Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΥΠΕΝ: Καθορισμός των μεικτών αποδοχών για τον πρόεδρο και το διευθύνοντα της ΕΔΕΥ

Από το energypress.gr
Με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΝ καθορίζονται οι µεικτές µηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του ∆.Σ., ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (Ε.∆.Ε.Υ. Α.Ε.), ως εξής:

• Συνολικές µεικτές µηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του ∆.Σ. στο ποσό των...
3.100 ευρώ, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης, οι αµοιβές συµµετοχής στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και οι εν γένει αµοιβές αυτού.

• Συνολικές µεικτές µηνιαίες αποδοχές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στο ποσό των 4.000 ευρώ στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης, οι αµοιβές συµµετοχής στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και οι εν γένει αµοιβές αυτού.

• Συνολικές µεικτές µηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου σε περίπτωση που είναι το ίδιο πρόσωπο στο ποσό των 4.000 ευρώ στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης, οι αµοιβές συµµετοχής στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και οι εν γένει αµοιβές αυτού.

• Συνολικές µεικτές µηνιαίες αποδοχές του Αντιπροέδρου στο ποσό των 2.100 ευρώ στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης, οι αµοιβές συµµετοχής στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και οι εν γένει αµοιβές αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου