Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Δεξαμενές πετρελαιοειδών στο Μαρί

Από το philenews.com
Χωρίς αποτέλεσμα ήταν η προσπάθεια του Κοινοτικού Συμβουλίου του Μαρί να μπλοκάρει, με δικαστικό διάταγμα, την έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία των δεξαμενών πετρελαιοειδών στα όρια της κοινότητας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο καταχώρισε προσφυγή προσβάλλοντας την απόφαση με την οποία δόθηκε άδεια οικοδομής για τη δημιουργία συγκροτήματος δεξαμενισμού πετρελαιοειδών της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

Παράλληλα με την προσφυγή, το Κοινοτικό Συμβούλιο ζήτησε..
την έκδοση διατάγματος προκειμένου να μην προχωρήσει η υλοποίηση του έργου, επικαλούμενο προς τούτο έκδηλη παρανομία. Ουσιαστικά, υποστηρίχθηκε ότι δεν τηρήθηκαν τα όσα προβλέπονται στο διάταγμα που διέπει την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το Διοικητικό Δικαστήριο αφού άκουσε τις δύο πλευρές εξέδωσε την απόφασή του. Όπως προκύπτει από τη μαρτυρία της προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, η κοινότητα του Μαρί είναι θετική στις αναπτύξεις στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές γίνονται με τον σωστό τρόπο και εφόσον εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες.

Η πλευρά της Δημοκρατίας προέβαλε ένσταση στην έκδοση του απαγορευτικού διατάγματος, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε στην προκειμένη περίπτωση καμία παρανομία, πόσο δε μάλλον έκδηλη, και περαιτέρω ότι η τυχόν αναστολή εκτέλεσης της άδειας οικοδομής θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις για τη Δημοκρατία, τόσο σε επίπεδο απώλειας δημόσιων οικονομικών πόρων, όσο και σε επίπεδο εκπλήρωσης της πολιτικής της, που αναφέρεται στην κάλυψη άμεσων, ουσιωδών και ζωτικών της αναγκών στον τομέα της ενέργειας.

Βάσει των δεδομένων που τέθηκαν ενώπιόν του το Δικαστήριο έκρινε πως δεν αναδυόταν έκδηλη παρανομία ώστε να δικαιολογεί την έκδοση του απαγορευτικού διατάγματος. Όπως επί του προκειμένου σημειώνεται στην απόφαση «από τα γεγονότα που καταγράφονται στις εκατέρωθεν ένορκες δηλώσεις, τα δύο ζητήματα που ήγειραν οι αιτητές (σ.σ. το Κοινοτικό Συμβούλιο), (…) τυγχάνουν αμφισβήτησης από την άλλη πλευρά που έκδηλα πλέον, καθίσταται αναγκαία η απόδειξη των ισχυρισμών αυτών, σε βαθμό που δεν επιτρέπει στο πρώιμο τούτο στάδιο της διαδικασίας τη διαπίστωση έκδηλης παρανομίας κατά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης».

Το κατά πόσο ορθά ή λανθασμένα εκδόθηκε η πολεοδομική άδεια θα κριθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την εξέταση της προσφυγής με την οποία ζητείται η ακύρωση της εν λόγω άδειας.
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου