρδιας : Συµφωνήθηκε ως προς την αλλαγή βάρδιας να γίνεται  όπως κατά το παρελθόν το χτύπηµα των καρτών.

Προσλήψεις: Στο θέµα των προσλήψεων Τεχνιτών Συντήρησης αλλά και ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών συµφωνήθηκε από τις 15/6/18 θα ξεκινήσει ο έλεγχος των τυπικών προσόντων ώστε τον Ιούλιο να γίνει ο γραπτός διαγωνισµός, τον Σεπτέµβριο οι συνεντεύξεις µε ορίζοντα τον Οκτώβριο να γίνουν οι προσλήψεις.

Εθνική Ασφαλιστική: Συµφωνήθηκε µε την διοίκηση της εταιρείας να προχωρήσουµε σε διαγωνισµό για ένα νέο βελτιωµένο συµβόλαιο που θα καλύπτει τις σύγχρονες και πραγµατικές µας ανάγκες. Για το λόγο αυτό καλούµε έως τις 20 Ιουνίου τους εργαζοµένους να καταθέσουν προτάσεις για την βελτίωση του ισχύοντος ιατροφαρµακευτικού προγράµµατος έτσι ώστε µαζί µε τις προτάσεις του  Σωµατείου (ενδεικτικά παράταση του συµβολαίου µετά την συνταξιοδότηση) να διαµορφώσουµε ένα καλύτερο ιατροφαρµακευτικό πρόγραµµα.

Groupama: Τις πρώτες ηµέρες του Ιουλίου, συµφωνήθηκε να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος από πλευράς της εταιρείας για το Ασφαλιστικό Πρόγραµµα που τώρα διαχειρίζεται η Grοupama. Ήδη έχει χαθεί πολύτιµος χρόνος και επειδή τα χρονικά περιθώρια στενεύουν δεν πρέπει να µείνουν άλλο αδρανείς

Περιγραφή θέσεων εργασίας: Η εταιρεία επεξεργάζεται εδώ και καιρό την ''περιγραφή θέσης εργασίας''. Για να µπορεί η διοίκηση του Σωµατείου να πάρει σαφή θέση στο ζήτηµα, ζήτησε πρώτα να µελετήσει τις περιγραφές, να έρθει σε συνεργασία µετα µέλη του Σωµατείου που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου και αφού ξεκαθαρίσουν και ορισµένα ζητήµατα µε τα οργανογράµµατα, θα πάρει σαφή θέση.

Θέµατα Ασφάλειας: Στα θέµατα Ασφαλείας αποφασίστηκε τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης να είναι πιο σύντοµα και το Σωµατείο θα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα παρεµβαίνει όπου κρίνει απαραίτητο, όπως ζητήσαµε για τα τελευταία περιστατικά στις ΒΕΑ.

Μονιµοποίηση εργολαβικών συναδέλφων: Συµφωνήθηκε και θα αρχίσει σε εύλογο χρονικό διάστηµα, η µονιµοποίηση των εργολαβικών συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην εταιρεία, σε Τεχνικό και ∆ιοικητικό Προσωπικό.

39ωρο στους εργολαβικούς συναδέλφους: Το Σωµατείο πρότεινε και η εταιρεία το έκανε αποδεκτό, να εργάζονται οι εργολαβικοί συνάδελφοι σε 39ωρο ωράριο εργασίας. Με αυτό τον τρόπο οι εργολαβικοί συνάδελφοί µας θα αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις κάθε Παρασκευή στις 14:00 όπως το µόνιµο προσωπικό.

Τα θέµατα µεταφοράς των εργαζοµένων, οι χώροι στάθµευσης των εγκαταστάσεων, το timer στο Κτήριο της Χειµάρρας καθώς και το Πρόγραµµα ∆ιακοπών που παρουσιάζει αρκετές αρρυθµίες σε συγκεκριµένη οµάδα συναδέλφων, συζητήθηκαν και αναµένουµε τις επίσηµες προτάσεις της Εταιρείας για την επίλυσή τους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Αποδεικνύεται στην πράξη πως όταν έχουµε ξεκάθαρους στόχους και θέλουµε να αγωνιστούµε, σίγουρα τότε τα αποτελέσµατα θα έχουν θετικό πρόσηµο για τους εργαζόµενους. ∆εσµευόµαστε ότι θα συνεχίσουµε έτσι ώστε να ξαναχτίσουµε από την αρχή την εµπιστοσύνη ανάµεσα στους εργαζόµενους και το Συνδικάτο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου