Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΕΠ

Από το pseep.gr

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στον Πρόεδρο και στον Γεν. Γραµµατέα από το ∆.Σ. του Σωµατείου, να διερευνήσουν τις προθέσεις της ∆ιοίκησης για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος διακοπών, έγινε συνάντηση µε τον ∆/ντή Ανθρώπινου ∆υναµικού και η απάντηση που µας δόθηκε είναι ότι..
αυτές θα πραγµατοποιηθούν. Ως προς το αίτηµα της δυνατότητας, µέρος του ποσού των διακοπών να διατεθεί για την αγορά υγειονοµικού υλικού το οποίο θα προσφερθεί σε
όµορα νοσοκοµεία, απερρίφθη.

Τέλος, η Αιµοδοσία του Μαΐου στις ΒΕΕ ακυρώνεται, λόγω του ότι το Θριάσιο Νοσοκοµείο δεν δύναται να στείλει Μονάδας Αιµοληψίας, λόγω χαµηλής δήλωσης συµµετοχής εργαζοµένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου